Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-544

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-10-1670

Type: Denombrement door Caerel Pieter Schijnckele aan Claijs Obsoemer, baljuw van Klerkshove, voor een leen gehouden van het leenhof van die heerlijkheid

Beschrijving: Denombrement door Caerel P[iete]r Schijnckele, heer van Ronshove, Pongerville, Moerburg, Montenay etcetera, aan heer Claijs Obsoemer, baljuw van het leenhof van meester Antunus Castillion, van Klerkshove, voor een leen gehouden van dat leenhof, nl. de Hazeweetiende te Langemark; van dit leen worden ook weer twee lenen (tienden) gehouden, nl. de Hazeweetiende en de Miraaltiende [+ leenverplichtingen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck Caerel p[iete]r Schijnckele heere van ronshoue pongeruille Mourburgh Montenij etcetera gheue ouer in rechte rapporte ende denombremente aen Sieur Claijs obsoemer als ballieu ende wettelick maenheere der mannen vanden Leene vande vidua vande Meester Antunus Castillion ende dat vande sijnen houe ende heerlickheede vande Clerckhoue de groote vande secker tijnde ghenamt de haseweethiende haer bestreckende in langhemerck ende ghehouden van de voorseyden houe staende tvoorseyde leen ter trauwe ende waerheijde ten relieue vande thien ponden [...?] ende Camerlinck ghelt telcker veranderijnghe ende als het verandert bij coope is het schuldich den x' x' penninck met ghelick relief ende Camerlinck ghelt vande dese Leene sijn ghehouden twee Leenen ende sijn oock twee thinden het eene ghenamt oock de haseweethiende ende het ander de Miraelthiende staende alte beede ten rekenne vande x' pont als het hofleen welcke leen mij is vervallen bij der doodt vanden Joncker pieter hurlebout mijn swaegher ter Cause vande mijn huijsvrouwe in teeken der waerheijt hebbe dit rapport gheteekent onder behoorelicke protestatie ende hier aenghehanghen mijn seeghel op den xxvj october 1670

C.P. Schijnckele

test

Rapport van Joncker P[iete]r Schenckele n┬░ 18