Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-567

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-10-1676

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1676".

Type: Verklaring door de vierschaar en notabelen van Zonnebeke betreffende de kleine opbrengst van een stuk grond, toebehorend aan de abdij

Beschrijving: Op verzoek van de abt van Zonnebeke verklaren de baljuw, burgemeester, schepenen en enkele notabelen van Zonnebeke dat een stuk grond van de abdij, omtrent 800 gemeten groot, niet veel opbrengt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij d'heer gillis de Blieck Bailliu fran- soijs Bollaert Burghmeestere fransoijs vander meersch Ian Bouten michiel Soenen matthijs Levebure ende Ian terlandt Schepenen van de prochie ende heerlichede van sonnebeke mitsgaeders pieter van huele ende Anth[euni]s mallet respectijue notable ende Insetene der voornomde prochie attesteeren ende certifieren soo wij doen by desen ten versoucke vanden eerweerden heere Abt ende heere vande voornomde prochie ende heerlicheyt Graue van salinis etcetera dat An de voornomde zijn Abdie Is competeerende In de selue prochie ontrent de aght hondert ghemeten Lants onder saeijlant ende busch ende haijerie gheleghen onder dese voornomde heerlicheijt waer onder datter bet[...?] dan vier hondert ghemeten sijn puere haijerie niet weerdich nochte ghebruickelick ende dat de Resteerende vier hondert ghemeten salud Iusto den uijtsent ende contrijbutien niet en connen vijtbrynghen door de soberheijt der selue ende dat ter cause men Beuijnt dat de voor- schreuen vijtsenden ende contrybutien zijn vijtbrynghende twaelf ofte dertien schellijnghen t'Iaers uyt den ghemeten daer ter contrarie de selue landen maer Iaerlicks en syn uyt bringhende ende gelden In paghte viere vijf ofte ses schellijnghen uijt den ghemet en Al hoe wel niet Ieghenstaende den voornomden heere Abt ende zijne paghters van de selue Landen sijn Betaelende de poyntynghe ende settijnghe ende Ander Lasten van contrijbutien beneffens Ander

test

Insetene der voornomde prochie In kennisse van welcken hebben wij Respectijue Bailliu ende schepenen mitsgaeders notable Insetene die de menute deser ten contoire Rustende hebben onderteeckent desen doen Teeckenen ende expidieren van onsen greffier Alles met Belofte Als naer stijle Actum desen xxj.en van Octobre 1676 mij toirconde Als greffier

Jan van eecke 1676

test

Attestatie van den wet ende notable vande prochie dat onse landen inde prochie syn van cleene werde 1676