Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-547*

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-05-1674

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den vj.en februari xvj.C eenentseuentich" (06/02/1671); "den voornomden vj.en februari 1671" (06/02/1671); "1674".

Type: Verkoop door Martinne vander Walle van een jaarlijks pensioen ten laste van de abdij van Zonnebeke aan Frans[ois] Cobbaert

Beschrijving: Verklaring door Jan Frans[ois] de Vleesschauwer, openbaar notaris te Ieper: vrouwe Martinne vander Walle, weduwe van kapitein en sergeant-majoor Joan Martinus, heeft aan Frans[ois] Cobbaert filius Jan een pensioen van 100 gulden per jaar overgedragen, dat haar in 1671 was toegekend door de graaf van Monterey [zie BRU-AGSB-Z-547], ten laste van de temporele goederen van de abdij van Zonnebeke, en dit tegen een eenmalige betaling van 100 pond groten Vlaams.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Compareerde In persoone voor mij Jan fran[ciscu]s de vleesschauwer not[arius] publ[icus] tIpre residerende gheadmitteert ter exercitie van diere bij hooghe

test

ende moghende heeren vanden raede In vlaendere ter presentie vande onder- schreuen ghetuijghen vrauw martinne vander Walle douagiere vanden heere capitein ende sargan maIoor Joan martinus welcke comparante heeft vertransporteert ende ghe[...?]deert soo sij doet bij desen Aen ende ten prouffijte van S[ieu]r Fran[ciscu]s cobbaert filius dheer ende meestere Jan, ten desen present ende accepteerende, een pensioen van hondert guldens bij Jaere haer eerste comparante gheIont den vj.en februari xvj.C eenentseuen- tich bij sijn excellence den graue van montreij volghens d'acte hier vooren staende ghedateert alsuooren ende gheteeckent bij sijn voornomde excellence ende gheparapheert bij den Chefpresident houijn ende van onder bij den secretaris gotignes ten laste vande temporeele goederen van d'Abdije van Sonnebeke bynnen Vlaenderen Innegaende den voornomden vj.en februari 1671 volghens d'obligatie vanden Jeghenwoordighen heere Abt vande selue abdie Jacobus pies ende dit met alle d'onbetaelde verloopen soo verschenen[?] als te

test

verschijnen midts bij den voornomden cobbaert betaelende eens hondert ponden grooten vlaems maeckende haer comparante bij dies teenemaele onmachtich ende den seluen cobbaert machtich om van tselue pensioen te disponeren als van sijn eijghen ende proper goet ouer- leuerende ende bij dies soo de voornomde acte van sijn excellence als de copie vande obligatie vanden voornomden heere Abt ghecollationneert bij den voornomden gotiniers met beloofte van d'originele obligatie te doen ouerleueren gheuende bij desen macht absolute ende authoriteijt om die bij den toogher deser te moghen lichten vuijtte archiuen vanden priueen raede om hem daermede In alle occasien te verhelpen naer raede renunchierende bij eede an alle exceptien ten desen contrarierende soe An de beneficien van lesie rescis sie[?] reliuemente als alle andere gheene ghefondeert nochte ghereserueert met beloofte van oock te presteeren dat het voornomde pensioen aende voornomde eerste comparante nu ter tijt is competeerende ende af te draeghen alle exceptien die den voornomden heere Abt daer Jeghens soude connen alligieren Actum tIpre desen xj.en meij 1674 present s[ieu]r cornelis eijnsaem ende Jan bal[...?] de heesschere ghetuijghen hier toe D. De heesschere begroet 1674

d. Martinne vander Walle

fran[ciscu]s Cobbaert 1674

C. Eijnsaem 1674

f. De vleeschauwere not[arius] publ[icus]