Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-553

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-12-1672

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Baemesse 1672" (01/10/1672); "baemesse daer naer 1673" (01/10/1673).

Type: Vercijnzing door de dis van Zonnebeke van grond te Zonnebeke aan Jan Saelen filius Jans

Beschrijving: De dismeesters van de dis van Zonnebeke geven, met instemming van de Jacobus Piers, abt van Zonnebeke, en Chaerle Jaecques de Voocht - de heren van Zonnebeke -, een stuk grond onder de Zaal van Ieper in cijns aan Jan Saelen filius Jans [+ beschrijving en situering van de grond], voor de jaarlijkse som van 16 pond parisis, voor een termijn van 27 jaar [+ bijkomende voorwaarden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij onderschreuen Jan godderis ende Pieter Reuse Jnde qualiteijt als dischmeesters vande Prochie van Sonnebeke met Consente ende Agreatie van D[...?] Jacobus Piers Abt ende mher Ch[ar]le Jaecq[ue]s de Voocht heeren der voorseyde Prochie van Zonnebeke midtsgaders heer Alipius verhaeghe Pastoor der voorseyde Prochie, kennen soo wij doen bij desen Jn Cheijnse ghegheuen te hebben an ende ten proffitte van Jan Saelen filius Jans die van ghelijcken kent Jn Cheijnse ghenomen te hebben den nombre van een ghemet Landts toebehoorende den voornomden disch Consisterende Jn ZaeijLandt ende meersch gheleghen Jnden west houck deser Prochie van Zonnebeke onder de Saele van Jpre te weten twee Lijnen vijftich Roeden SaeijLandt Streckende oost ende west paelende van Oosten een Straetgien Loopende van onse Vrauwe Lijndeken naer Nonnebussche van Zuuden Jan grimmelpre Guijll[aume]s Gomaere ende de voorschreuen Jan Saelen van westen dito gomaere ende van noorden Jan grimmelpre voorseyt Jtem wat zuut van daer vijftich Roeden meersch onder de voorseyde Saele streckende oost ende west Paelende van Oosten tvoorseyde Straetgien zuut Dhoirs Pauwels ghesquiere West jan grimmelpre ende van noorden de voorseyde Guijll[aume]s gomaere dit omme voor godtspenninck [...?] ende vande Prijncipaele Jaerlijcxsche Cheijns huere de somme van sesthien ponden parisis den hoop bij Jaere ende dit voor eenen tijt ende Termijn van Seuenentwijn- tich Achtereenvolghende Jaeren danof het eerste Jaer Jnghegaen is Baemesse 1672 ende

test

sal verschijnen baemesse daer naer 1673 ende Alsoo voorts van Jaere te Jaere tot het expireren vande voorschreuen seuenentwijntich Jaeren te betaelen den Jaerlijcxschen Cheijns t'een Jaer eer tander Valt presijxs blijfuen voorts tot Laste vande voornomde Saelen poinctijnghe [...?]ellijnghe Straet schauwijnghe ende alle ander oncosten die vp tvoorseyde Landt souden moghen ghevraecht wesen soo ordinaire als extraordinaire sonder afslach van Cheijns huere Jtem zoo Jndien dat den voornomden Saelen de voorseyde partie van ij Lijnen L Roen verstonde ofte wijlde beplanten met fruijctboomen doorne haeghen ende wulghen vermach hij tselue te doene ende teijnde de voorschreuen xxvij Jaeren wert den voorschreuen disch ofte disch meesters verobligiert de voorseyde plantagie ouer te nemen bij prijsie volghende de vsantie vande Zaele ende casselrie van Jpre voor welcke voorschreuen conditien ende tonderhout van diere den voorschreuen Jan Saelen is verbijndende sijn persoons ende goet present ende toecomende Jn Teecken van welcke hebben wij disch meesters voorseyt desen beneffens de voornomde Saelen onderteeckent desen xxvij.en [decem]bre 1672 Toorconde Tmarcq ende bij Laste van Jan Saelen

Bij mij Jan godderis

pieter reuse

test

Cheinsbrief omme Jan Saelen van een ghemet lant onder de saele van Jpre den disch opghedreeghen door Jan le febure ende syne huusvrauwe[?] catlijne meeulx tot het doen van hun iaerghetijde baefmesse 1672 beghonst sal expireeren bamesse 1700