Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-552

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-04-1672

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "25 5 1672" (25/05/1672).

Type: Overeenkomst tussen het kapittel van Sint-Maarten te Ieper en de abdij van Zonnebeke betreffende lenen, gehouden door het kapittel van het leenhof van Zonnebeke

Beschrijving: Omdat er een geschil dreigde te ontstaan tussen de abt van Zonnebeke en het kapittel van Sint-Maarten te Ieper betreffende aanspraken van de abt op de tiende penning en andere rechten op twee lenen die nu aan het kapittel toebehoren (gehouden van het leenhof van Zonnebeke), is men tot het volgende akkoord gekomen: het kapittel betaalt de abt de achterstallige rechten (36 pond groten Vlaams), en verplicht zich ertoe de lenen in de komende vijfentwintig jaren te verkopen, zodat ze niet in de dode hand zouden terechtkomen [+ bijkomende voorwaarden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo dispuijt stont te rysen Tusschen den Eerweerden heere Prelaet ende heere van Sonnebeke etcetera ter eender zyde ende tvenerable capittele vande cathedraele kercke van Sinte martens t'Ipre ter andere nopende de pretensien die den voornomden heere Prelaet is hebbende van trecht van thienden penninck ende beste vrome midtsghaders den Jaerlicxschen Leendiensten van twee Leenen by het voornomde capittele nu anghetrocken daer te voorent toebehoort hebbende den heere dresseleere groot de selue Leenen t'samen xxxv ghemeten een Lyne ofte daer ontrent ghehouden vande Leenhoue van tvoornomde Sonnebeke ende omme t'selue apparent dispuijt ten onder te doen blyfuen is den voornomden heere Prelaet dienangaende by desen in accorde ghecommen ende ghetreden met de Eerweerde heeren de carpentier vicaris generael mijn heere de Baene scholaster ende meestere[?] vande fabricque ende Beecqman canonucke van tvoornomde Capittele daer toe ghecommitteert ende hun daerouer sterckmakende Inder manieren naervolghende Aluooren dat de voornomde heeren ghecomitteerde belouen bij desen ande voornomden heer Prelaet te betaelen ofte doen betaelen ghereet in redemptie vande voornomde gheuraeghde thienden penninck [...?] beste vrame ende verschenen Leendiensten tot hedent daete deser de somme van sessendertich ponden grooten vlaems ende deselue Leenen in erfachticheden te vercoopen ofte doen vercoopen onthier ende de eerste toecommende vijfuentwintich Jaeren op dat deselue in dooderhandt niet ghebrocht en worden teijnden welcke voornomde xxv. Jaeren den voornomde heere Prelaet sal blyfuen in syn recht van te trecken vande voornomde Leenen van nu voorts volghens ende ten vuytwy- sens van het vermenghen der seluer ende waer Inne hij Jaerlicx ande heere belast sijn te weeten een paer handtschoen ende xvj s parisijs in ghelde soo hij van ghelijcke sal blyfuen in ghelycke recht indien de selue Leenen quaemen vercocht te worden onthier de twee 3.e 4.e 5.e 6.e 8.e a x Jaeren soo voorts tot de voornomde xxv. Jaeren di[...?] alles sonder t'recht ordinaire an Bailliu ende mannen van Leene ouer t'heffen ende t'doen vanden eedt van feault[...?]

test

dEerw[eerde] heeren van tcapittel en t'stellen van bediende mannen * Belouende de voornomde heeren Contractanten alle tghonne voorschreuen te houden voort goet vast ende van weerden vp t'verbandt als naer rechte aldus ghedaen desen xx.en april 1672 In kennisse van welcke hebben dheeren contractanten dese onderteeckent Toorconde

Fran[ciscus] deCarpentier

[...?]Ban[...?] 25 1672 5

  • wel verstaende dat sullen ghestaen midts betaelende int verheffenen vande Leenen een hofrecht volghends de dispositie van s'comitee placaten sonder yet vo[or]der te moeten gheuen

test

accoort mette Eerweerde heeren Canunicken van Sinte martens raeckende twee Leenen in Sonnebeke