Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-556

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-11-1659

Type: Ontheffing door de vierschaar van Zonnebeke van Sanders Verstraete van zijn verplichtingen als voogd van de wezen van Fransoijs Porquie

Beschrijving: De baljuw en schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke ontslaan Sanders Verstraete, op zijn verzoek, van zijn verplichtingen als voogd van de wezen van wijlen Fransoijs Porquie; de genoemde wezen verkrijgen de resterende goederen, hen nagelaten door bepaalde familieleden.

Opmerking: Kopie van het origineel.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

copie uyt origineel

Bailliu schepenen vande prochie ende heerlichede van sonnebeecke op t'versouck aen hemlieden ghedaen by ende van weghe sanders verstraete filius J[...?] tendeerende omme ontsleghen te wesen vande vooghdie vande weesen van wylent fransoijs porquie ende op alles ghelet beter gedaen dan gelaeten hebben hem vande selue vooghdie ontsleghen soo wy doen bij desen consenteeren oock dat de vermelde weesen sullen moghen deelen de goederen by hemlieden staen te succedeeren by der doot van hun grootmoeder maternael ooms moyen ende andersins op gedreghen aen ende ten profijte vanden disch deser prochie tot recouure van allimentatie by den voornomden disch ouer de selue weesen gedaen naer dien sal blijcken dat de voornomden disch sal weesen ten gheheele voldaen vanden voornomde allimentatie ende voorder pretensie die hij aen de vermelde weesen ter cause alsvooren sal moghen pretendeeren actum in viersch[aer] 19.en [novem]ber 1659 ende was onderteeckent p[iete]r mahieu als Greffier

test

[onleesbaar, behalve potlood datum 1672]