Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-548

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-05-1673

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn date den 6.en februarij 1671" (06/02/1671); "in dathe xj April vanden tegenwoordigen Jaere 1673" (11/04/1673).

Type: Martine vande Walle doet afstand van haar pensioen ten laste van de abdij van Zonnebeke ten voordele van Justo dOuerloope

Beschrijving: Theodor Canterus, openbaar notaris te Brussel, verklaart dat vrouwe Martine vande Walle, weduwe van sergeant-majoor Don Juan Mertinez, voor hem verscheen. Zij verklaarde dat zij de opbrengsten van een pensioen ten laste van de abdij van Zonnebeke ter waarde van 100 gulden per jaar, overdroeg aan Justo dOuerloope, agent.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-548 geeft de tekst van een gecasseerde oorkonde, waarvan de tekst hernomen wordt in het document betreffende de cassatie ervan (BRU-AGSB-Z-548*); de tekst is helemaal doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Duplicaet

[doorstreept:] Op heden den tweeden maij xvj.C dryentseuentich Comparerende voor mij Theodor Canterus openbaer Notaris gead- mitteert inden souuerainen Raide van Brabant tot Brussel residerende ende ter presentie vande getuygen naer genoempt vrouwe Martine vanden Walle weduwe wylen den heere sergeant maijor Don Juan Mertinez gestoruen binnen Duijnckercke de welcke heeft verclaert gelyck sy doet by desen dat sy absolutelyck Is transporterende aen ende ten behoeue vanden Agent Justo DOuerloope alhier present ende t'selue accepterende het revenu van het Jaerlijcx pensioen dwelck sij Competerende Is heffende ende treckende opde Abdije van Sonnebeke diocese van Yperen bij Compromis aengegaen met syne Excellentie ende den tegenwoordigen Eerweerden heere Prelaet Jacobus Piers Jn date den 6.en februarij 1671 hier gesien hebbende de voorseyde vrouwe Comparante vande eersten twee Jaeren aande voornomde Eerweerde heere Prelaet verleent

test

[doorstreept:] acquit in dathe xj April vanden tegenwoordigen Jaere 1673 omme t'selue pensioen wesende van hondert guldens t'siaers van nu voortaen suijuer ende vuyt crachte van dit transport te Jouisseren ende getrocken te worden byden voornomden dOuerloope die welcke by gebreke van tgeene prompte voldoeninghe te becommen vande voornoempde abdye deselue sal moghen eysschen soo by minnelycke als Iudiciele weghen van Iustitie ende tselue Jouisseren als van syn ander eygen effecten tot alder stont dat hy voldaen sal wesen van alsulcken pretensien ende liquide somme als hy opde voornomde vrouwe Comparante Is goetvindende ende daer van de Comparante ten vollen kennisse ende affornsement[?] Is hebbende ver- claerende huer van dese acte ter ontmae[...?]lien tot alderstont ett[...?] ende

Gedeelte van

test

[doorstreept:] danof sy den seluen haeren volmachtichden van alles Is authoriserende ende machtich makende omme daer Inne te doen ende negotieren als sy sal vanden te behooren onder renontiatie verbintenisse ende obligatie als In amplissima forma Aldus gedaen binnen Brussel ten daeghe maende ende Jaere voornomt ter presentien van peeter de Bois ende Jan verduyst als getuygen hier ouer geroepen ende ghebeden wesende deser byde voorseyde comp.en respectiuelycken onderteeckent neffens my notaris quod attestor

Theod[or] Canterus Not[aris]

test

raeckende tpensioen van martijne vande walle aflossijnghe vande selue lijfrente bedragende 100 guldens Jarelicks waermede onse bresien[?] van prelature belast waren In [...?] den 6.en feb[ruari] 1671