Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-564

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-04-1674

Type: Denombrement door Jooris Frans[ois] de Carpentier voor een leen te Passendale, gehouden van het leenhof van Klerkshove, aan de baljuw van dat leenhof

Beschrijving: Denombrement door meester Jooris Frans[ois] de Carpentier, raadspensionaris van de Zaal en kasselrij van Ieper, voor het leen te Passendale dat hij houdt van het leenhof van Klerkshove in Langemark [+ situering van het leen; + verplichtingen], overhandigd aan de baljuw van het leenhof, Nicolais Hopsomer.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit is t'rapport grootte ende Denombrement van een leen dat Jck d'heer ende meester Jooris Fran[ciscu]s de Carpentier Raedt pensionaris der saele ende Casselrije van Jpre bem houdende vanden Leenhoue van Clercxhoue Jn langhemarck groot viere ghemeten en half onder busch ende winnende Landt gheleghen binnen de prochie van passchendaele ghe- meete met s[ieu]r Jgnatius Serueleijs caussa vxoris aboutterende an beede syden van straetien dat loopt vande goudtberch naer het Jnghelsvelt westeinde t'Leen vande voornomde seruisteijs van oosten t'voornomde Jnghelsvelt staende mijn voornomde leen ten dienste van trauwe ende waerhede ende t'eenen halfuen relieue van vyf ponden parisys alst verandert ende camerlynckgheldt ende alst verandert by coope soo ghe[...?]t den x.en penninck ghelyck relief ende camerlynckgheldt, welck voornomt leen mij is toe- comen byder doot ende ouerlyden van d'heer ende meester Jooris de Carpentier myn vaeder s.m[...?] gheschiedende dit rapport onder de ghewonelycke protestatien, Jn welcker vormen ende manieren Jck onderschreuen t'voorschreyen rapport ende denombrement van doende ende ouergheuende an Nicolais hopsomer bailliu ende wettelycken maen heere vande voornomde Leenhoue ende hebbe gheseghelt met mynen ordinairen seghel mij toorconde t'Jpre den xx.en April 1674

J.F. de Carpentier 1674

test

Carpentir Raport 1674 n┬░ 29