Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-643bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1495

Opmerkingen analytische datum: De auteur van het bijgesloten papiertje gaat ervan uit dat het document uit 1694 stamt; zowel het schrift als de naam van de abt (De Spina was abt op het einde van de vijftiende eeuw) maken dat onmogelijk. Op basis van de genoemde elementen gaan wij ervan uit dat het document uit 1495 stamt. // Bijkomende datering: "bamesse anno xcvij" (01/10/1497).

Type: Verpachting door de abt van Zonnebeke van grond aan Awijn Ydin

Beschrijving: Ian De Spina, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat Awijn Ydin een stuk grond van de abdij in pacht heeft genomen voor een termijn van 9 jaar. Het land werd tevoren gehouden door Gillis Wale.

Opmerking: Bij het stuk bevindt zich een stuk papier van latere datum, met een kort regest en foutieve datering.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Kenlic zij allen lieden dat desen x.sten van merte anno 95 awijn ydin heift ghenomen in loyalen pachte een termijn van ix Jaren Jeghen ons ian Abt ende heere van zinnebeke tlant twelke Hier te vooren ghehouden heift gillis wale om de somme van xiij lb parisis siaers vanden welken de eerste iaerscare vallen zal te bamesse anno xcvij den pacht zal of ghaen sinte martinusmesse hij zal prys ontfaen de vette int lant ende de graene prijs naer segghen van goeden mannen hij moet betalen den lijfcoop de laet prijs bedraecht xxxij lb parisis In oorconde ons handteeken hier onder ghestelt

J. De Spina Abbas et Dominus de Zinnebeke

test

[bijgesloten papiertje] 1694 De abt van Zonnebeke verpacht aan Awijn Ydin [?] het land dat te voren gehouden wierd door Gillis Wale.