Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-555

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-01-1671

Type: Denombrement door Charles Vulsteke voor zijn leen te Zonnebeke, gehouden van de heer van Klerkshove

Beschrijving: Denombrement door Charles Vulsteke overhandigd aan Nicolais Hopsomere, baljuw van de heerlijkheid van Anth[eu]n[i]s Castillion, heer van Klerkshove, voor het leen dat hij van deze laatste houdt te Zonnebeke [+ grootte van het leen, + verplichtingen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit is t'rapport grotte ende denombrement van eenen leene dat ick Charl[e]s vulstecke houdende ben in leene ende manschepe van wilent den eersaemen ende discreten anth[eu]n[i]s Castillion heere van Clercx- houe ende dat van zynen mannen houe van Clercxhoue een leen groot wesende vijf lijnen vichthich roeden lants ligghende inde prochie van Zonnebecke wilent toebehoort hebbende m[evrauw]e[?] Dionise vuylsteke wedewe van Jan vermeulen staende ten dinste van trauwe ende waerheijt zijnen gherechtighen heere ende ten relieue vande beste vrome ende Camerlinck gelt telcker doet ende veranderijnghe bij versterfte[?], ende alst verandert bij coope vanden x.en penninck van dat ghelt ende alle ander heerelicke rechten naer coistume vande houe welck leen mij toeghecommen is ende verstoruen bij der doot ende ouerlijden van [...?] denijs vulsteke twelcke is aldus [...?] ende manieren bij vorme van rapporte ouer gheuen in handen vanden eersaemen nicolais hopsomere als bailliu vande voorseyde heere op protestatie ghecoustu- meert in kennesse der warheijt soo hebbe ick dese presente letteren van rapporte onderteeckent desen xxj.en Januarj xvj.C eenentzeuentich Toorconde Charles vulsteke

test

Charles Vuylsteke Rapport 1672 n┬░. 25