Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-562

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-02-1674

Type: Denombrement voor een leen te Zonnebeke door Guilliames van den Bussche aan de heer van Klerkshove

Beschrijving: Denombrement door Guilliames van den Bussche filius Jans aangeboden aan jonker Guilliames Gerardi, heer van Klerkshove, voor een leen gelegen in de parochie Zonnebeke [+ omschrijving en situering van het leen + plichten].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit is trapport groote ende denombrent [sic] van leene dat ick guilliames van den bussche filius Jan doe ende ouergheue an Joncker Guilliames gerardi heere van Clercxhoue esse groot tzelue leen een ghemet onder boomgaert ende mersch bij coope van mahieu vergeelzoone gheleghen Inde prochie van Sonnebeke aboutterende van zuyden ende oosten de hoogeziecken typre van westen ende noorden Joncvrauwe de wedewe vanden heere docteure durant cum suis staende mijn voornomde leen ten dienste trauwe ende waerhede teenen riefue vande beste vrame ende camerlynckt gelt alst verandert ende alsment vercoopt ghelyck relief camerlynck gelt ende thienden pennynck naer hofsrecht en emmers conforme de oude rapporten ende Recepissen danof synde Jn kennisse der waerheit hebbe dese lettren van rapporte met mijn ghewoonelick hanteecken onderteeckent desen ix.en februarij xvj.C vierentzeuentigh my toorconde

Guill[iam]es Vanden Bussche

test

me[...?] Guill[iam]e vandenBusche

Rapport 1674 n┬░ 19