Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-643

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-05-1675

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "jen meij 1694" (01/05/1694); "den jen mei 1694" (01/05/1694).

Type: Obligatie door de pastoor van Zonnebeke verleend aan Beerten van Heule

Beschrijving: Beerten van Heule, inwoner van Zonnebeke verklaart dat hij van Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke de som van 30 ponden groten Vlaamse munt ontving; deze som ontvangt hij voor een periode van 3 jaar, tegen intrest; na die periode moet de som terugbetaald worden, of bezet worden op gronden.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen beerten van heule in [...?] beerten inwoonder der parochie van sonnebeke kent soo hy doet by deesen ontfaen te hebben in ghoeden ende gheualideerden ghelt ende ghepermitteert vutter hant van heere Alipius verhaeghe Pastor van sonnebeke de somme van dertich ponden grooten vlaems passeerende mits deesen absoluute quitantie waervan hij belooft interest te betaelen in aduenante den pennijnck twijntich ende dat voor een [in de marge, in de inkt van de aanvulling onderaan: teerste Jaer croijs expireert jen meij 1694] termijn van drie iaeren waeruan het eerste iaer sal verschijnen den jen mei 1694 [tevoren stond er: 1676] ende soo voorts van iaere tot iaere tot het expireeren vande drie iaeren als wanneer hij van heule de voorschreeuen somme capitael met de verloopen van diene naer rate van tijde belooft op te legghen ofte sufficantelick te besetten op gronden van erfuen ten contentemente vanden heere pastor voorseit ende tot verseeckertheit vande voornomde somme capitael met de voorschreuen croeisen soo verbijnt den voornomden van heule syn persoone ghoet present ende toekomende ende tot voorder verseeckerheit constitueert hem borghe ende principael voor de voorseide capitael met de verloopen van diere den persoon van Pieter bollaert woonachtich inde Parochie van Sonnebeke ende Fran[ciscu]s vandermeesch oock woonachtich inde Parochie van Sonnebeke stelt sijn seluen als certifiante [in de marge: borghe ende principael] voor de selue somme capitael ende verloopen in teecken der waerheit hebben wij dit onderteeckent den eersten mei een duist ses hondert ende vijfentseeuentich als borghen ende principaelen

Albertus van huele

Toorconde het marck van Pieter bollaert bij faulte van niet te konnen schrijuen

Fran[ciscu]s vander meersch

test

beerten van heule deese rente met de verloopen verschijnende den j mei komende de kercke van Sonnebeke toe ons m[...?]