Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-570*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-07-1678

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1678".

Type: Uittreksel van BRU-AGSB-Z-570 (zie daar)

Beschrijving: Uittreksel van BRU-AGSB-Z-570 (zie daar).

Opmerking: BRU-AGSB-Z-570* is een uittreksel, op basis van BRU-AGSB-Z-570 (zie hier voor de eigennamen, instellingen en functies).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[...?]oetaers 1678

Extraict vuijt sekere vercauelijnghe ghedaen tusschen den heere Baron Ferdinande Troibreze mher Phillipe Franchois de la Wostyne Rudder heere van Becelaire etcetera als Jn huwelick hebbende vrauw magdelaine Franchoise de Troibreze ende mher Theodor de Camargo Rudder heere van helsvelt als vadere ende Voocht van Joncvrauwe Marie magdalaine de Camargo sijne dochtere gheprocreert by vrauw marie susanne de Troibreze alle kinderen ende kint kindt van

test

wylent den Baron mher Jan de Troibreze, heere vanden wyngaerde etcetera ghepasseert voor schepenen van ghedeele der stede van ghendt vpden xvij.en decembre 1665

Waerjnne onder andere Jnden Cauel C ghevallen den voornomden heere van helsvelt ouer syn weesen staet tnaervolghende

Jtem eene rente van eenen dertigh ponden vijf schellijnghen grooten tsiaers losselick den penninck xvj.e vallende telcken xx.en Januarij verkent ten proffycte vande voornomde vrauw douagiere vanden Baron de Troibreze byden eerweerden heere Prelaet van tclooster van zonnebeke ende heere vande selue plaetse mitsgaeders

test

versekert op alle de goederen van tselue cloostere ende speciaelick de thienden binnen de prochie van Becelaere breeder naer vuyt wysen den Jnstrumente dannof ghepasseert voorden notaris Jacques Cobbaert t Jper residerende opden xij.en Januarij 1663 mette acte van Octroije vande vicarissen generael der stede van Jpre nopende de voornomde oplichtijnghe Jn date derden Januarij te vooren wesende de selue rente oock deel van tremploij vande afgheloste rente vanden heere Graue van hulst ghelijck oock syn de twee naervolghende renten maeckende dese rente capitaels vyfhondert ponden grooten

Jn al twelcke schepenen voornompt als vppervoochden vande voorseyde weese vanden heere Camargo naer trelaes ende rapport themlieden waerts ghedaen

test

byden voornomden haer heer vader ende voocht dander competente vrienden ende maeghen gheconsenteert ende gheaccordeert hebben consenteren ende accorderen by desen als ouer beter ghedaen danghelaet ghegheuen Jn kennisse der waerheden onder den seghel van saeken der voornomde stede van Ghendt desen seuenthienden decembre sesthien hondert vyfuentsestich ende was onderteeckent F. Blancquaert ende gheseghelt met eenen seghel onder vuythanghende op dobbelen steert van parchemyne

Naer collatie ghedaen Jeghens d'originele vercauelijnghe es dit extraict daermede beuonden taccorderen Toorconden als notaris publiq tot Ghent residerende den xx.en Julij 1678

J.B. Odeuaere Not[arius] Pub[licu]s 1678