Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-566

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-03-1676

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 19 maerte 1676" (19/03/1676).

Type: Overzicht van de bomen grond te Beselare, gepacht door de weduwe en zoon van Sanders Verstraete van de dis van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van de bomen die Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, en Laureins de Grauwe, dismeester van Zonnebeke, aantroffen op de grond te Beselare die door de weduwe van Sanders Verstraete en hun zoon Pieter gepacht wordt van de dis van Zonnebeke.

Opmerking: De tekst is volledig doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[de tekst is volledig doorstreept]

Notitie van boomen die staen op de landen van becelaere toekomende den disch van Sonnebeke als nu hebbende in pachte de wedewe van sanders verstraete filius Jan met haeren soone Pieter eerst hebben wy gheuonden te weeten stee[...?] Alipius verhaeghe Pastoor van sonnebeke ende Laureins de Grauwe als dischmeester van Sonnebeke den 19 maerte 1676 eerst hebben wy gheuonden veerthien wulghen troncken ende noch thiene wat minder ofte middelbaere soorte op de we[...?] staende item op de selue [...?] twee ionghe popelierkens ende seeuen groote popelieren item op de selue hebben wy gheuonden elf verdroochden popelierkens ende nu verkocht an den seluen verstraten voor de somme van ses ponden parisis ende betaelt Jtem op de selue wee[?] hebben wij noch beuonden den disch van sonnebeke competeerende een eecken tronck elf elsen troncken met noch een elsen groote schoote bij forme van een apparent boomken Jtem achter de scheure hebben wy gheuonden twee abeelekens stande in het hof daer van den disch maer pa[...?]t een deel en competeert ghelyck vande fruitboomen alsoo het inde pachtbrief is ghementioneert Jtem achter het huis hebben wy gheuonden vier wulghen troncken vande welcke drie stan van suuden ende de vierde van noerden aen het speeltlantien den disch van sonnebeke toekomende teenenmael met een eecksken staende an het noort einde op de vij.C[?] hondert lants in teecken der waerheit hebben wy dit onderteeckent den 23 maerte 1676 Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke peter verstraete

Gedeelte van

test

notitie vande boemen stande op het disschelant te becelaere ten iaere 1676