Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-633

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-04-1694

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te baefmesse sesthien hondert drientneghentich" (01/10/1693); "den naesten dinchdaghe … den drieentwintichsten jannuarij sesthien hondert t'neghentich viere" (23/01/1694).

Type: Bevestiging door de vierschaar van Zonnebeke van de vercijnzing van het Broodsendehof te Zonnebeke door de kerk van Zonnebeke aan Jan Vermeesch

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van jonker Charles Frans[ois] de Trammecourt te Zonnebeke verklaren dat Jan Vermeesch voor de vierschaar een cijnscontract voorgelegd heeft [+ opname van de tekst van het document]: de kerkmeesters van Zonnebeke verklaarden dat zij twee gemeten land - met name het Broodsendehof - toebehorend aan de kerk van Zonnebeke, voor een periode van 30 jaar in cijns gegeven hebben aan de genoemde Jan Vermeesch [+ modaliteiten van de cijns].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

wij S[ieu]r gheleijn mannes ballieu nicolaijs clarebout pr. de Cantere bertram van heule Jan breijne ende Jan verstraete schepenen van Joncker Charles fran[çoi]s de Trammecourt heere van Zonnebeke etcetera Doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone Jan vermeesch ouerlegghende het contract hier naer volghende van worde tot worde wij onderschreuen albert van heule ende fran[ciscu]s goemaere in qualiteijt als kerck- meesters van Zonnebeke kennen ghegheuen te hebben in goeden ende Loiaelen cheins an Jan vermeesch filius pauwels twee ghemeten Lants ofte daerontrent dat de kercke van Zonnebeke competeert gheleeghen inde west houck van Zonnebeke onder de heerlickheijt van mher Charle trammecourt

test

heere van Zonnebeke met het adueu van beide de heeren van Zonnebeke mits heere alipius verhaeghe pastor van Zonnebeke wesende het brootsende- hof aboutteerende van westen Jeghens de dosselstraete van Zuiden de straete naer moorselede van oosten ende westen t'Lant van [...?] omme voor godtspenninck de somme van twalf schellijnghen parisis ende bij Jaere sesendertich ponden parisis suiuer ghelt bouen alle Lasten den Lande volghende soo poinctijnghe als settijnghe contribuerende brandtghelt, straetboeten ende alle voorder Lasten sonder afslach vande cheinse ende dat voor een tijt van dertich Jaeren achtereenvolghende ingegaen te baefmesse sesthien hondert drientneghentich ende dat ten proffijte van Jan vermeesch sijne hoirs ofte naerkommers ende quaeme hij te manquieren van te betaelen het Jaerelickse cheins soo verbint hij

test

sijn herberghe ghenaempt het broodt- hendehof welcke hij ghecocht heeft van sijn vader pauwels vermeesch met de scheure ende koestal met twee ghemeten zaeilant ende twintich roen die hij oock heeft ghecocht gheleeghen bij het broodtsendhof streckende zuijt ende noort aboutteerende van oosten andries de boutte zuijt Jan La rue ende Joos de swarte S[ieu]r fran[ciscu]s moenes ende de rijcke claeren tot Jpre omme bij faulte van betaelijnghe ende ghebreck van diere daerop te verhaelen bij vercoopijnhge bij decreete volghens de costuimen ende de vsantien der Zaele ende casselrie van Jpre renuntierende aen alle exceptien ten desen contrarieerende ende sij ghenoteert dat alle de appelboomen pruimeboomen kriecke- laeren die staen op de twee voorseyde ghemeeten cheins mits alle de

test

andere Jepkens sijnde gheene ghesondert de kercke toebehoorende ende sullen blijuen groijen ten proffijte vande kercke sonder daervan eenighe recompensie te hebben mits alle de haghen in teecken der waerheijt hebben wij dit onderteeckent ende besprocken dat dit sal passeeren wettelick den naesten dinchdaghe ten laste van Jan vermeesch den drie[?]entwintichsten Jannuarij sesthien hondert t'neghentich viere ende waeren onderteeckent Jan vermeesch alipius verhaeghe pastor van Zonnebeke albertus van heule het marcq van fran[ciscu]s goemaere filius pieter achtervolghende het voorschreuen heeft den comparant herkent den inhouden voorschreuen dienuolghende hebben wij baillieu ende schepenen gheleesen in Laste de Landen ende catheijlen

test

Groene ende drooghe hier bouen ghementioneert daerin hij hedent gheerft is tot versekertheijde hierbouen vermelt twelcke p[iete]r hoet heeft gheaccepteert ouer de voorseyde kercke met de gherequiereerde sollemniteijten In kennisse van al het welcke hebben wij Baillieu ende schepenen voornomt dese doen teeckenen bij onsen greffier ende was aldus ghedaen ende ghepasseert in vierschare den Eersten april xvj.C vierentneghentich Toorconden

J.B. Ghesquiere

test

cheins in proff[it]e vande kercke van sonnebeke voor 30 Jaeren Jngaende baefmesse 1693 a 36 lb parisis tsiaers

1 April 1693