Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-551

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-02-1672

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1672".

Type: Belofte door Pieter Vermeersch filius Pieter om jaarlijks een som te betalen aan de abt van Zonnebeke voor de gevel aan zijn huis

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheden van Zonnebeke, Bourgogne en het graafschap van Salinas laten weten dat Pieter Vermeersch filius Pieter voor hen verschenen is, en dat deze beloofd heeft om jaarlijks 6 schellingen parisis te betalen aan de abt van Zonnebeke, omdat hij een gevel gezet heeft aan zijn huis te Beselare, onder het graafschap van Salinas.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Bailliu ende Schepenen vande Prochie ende heerlichede van Zonnebeke BourgoIen ende graef- schap van Salinus Etcetera doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert is In Persoone Pieter Vermeersch filius Pieter welcken Comparant kent ende beloft zoo hij doet bij desen Jaerlijckx te betaelen In handen vande Eerweerde heere Abt ende heere van Zonnebeke ende zijne naercomers de somme van ses schele parisis bij Jaere ten respecte dat den voornomden vander meersch heeft ghemaeckt ende ghestelt eenen gheuel onder tvoornomde graefschap van Salinus van noorden an zijn huijs staende Jeghens den kerckwech van tvoornomde Becelaere den helft gaende met dit graefschap twelcke den voornomden vander meersch zijne hoirs nede naercomers Jaerlijcx belouen te betaelen ande voornomde heere zonder eenighe teghensegh ofte opstaeckels verbijndende tot versekertheit van alle tgonne voorschreuen zijn persoons ende goet present ende toecomende niet Jeghenstaende tLijt[?] costume ofte vsantie ter contrarie van welcken ende alle ander exceptien den voornomden vander meersch hem Volluntairlick heeft Laeten Condempneren dienvolghende Condemnacie in forma Actum desen xvj.en febr[uari] 1672 Toorconde

Tmarcq van Pieter vander Meersch

Mij present als greffier Jan de boutte 1672

test

verkentenisse van v s par[isis] op thuus van Pieter vander meersch op tgraefschip van Salijnas tot beselare 1672