Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-552*

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-04-1672

Type: Overeenkomst tussen het kapittel van Sint-Maarten te Ieper en de abdij van Zonnebeke betreffende lenen, gehouden door het kapittel van het leenhof van Zonnebeke

Beschrijving: Omdat er een geschil dreigde te ontstaan tussen de abt van Zonnebeke en het kapittel van Sint-Maarten te Ieper betreffende aanspraken van de abt op de tiende penning en andere rechten op twee lenen die nu aan het kapittel toebehoren (gehouden van het leenhof van Zonnebeke), is men tot het volgende akkoord gekomen: het kapittel betaalt de abt de achterstallige rechten (36 pond groten Vlaams), en verplicht zich ertoe de lenen in de komende vijfentwintig jaren te verkopen, zodat ze niet in de dode hand zouden terechtkomen [+ bijkomende voorwaarden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Also dispuijt stont te rysen, Tusschen den Eerweerden heere Prelaet ende heere van Sonnebeke etcetera ter eenre ende tvenerable Cappittele vande cathedraele kercke van Sinte martens t'Ipre terandre nopende de pretensien die den voornomden heere Prelaet is hebbende vantrecht van thienden pennynck ende beste vraeme midtsghaders de Jaerlicxsche Leendiensten ande twee Leenen by het voornomde Cappittele nu anghetrocken daer te voorent toebehoorthebbende den heere dresseleere groot deselue Leenen t'samen xxxv ghemeten j lyne ofte daerontrent ghehouden vande Leenhoue van tvoornomde sonnebeke, ende omme tselue apparent dispuijt ten ondere te doen blyfuen is den voornomden heere Prelaet dienangaende bij desen in accorde ghecomen ende ghetreden met de Eerweerde heeren de Carpentier vicaris generael myn heeren de Baene scholastre ende meestere vande fabricque ende Beecqueman Canonnicke van tvoornomde Capittele daertoe ghecommitteert ende hun daerouer sterckmakende Inder maniere naervolghende aluooren dat de voornomde heeren ghecommitteerde belouen bij desen ande voornomde heere Prelaet te betaelen ofte doen betaelen ghereet in redemptie vande voornomde gheuraeghde thienden penninck beste vrame ende verschenen Leendiensten tot hedent daete deser de somme van sessendertich ponden grooten vlaems ende deselue Leenen in erfachticheden te vercoopen ofte doen vercoopen onthier ende de eerste toecommende vijfuentwintich Jaeren opdat deselue in dooderhandt niet ghebrocht en worden teijnden welcke voornomde xxv. Jaren den voornomden heere Prelaet sal blyfuen in syn recht van te trecken vande voornomde Leenen volghens ende ten vutwysens van het vermeughen derseluer ende waerInne sij ande heere Jaerlix belast sijn * soo hij van ghelicke sal blyfuen in ghelycke recht indien deselue Leenen quaemen vercocht te worden onthier de twee 3.e 4.e 5 6 8.e a x Jaeren soo voorts totte de voornomde xxv Jaeren dit alles sonder trecht ordinaire an Bailliu ende mannen van Leene ouer tvereffen ende tdoen vanden eedt van feculteyt ende stellen van bediende mannen die sullen wesen ende blyfuen ten laste vande heeren ghecommitteerde

  • die den voornomden heere Prelaet oock Jaerlix sal trecken te weeten een paer handtschoen ende xvj s parisys in ghelde volghens t'vermueghen

test

soo van ghel[...?] themlieden Laste sal wesen sulcke preten[...?] van beeckboeten ende andere van met tijden verzeuen thebben deselue Leenen als den Bailliu vande voornomde Leenhoue heeft oftesal connen hebben Belouende de voornomde heere contractant alle tgonne voorschreuen te houden voor goet vast ende van weerden vp tverbandt als naer rechte aldus ghedaen desen xx.en april 1672 In kennisse van welcke hebben dit onderteeckent toorconde //

J. Piers Abdt van Sonnebeke

test

accoort mette Eerweerde heeren Canunicken van Sinte martens raeckende twee Leenen in Sonnebeke