Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-548*

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-12-1673

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "opden tweeden maij van desen tegenwoordigen Jaere 1673" (02/05/1673).

Type: Cassatie van BRU-AGSB-Z-548 door de notaris, op verzoek van vrouwe Mertine vanden Walle

Beschrijving: Theodor Canterus, openbaar notaris te Brussel, verklaart dat Justo dOuerloope, agent te Brussel, op verzoek van vrouwe Martine vande Walle, afgezien heeft van de overdracht (zie BRU-AGSB-Z-548) van de opbrengsten van een pensioen van honderd gulden per jaar ten laste van de abdij van Zonnebeke, in zijn voordeel. De notaris gaat dus over tot de cassatie van het genoemde document.

Opmerking: Het stuk is een duplicaat.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Op heden den tweeden december xvj.C dryentseuentich Is gecompareert voor Theodor Canterus openbaer notaris gead- mitteert inden souuerainen Raide van Brabant tot Brussel residerende ende inde presentie vanden getuygen naer gende[...?]

test

S[ieu]r Justo dOuerloope Agent en Ceart[?] binnen deser stadt Brussele den welcke ten versuecke van vrouwe Mertine vanden Walle weduwe van wylen den heere Sergeant maijor Don Juan Mertin├ę heeft gerenoncieert aende bouengeseyde transporte by haer ten behoeue des voorseyden Comparants gedaen ende gepasseert voor my Notaris ende sekere getuygen opden tweeden maij van desen tegenwoordigen Jaere 1673 aengaende de betalinge van seker pensioen van hondert gulden t'siaers de voorseyde vrouwe Mertine vanden Walle competerende opde Abdye van Sonnebeke Consenterende dyenvolgende inde Cassatie van dyen ende dat de selue acte van nu aff sal syn nul ende van geender weerden ten regarde sy vande voornomde vrouwe betaelt Is Consenterende daerenbouen aen my notaris hier van aende voornomde vrouwe Mertine

test

vanden Walle vuytgereyckt te worden een oft meer Jnstrumenten Jn behoorlicke forme om haer te dienen duer ende alsoo eitz[?] soo hebbe ick onderschreuen notaris vervolghens op mijn prothocol ende opt Duplicaet bouengeseyt gedaen de voornomde cassatie ende traceringe prout moris et stili Aldus gedaen binnen Brussel ten daeghe maende ende Jaere voornomt ter presentien van peer vanden Bosse ende Rombout van Nyuersele[?] getuygen hiertoe geroepen Wesende de minute deser byden voornomden Compt. beneffens mij notaris onderschreuen quod attestor

Theod[or] Canterus Not[aris]

test

raeckende tpensioen van martijne vande walle aflossijnghe vande selue lijfrente bedragende 100 guldens Jarelicks waermede onse bresien[?] van prelature belast waren In [...?] den 6.en feb[ruari] 1671