Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-554

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-10-1672

Type: Conclusie door afgevaardigde van de Raad van Vlaanderen in een proces tussen de bisschop van Brugge en de abt van Ten Duinen

Beschrijving: Conclusie door Leijns, betrokken in het proces tussen de bisschop van Brugge (eiser) en de abt van Ten Duinen (verweerder), in naam van de Raad van Vlaanderen. [lijkt niet direct iets te maken te hebben met Zonnebeke]

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[...?] oetaert

De zaecke dienende voor mijne heeren vanden raede in Vlaendren tusschen deerw[eerden] heere Bisschop van Brugghe heeschere reformant ter eendere syde Ende den Eerw[eerden] heere Prelaet van Duynen joint[elick?] verweerere ter andere Omme tanw[oor]t purgierende de verstekinghe Gheroupen ten tourre vande rolle den gheinthimeerden reiecteert sheeschers commissie[?] van reformatie met friuoliteijt Jmpertinentie ende onghefondeerthede employerende daer Jeghens voor andwoorde tproces gescript nemende Conclusien van wel gewesen ende qualyck berocken met heesch van boete ende Costen ende Concludeert de saecke in rechte Ghedaen Inde Camere vanden voornomden raede te Ghendt den xxviij [octo]bre xvj.C tweentseuentich

Leijns pr[ocureur]