Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-568

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-05-1677

Opmerkingen analytische datum: De datum zou eventueel "Desen 4 Meye 1677" kunnen zijn, waarbij de 4 dan voorafgegaan wordt door een vlek.

Type: Brief van de heer van Bossche-Ambacht betreffende de leenplichten die de abt van Zonnebeke hem verschuldigd is voor een leen, de 'Slachthiende', te Oostnieuwkerke

Beschrijving: Brief van Gillis Stalins, heer van Bossche-Ambacht, aan de abt van Zonnebeke betreffende een leen dat de abdij aan zich trekt, namelijk de 'Slachthiende' te Oostnieuwkerke (twee van de drie tiendeschoven), gehouden van de heerlijkheid van Bossche-Ambacht. Gillis Stalins verzoekt de abt om daarvoor de leenplichten te vervullen zolang hij nog in Ieper is.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Mijn heere

Alsoo myn wordt gherapporteert, dat het clooster van Zunnebeke hem js aennetreckende een leen wesende eene thiende ghenaemt de slachthiende haer bestreckende jnde prochie van Nieukercke effende vande drye thiende schoouen de twee ende staet ter beste vrome aen mijn als wesende heere van Bossche ambacht van welcke heerelichede het selue Leen ghehouden js soo sal V L[ieden] Eerw[eerdigheijt?] beliefuen laste gheuen van te commen doen de houelicke debuoiren ende achteruolghende den placcaeten van syre [...?] Ma[iestei]t het selue te stellen vuyt dooderhandt sonder van voorders uytstel te ghebruycken ter wyle dat jck alhier tot jpre ben ende het selue betrauwende jck blyfue

Myn heere

VL[ieder] Eerw[eerdig]heit[?] oidmoedichen dienare Gillis Stalins

jn jpre desen 14 [eventueel ‘4’] Meye 1677