Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-632

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-07-1691

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "In daten den 12.en meij 1691" (12/05/1691); "tot baefmesse 1692" (01/10/1692); "den 5.en xbre 1690" (05/12/1690); "van daten 15.en april 1684" (15/04/1684); "vanden 8.en Ianuarij 1684" (08/01/1684); "den 9.en meij 1684" (09/05/1684); "den 28.en april 1691" (28/04/1691); "opden 12.en meij 1691" (12/05/1691); "In daten den ix.en Iulij 1691" (09/07/1691); "desen 9.en Iulij 1691" (09/07/1691).

Type: Bevestiging door het leenhof van jonker Charles Frans[ois] de Tramecourt te Zonnebeke van de verkoop van een leen door Marijn van Brabant aan Pieter Carpentier

Beschrijving: De baljuw en leenmannen van het leenhof van jonker Charles Frans[ois] de Tramecourt, heer van Zonnebeke en Werchein, van zijn heerlijkheid van Zonnebeke, verklaren dat Marijn van Brabant filius Marijn een document heeft voorgelegd betreffende de verkoop aan Pieter Carpentier van 8 gemeten leen, gehouden van het genoemde leenhof en gelegen te Zonnebeke. De verkoop vond plaats voor de voogd en schepenen van de stad Ieper, en de verkoper ging ertoe over uit financiële noodzaak. De koper wordt door het leenhof in zijn bezit van het leen bevestigd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Bailliu ende Mannen van leene van Ioncker Charles Fran[çoi]s de tramecourt heere van sonnebeke werchein etcetera ende dat van zijn heerlichede ende leenhoue van zonnebeque voornompt Doen te Weten dat voor ons commen ende ghecompareert is In vollen ghemaeckten houe in persoone marijn van brabant filius Willent Marijn ouerlegghende seker contract ende Instrument van vercoopijghe van acht ghemeten Leen ofte daerontrent gheleghen Inde prochie van sonnebeque ende ghehouden van desen Leenhoue volghens de quarte van vercoopijnghe ende procuratie ghepasseert voor mijn heeren voocht ende Schepenen der Stede van Ipre In daten den 12.en meij 1691 onderteeckent bij ordonnantie n. verhaeghe ende dat voor alsulcke somme ende conditien bijde selue quarte van vercoopijghe ende procuratie genardert[?] hier naeruolghende van woorde te woord Vooghdt schepenen ende Raet der Stede van Ipre doen te

test

weten dat voor ons commen ende ghecompareert is In persoone marijn van brabant filius wijlent Marijn lantsman woonachtich op parochie van Zillebeke die bekent de a la haulche te coope gheboden ende verkocht t'hebben an ende In proffite van p[iete]r carpentier ofte zijnen commant den nombre van ontrent de acht ghemeten lants wesende leen ghehouden vanden houe vande weerlicken heere van zonnebeke ende gheleghen Inde selue prochie ghebruijckt door Rogier soenen a 50 lb parisis bij Iaere den Hoop[?] wiens pacht noch deurt tot baefmesse 1692 met alle de groene catheijlen daer op staende vuijt- ghelaeten s'pachters prijs die niet mede verkocht en wort consisterende de selue acht ghemeten ofte daer- ontrent in een half ghemet meersch ontrent soo veele busch ende de reste saijlant al an elckanderen aboutterende Int gheheele van oosten de landen meestere Ioos annee van westen

de gonne toebehoorende d'heer ende meestere Jan fran[ciscu]s Cocle[?] van suijden de landen ghebruijckt door Ian bottelgier ende van noorden t'leen Ian Teerlant ende andere wesende belast met eene losren- te van twee hondert guldens capitael penninc xvj.e In proffite van Ian Sobrij tot Zillebeke die in capitael ende verloopen anden Cooper sullen valideren mits den vercooper ontlasten van d'actie personele hem vercoopere toeghecommen bij successie ende als hoir feodael van maeijken filia Ioos teerlant sijne moeder zaligher staende ten dienste van trauwe ende waerhede ende ten reliefue van thien ponden parisis t'elcker verander- rijnghe bouen camerlijnckghelt naer coustume ende alst verandert bij Coope den thienden penninck bouen ghelijc- k relief ende camerlijnckghelt sonder meer verclarende hij vercooper voorts bij eede dese vercoopijnghe te doene vuijt pueren noot om te betaelen de sententie reformatoire t'sijnen naedeele

test

gheweesen in het parlement te doornick den 5.en [decem]bre 1690 in proffitte van Ioncker gillis ferdenande stalins heeschere appellant vande sententie van schepenen der saele ende Casselrie van Ipre van daten 15.en april 1684 Inde saecke van hem comparant als heeschere bij requeste vanden 8.en Ianuarij 1684 contre den seluen Stalins verweerere die vuijt crachte vande selue sentitie menacheerde de voorschreuen partien van lande te vercoopen par decreete verclaerende voorts gheene andere allodiale goederen t'hebben ende dit omme van godtspenninck 24 s parisis hoofcleedt voor s'uercoopers kinderen drie ponden grooten vlaems lijfcoop ses guldens voor t'drucken ende placken vande attachen publiceeren ende clijncken t'walf schellinghen grooten voor t'stellen vande conditien ses guldens toedien de costen deser de gonne van erfue thienden penninck ende alle andere rechten dieder ter Causen van dese vercoopijnghe sullen moeten ghegheuen ende betaelt worden al onuermijndert de principaele

coopsomme ende somme principael vijf hondert eenen gulden twee stuuers en half bouen ende afghetrocken de wijn- pennijnck door hem cooper ghewonnen ende de ses guldens die hij betaelen moet an d'heer Iacques frans letten ouer den hooghsten Instel ende dit de partie soo die gheeghen is sonder bij Lantsmaete te Moeten Leueren ne waere den Cooper die wildet doen doen t'sijnen coste te betaelen de principale coopsomme excresserende de voornomde rente In anden vande voornomde letten omme daermede te Betaelen den voorseyden Sta- lins soo t'sijnder ontlastijnghe als Borghen als ontlastijnghe vanden Comparant als principalen die met den seluen ontfanck de verkochte partie sal ontlasten vande verseker- theijdt hem daerop ghegheuen ter Cause vande verkende bortochte soo breeder is gheseijdt bij daete ghepasseert voor bailliu ende mannen van leene vanden voornomden houe den 9.en meij 1684 welcke voor[...?] niet min ghedaen heeft sonder preiuditie vande

test

het recht vande voornomde letten van te disputeren duncket hem goet de valliditeijt ende preferentie Ieghens den voornomden sobrij ter Cause vande voorseyde rente volghens de protestatie bij hem ghedaen den 28.en april 1691 dach vande ouerslach gheuende mits desen procuratie Irreuocable om [...?] [...?] omme ouer ende vuijt sijnder naeme te gaen vuijter hien[?] voor de voornomde Bailliu ende mannen van leene In proffite vande voornomde Carpentier ofte zijnen Commant met last dat t'selue sal verbonden blijuen tot de volle betaelijnghe Inghe- uolghe de Conditien welcke ghemach- tichden oock gheauthoriseert wort om In s'comparants ziele te reitereren de voornomde ghedaen eeden van noodt ende gheen allodiael te hebben op t'uerbant als naer rechte In kennisse der waer- heijdt hebben wij hier op ghedaen [...?] den zeghel van saecken deser stede opden 12.en meij 1691 Toorconden

bij ordonnantie was onderteeckent N. Verhaeghe vuijt crachte van welcke procuratie den voornomden Comparant verclaerst hem te laten ontuitten ontgoeden ende onterfuen ende daerinne te laeten goeden ende erfuen pieter Carpentier Inwoonenden poorter der stede van Ipre waer dat hij Comparant ghedaen heeft den eedt dat de vercochte partie is vercocht wt puren noodt omme te betaelen ende volcommen vande senten- tie bijde selue quaerte van vercoopijnghe ende procuratie voornomt vermelt ende dat den vercooper geen allodiale en was hebbende ende Comparerende In persoone christinne Spotbeen huijsurauwe van pieter Carpentier machtich bij procuratie ouer den voornomden pieter Carpentier haren voornomden man ghepasseert voor mijn heeren voocht ende schepenen voornomt In daten den ix.en Iulij 1691 onderteeckent par ordonnantie n. verhaeghe ende ghe- seghelt alh[...?]r ghesien ende ghelesen hiernaer volghende van woorde te woorde vooght schepenen ende Raet der stede van Ipre doen te weten dat voor ons

test

Compareerde In persoone pieter Carpen- tier Inwoonende poorter deser stede te kennen gheuende dat hij ghecocht heeft a la haulche Ieghens marijn van brabant filius marijn den nombre van ontrent de acht ghemeten lants wesende leen ghehouden vanden houe vande weere- licken heere van sonnebeke ende gheleghen inde selue prochie In pachte ghebruijckt bij rogier soenen voor den prijs ende op de Conditien begrepen bijde quarte van vercoopijnghe danof zijnde ende alsoo den Comparant hem vijnt ghepreseert omme danof In erfuen te gaene soo est dat hij ten passeren van desen In onse handen ghedaen heeft den eedt dat hij de selue partije van lande ghecocht heeft voor zijn eijghen ende niet omme te brijnghen in dooder hant mitsgaders gheconstitueert ende machtich ghemae- ckt Christijncken spotbeen sijne huijsvrauwe omme te daen ende Com- pareren voor mijn heeren Bailliu ende Leenmannen vande voornomde

heerelichede ende aldaer inde ziele vanden Comparant te reitereren den voornomden eedt ende anueerden d'erfnisse van dien ende voort te Consenteren ghelijck hij doet bij desen dat t'voornomde leen sal wesen deelsaem tusschen zijne apparente hoirs t'sijnen sterfhuijse beuon- den emmers generalelijck ende speci- alelijck hierinne te doene ghelijck den Comparant selfs in persoone sijnde soude connen ofte moghen doen alwaert dat de saecke ampelder last requi- reerde dan bij dese Ieghenwoordighe op (verbant als naer rechte In Kennisse der waerheijdt hebben wij hierop ghedaen drucken den seghel van saecken der voornomde stede desen 9.en Iulij 1691 Toorconden onderstondt par ordonnantie onderteeckent n. verhaeghe ende gheseghelt met eenen seghel ghedruckt op groenen vwel welcke Comparante ouer ende vuijt crachte vande selue procuratie verclaerst te anueerden de erfuenisse van voornomde

test

partien van leene naer dat sij heeft ghedaen den eedt Inde siele van haren mandant gheretireert dat Sij tselue leen niet en hebben ghecocht om te brengen in dooden hant nemaer consenterende bij de selue procuratie ghelijck de Comparante doet bij desen dat t'uoornomde leen sal weesen deelsaem tusschen zijne apparente hoirs t'sijnen sterfhuijse beuonden dienuolghende hebben wij bailliu ende mannen van leene voornomt den Eersten Comparant vande voornomde vercochte partie leen al wel ontuijt ontgoet ende onterf ende daerinne ghegoet ende onterf ende tweede Comparante met haeren mandant met de gherequireerde solemniteiten dit alles sonder preiu- ditie ende met last vande voor- gaende belastijnghe ende laisissementen daerop ghedaen ten daeghe ende ter presentie alsbouen

heeft de voornomde Comparante vuijt crachte vande voorseijde procuratie verheuen t'voorschreuen leen ende is voor bedienende man ghestelt Ian boutten den welcken heeft ghedaen den eedt van feotheijtschap In kennisse van al het welcke hebben wij bailliu ende Mannen van Leene voornompt dese doen teeckenen bij onsen greffier ende was aldus ghedaen ende ghe- passeert In vollen ghemaeckten leenhoue den 10.en Iulij sesthienhondert eenentneghentich Toorconden J.B. Ghesquiere

test

de acht ghemeten Leen ghecoght teghen p[iete]r carpentier