Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-636

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-12-1693

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden dertighsten april sesthien hondert drie entneghentigh" (30/04/1693); "den dertighsten Junij sesthien hondert vierentneghentigh" (30/06/1694).

Type: Acceptatie van een rente door Lauwereins de Roo van de kerk van Zonnebeke, bezet op onroerend goed te Zonnebeke

Beschrijving: Lauwereins de Roo verklaarde voor de baljuw en schepenen van de heerlijkheid van jonker Charles Francois de Tramecourt te Zonnebeke, dat hij van Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, een som geld ontving die toebehoorde aan de kerk van Zonnebeke. Hij belooft voor deze som geld jaarlijks interest te betalen, tot hij het kapitaal zal terugbetalen (wanneer hij verkiest); hij stelt hiervoor een huis, gebouwen en een boomgaard borg [+ situering van deze goederen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Ghelein mannes Bailliu, pieter van houerberghe, pieter de Cantere, Nicolais Clerbout Jan breijne ende Jan baptiste Verstraete schepenen van Joncker charles francois de Tramecourt heere van Sonnebecque etcetera Doen te Weten dat voor ons commen ende ghecompareert is in persoone Lauwereins de Roo, den welcken bekendt wel ende deughdelijck ontfanghen t'hebben opden dertighsten april sesthien hondert drie entneghentigh vanden heere Alipius verhaeghe pastor deser prochie het geldt t'welcke Jaecques baelen voor desen heeft in handen ghehadt competerende de kercke deser prochie Van Sonnebeeke doende de somme van dertien ponden grooten vlaems Item noch ontfaen vanden voornomden heere pastor drie ponden groote vlaems passerende danof bij desen absolute quitantie ende belooft daerouer te betaelen Intterest penninck sesthiende dies t'eerste Jaer crois bedraeghende twaelf ponden parisis verschijnen sal den dertighsten Iunij sesthien hondert vierentneghentigh ende soo continuerende tot den oplegh vande voorseyde

test

sesthien ponden grooten die hij comparant sal mogen doen alst het goed duncken sal mits alsdan betaelende mede de verschenen Verloopen naer raete van tijde Verbindende middelertijt daerin sijn persoons ende goederen persent ende toecommende ende specialijck heeft daerin beseth bij forme van staenden seker een huijs ende edificien met eenen boomgaert daerop t'selue huijs is staende groot vier Lijnen ofte daerontrent ende alle de groene Catheijlen daerop staende bij hem comparant ghebruijckt onder dese heerelichede aboutterende van oosten Jan Mahieu suijt de moorslede straete West het maeghdestraetgien ende noort jan Mahieu Wesende suiuer ende onbelast omme bij faicte vande betaelijnghe vande Jaerelijcksche Verloopen der Voorseijder rente t'ghebrecke van diere daerop te Verhaelen, bij subhustaetie ende Vercoopijnghe ten decrete mits doende alleenelijck eene publicatie ende eene Insinuatie aenden proprietaris acht daeghen te Vooren sonder ander wettelijcheden te moeten hoorboiren

test

niet Jeghenstaende Stijl costuijme ofte rechten ter contrarie, aende welcke ende aen alle andere exceptien den Comparant Verclaert t'hebben gherenunchieert bij desen belouende Voorder beset te gheuen daertoe ansocht sijnde dienvolghende hebben wij Bailliu ende Schepenen voornompt de voorseyde landen ende goederen ghewesen in Laste ten effecte Voorseijt met de sollemniteyten in ghelijcken ghevseert alles ter acceptaetie van pieter hoet ouer de voornomde kercke In Kennisse der Waerheijt van alle t'gonne voorschren [sic] hebben wij bailliu ende schepenen Voornomt dese doen teeckenen bij onsen greffier ende was aldus ghedaen ende ghepasseert in Vierschaere den seuenthienden decembre sesthien hondert drieentneghentigh Toorconden J.B. Ghesquiere

[onderaan:] sol. vande heere pastor van sonnebeke vier schellynghen grooten ouer trecht deser met treglement[?] gheuonden cessie van act[?]

test

rente van j lb grooten tsiaers ten laste van Laureins de Roo 30 iunij 1694 verscheenen