Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-539

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-02-1671

Opmerkingen analytische datum: De rekening werd bijgehouden van Pasen 1669 tot Pasen 1670; ze bevat echter recentere dateringen; voor de datering wordt de meest recente datum gebruikt. // Bijkomende dateringen: "Beghinnende van paesschen 1669 ende endende te paesschen 1670" (19/04/1669 tot 06/04/1670); "den 18 8ber 1670" (18/10/1670); "den 20 7ber 1671" (20/09/1671); "den 10 ianu. 1672" (10/01/1672); "den 24 iulij 1672" (24/07/1672); "den 4 augusti 1669" (04/08/1669); "den 23 maerte 1670" (23/03/1670); "den 15 maerte 1671" (15/03/1671); "den 20 april 1672" (20/04/1672); "baefmesse 1669" (01/10/1669); "baefmesse 1669" (01/10/1669); "den 30 iulij 1672" (30/07/1672); "den ij iunij 1673" (02/06/1673); "den 30 maert maerte 1675" (30/03/1675); "den 8 10ber 1678" (08/12/1678); "maerte 1669" (03/1669); "den 16en meij 1671" (16/05/1671); "baefmisse 1669" (01/10/1669); "vanden iaere 1669"; "in xbre 1669" (12/1669); "den 25 ianu. 1671?" (25/01/1671); "den 25 feb 1671" (25/02/1671); "den 13 mei 1671" (13/05/1671); "op den 25 ougst 1670" (25/08/1670); "op den 20 xbre 1669" (20/12/1669); "den 22 maerte 1670" (22/03/1670); "den 6 ougst 1670" (06/08/1670); "Paesschen 1670" (06/04/1670); "op den 14 april 1670" (14/04/1670); "den 20 iunij 1670" (20/06/1670).

Type: Rekening van de kerkmeester van Zonnebeke voor 1669-1670

Beschrijving: Rekening van Pieter Santy, kerkmeester te Zonnebeke, voor de periode tussen Pasen 1669 en Pasen 1670.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfanckboecksen om pieter [...?] Santy als kerckemeester van sonneb[eke] beghinnende van paesschen 1669 ende endende te paesschen 1670

Eerst sal notitie houden van het ghonne hij sal in kercke omme- haelen op sondaeghen ende h[eylighe] daeghen met de schootele ommeghehaelt met de schootele ten tyde synder administratie xxxvj lb iiij [...?]

[doorstreept:] Jtem is belast te ontfaen het slot vande reeckenijnghe van ian claeis die in qualiteit als kercke meester van sonnebeke ghewee[...?] te hebben ten achter is ghebleuen xxvj lb ix s

Jtem is belast te ontfaen het slot vande reckenijnghe van pieter plateeu die ten achteren is ghebleeuen causse als voorseyt xxxv lb xix s

sol[vit] in diminutie xiij lb viiij s tot voldoen heeft assignatie ghegheeuen op pauwels vermeersch van xxij lb 10 s vande reeste tot de 30 ponden van sijn daer[?][...?]s heeft ghehat moderatie vande heeren sil[?] vermeersch ij lb in diminutie den 18 [octo]ber 1670 den 20 7ber 1671 drie ponden parisis 14[?] den 10 ianu[ari] 1672 iij lb parisis item den 24 iulij 1672 vj lb parisis

test

[doorstreept:] Jtem is belast te ontfaen het slot vande reeckenijnghe van andries van mechelen causse alsuooren bedraeghende lij lb ix s parisis sol[vit?] in diminutie den 4 augusti 1669 xij lb parisis item den 23 maerte 1670 vj lb parisis - item den 15 maerte 1671 viij lb parisis

reest noch 26 lb ix s parisis betaelt op dees[...?] 26 lb ix s parisis in diminutie door meester oleuier boone den 20 april 1672 xxiiij lb parisis Ontfanck van landspachten ende cheinsen

Alvooren is schuldich te ontfaen van ian de boutte van pacht van een lyne landts gheuallen baefmesse 1669 5 iaer van v de somme van iij lb parisis [in de marge: sol[vit]]

Jtem moet ontfaen van pauwels vandermersch ouer een iaer cheins van twee ghemeeten landts daer de herberghe ghenaempt de broodsende stlaet[?] gheuallen baefmesse 1669 weesende het vierde iaer van 30 de somme van xxx lb parisis

[in de marge:] sol[vit] in diminutie den 30 iulij 1672 item den ij iunij 1673 viij lb parisis item den 30 maert maerte 1675 iij lb parisis item den 8 [decem]ber 1678 soluit pauwels vermeesch [...?] vichtien ponden parisis daermeede voldaen

Jtem moet ontfaen van p[iete]r[?] michiel soenen van pacht van vier lynen landts ghenaempt de coxhul van een iaer verscheenen maerte 1669 j iaer van l de comme van iij lb x s parisis

[in de marge:] ontfaen den 16.en meij 1671 van m[ichie]l soenen iij lb x s

sol[vit] Jtem moet ontfaen van ian la rue van pachte van twee lynen landts ende 25 roen onder struufs verscheenen alsuooren 4 iaer van 6 de somme van iiij lb v s parisis

sol [vit] Jtem moet ontfaen van toussaert grimmelpre van pachte van een lijne landts gheuallen baefmisse 1669 4.e iaer van sesse de somme van ij lb x s parisis

sol[vit] Jtem moet ontfaen van ian de graeue van pachte van het kerckhof vanden iaere 1669 de somme van iij lb parisis

Jtem moet ontfaen van woultre de boutte van coope van taillie van 2 lijnen bosch inde zuudthoeck van sonnebeke verkocht in xbre 1669 de somme van xxvj lb v s parisis

sol in diminutie den 25 ianu[ari] 1671[?] item den 25 feb[ruari] 1671 xij lb parisis vij lb parisis item sol[vit] den 13 mei 1671 iiij lb 5 s parisis reest noch 3 lb parisis

Jtem ontfaen van heere Alipius verhaeghe pastor van sonnebeke tot het maecken van een nieuwen biechstoel voor de parochiekercke van sonnebeke xxxxviij lb parisis

test

Betaelynghe op dit slot

Aluooren betaelt aen heere Alipius verhaeghe pastor van sonnebeke ouer sijn verschot[?] van coop van groote ende cleine hostien[?] twasschen vande corporaelen recht vande in het haelen vande h. olie ende het chrisma midtsgaders tport van diuersche brieuen ghedeurende den tyt mynder administratie xxix lb parisis

Jtem betaelt aen Baltazar thibergein op den 25 ougst 1670 ouer[?] het maecken van een nieuwe clokrieme met het vermaecken vande ende de somme van vij[?] lb xviij s parisis

Jtem betaelt aen pieter wostijn op den 20 [decem]bre 1669 ouergheleeuert te hebben een nieuwen clockesleyncke[?] de somme van xij lb parisis

Jtem betaelt aen Jan ottun glaswercker den 22 maerte 1670 oouer gheleeuert te hebben twee nieuwe glaseueinsters eene voorde sacristie ende de andere voor de choor van Sinte elooi bedraghende volghens de quitantien medebegreepen de generaele reparatie vande andere veinsters xv lb xvj s parisis

Item betaelt an ian vermersch den 6 ougst 1670 oouer de leeuerijnghe van ses ponden en half wit was ende seeuen ponden gheel was met de leeuerijnghe vande paeskeerse weghens paesschen 1670 xxviij lb iij s parisis

Jtem betaelt aen heere Juo bulteel dispensier vande abdie op den 14 april 1670 oouer de leeuerijnghe vande wyn voor de communicanten deeser parochie te paesschen 1670 de somme van iij lb parisis

Jtem betaelt an ioos vanden broecke den 20 iunij 1670 oouer ghecandeleert te hebben de haeghe aen het kerckehof de somme van j lb vij s parisis

Betaelt meester oleuier boone oouer ghepareert te hebben de kercke met het scheuen vande candelae- ren ten tyde mynder administratie inbegreepen de leeuerijnghe van beesems om de kercke te vaeghen olie om de klocke te smouten ende roete keersen xij lb parisis

Jtem betaelt oouer het stellen van mijn reeckenijnghe aen ian de boutte met eenen doubel vj lb parisis

test

Jtem betaelt aen guiliaemes van geluwe schrynwercker tot Jpre den 25 febru[ari] 1671 in volle betaelijnghe oouer gheleeuert te hebben een nieuwen biechstoel voor de parochiekercke van sonnebeke j.C xxxxiiij[?] lb parisis

test

ontfanck boeck van pieter santy als kerckemeester 1670