Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-634

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-04-1693

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Vpden xv.en April 1693" (15/04/1693); "ten jaere 1678".

Type: Bomentelling bij het aflopen van de cijnsovereenkomst betreffende grond te Langemark, toebehorend aan de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Verslag door J.B. Feruaecke, gezworen schatter van de Zaal en kasselrij van Ieper, betreffende de bomen op een stuk land te Langemark, toebehorend aan de dis van Zonnebeke, nu de cijns van Jan den Eincker, als echtgenoot van de weduwe van Pieter Lannoij, afloopt. Aangezien bepaalde bomen tekortschieten, en omdat men hiervoor geen proces wil aanspannen, kwam men overeen dat de genoemde den Eincker een aantal bomen die er te veel stonden, zou laten staan ten profijte van de dis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Vpden xv.en April 1693 was bij mij onderschreuen gheswooren prijser vander saele ende casselrije van Jpre ghemaeckt ghetal van alle de boomkens staende op 0: 2: 12 roen een partie landts competerende aenden disch van sonnebeke gheleghen binnen de prochie van Langhemaerck onder de heerlichede van vlinckambt alwaer een huijs ende ander edifitien op staen competerende michiel backaert ende een huijseken toebehoorende Jaecques Senaue ter requisitie van Jan den eincker in huijwelick hebbende de wedewe van p[iete]r Lannoij afscheedende cheisenaere ter eender ende nicolaeis claereboudt als dischmeestere van tvoorseyde Sonne[beke] ter ander soo volcht aluooren beuonden ende ghetelt elf Jonghe gheplante Jpkens oudt ontre[...?] de ses Jaeren vijf Jepen vutloopelijnghe groodt ghelijck behoor[...?] plantsoenen ende sethien cleene Jepern vutloopelijnghe

Ende den voorseyden p[iete]r Lannoij heeft ten jaere 1678 ghenomen in bewaerenesse seuenthien Iepen ende heeft bouendies anghenomen te planten ende houden groijen noch ses Jepen boomkens compt t'saement 23.tich dannof datter vercocht hebben gheweest bij de dischmeesters den nombre van seuen dus datter noch soude

test

moeten resteren den nombre van xvj, dus datmen alhier gheen vande selue nombre beuonden en heeft, ter cause de voorschreuen Jpkens die hedent beuonden sijn te Jonck sijn

Jtem beuonden ende ghetelt vier opgaende popelierkens oudt ontrent de twaelf oft veerthien Jaren

Enden den voorseyden Lannoij heeft ghenomen ende ontfang[...?] in bewaerenesse alsvooren vier vpgaende popelieren dannof de voorseyde dischmeesters vercocht hebben den nombre van drie dus datter noch een soude resteren den welcken men oock hedent niet een heeft beuonden

Jtem ghetelt drie Jonghe eeschen saden Ende den voorseyden Lannoij heeft ontfanghen in Leenijnghe een Jonck esselken twelcke men niet en heeft beuonden alsvooren

Jtem beuonden drie vpgaende wulcxkens out ontrent de acht a neghen Jaren

Enden den voornomden Lannoij heeft van s[ieu]r ghel[ein] in bewaerenesse ontfanghen een opgaende wulghe de welcke niet en is beuonden

Jtem beuonden ende ghetelt 25 sochte troncken onder oude ende Jonghe

ende den voorschreuen Lannoij heeft in bewaerenesse ontfanghen alsvooren 26.tich dannof de dischmeesters vercocht hebben aenden voorseyden Jaecques senaue den nombre van vijfue dus datter noch soude moeten

test

resteren den nomber van xxj.tich

Jtem den voorseyden Lannoij heeft ontfanghen in bewaernesse een tronckels den welcken men heden niet een heeft beuonden die vercocht is geweest an Jan rommelaere

Jtem beuonden ende ghetelt vijf pruijmboomkens

Ende den voorseyden Lannoij heeft in bewaerenesse ontfanghen den nombre van acht pruijmelaers de welcke den meerderen deel sijn ghedestrueert ende afghehauwen gheweest door soldaten in t'beleg van Jpre

Jtem beuonden beuonden ende ghetelt [...?] keerse ende krieckelaerkens

Ende den voorseyden Lannoij heeft in bewaerene[...?] ghenomen vier krieckelaers alsvooren dannof datter heden gheen en sijn beuonden

Jtem beuonden ende ghetelt sesthien Jonghe ghegreffide appelboomkens ende drie onghegreffide

Ende t'voorgaende ghetal dat den voorseyden Lannoij in bewaerenesse ontfanghen heeft is vijf appelboomen dannof datter hedent gheen beuonden en sijn

Voordts in plaetse van voorts te procederen in t'doen vande prijsie vande cortheijdt vande voorschreuen boomen ende datter ter cause vande selue cortheijdt stont proces te rijsen

test

tusschen den voornomden Jan den einker ter eender ende ende den voorseyden nicolaeis clareboudt als dischmeestere ter ander, omme costen te euiteren ende beter ghedaen als ghelaeten, sijn partie diesaengaende met tusschen spreken van mij onderschreuen gheswooren prijser ende michiel backaert gheuallen d'accoort Jnder manieren dat den voorschreuen Jan den eincker in recompense vande voorschreuen cortheijt sal moeten Laeten in prouffijctte vanden voorseyden disch de voorschreuen xxxiij.tich Jpkens vier vpgaende popelierkens drie Jonghe esschen saeden drie vpgaende wulcxkens vijfentwijntich sachte tronckens vijf pruijmelaerkens acht krieckelaer kens ende acht de meeste ghegreffide appelboom kens actum date alsvooren ons toirconden ende was onderteeckent nicolaeis claereboudt Ja[...?] den einker Joos[?] feruaecke prijser ende michie[...?] backaert

Naer collaetie ghedaen Jeghens zijn orrigineel ten comptoire van mij onderschreuen gheswooren deelsman der stede sale ende Casselrije van Jpre rustende is dese copie daermede beuonden te accoorderen desen xvj.en April 1693 Toorconden

J. B.[?] feruaecke

sol[vit?] Nicolais clarebout ouer mijn honnoraire van dese besoingne ende tmaecken van dese copie twee ponden parisis my Toorconden J.B. seruaecke

Acte Boomghetal op tlandt vanden disch