Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-558

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-09-1670

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "tot den ven Junij xviC tweeentseuentigh" (05/06/1672); "den v Junij xviC drieetseuentygh" (05/06/1673).

Type: Renteovereenkomst tussen Pauwels Vermesch filius Victoor en de weduwe en erfgenamen van Symoen van Neste

Beschrijving: Pauwels Vermesch filius Victoor, inwoner van Zonnebeke, verklaart voor Jacop de Jonghe, openbaar notaris te Moorslede, dat hij aan de weduwe en erfgenamen van Symoen van Neste de som van 64 pond groten Vlaams schuldig is; op die som moet hij pas vanaf 1672 intrest beginnen betalen; de overeenkomst geldt voor 3 à 6 jaar. De rente kan op elk moment door Pauwels Vermesch gelost worden. De rentenemer staat borg met zijn persoon en zijn bezittingen, in het bijzonder met land en een huis en schuur te Zonnebeke [+ situering van deze goederen] [+ voorwaarden bij wanbetaling].

Opmerking: Kopie. // BRU-AGSB-Z-558 en BRU-AGSB-Z-558* werden op hetzelfde blad papier geschreven.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Comparerde voor my Jacop de Jonghe openbaer notaris tot moorslede te exercitie van diere gheadmitteert ende gheapprobert by hooghe ende moghende heeren myn heeren vanden prouinciaelen Raede gheordonneert in vlaendren in presentie van ghetuyghen hier naer ghenomt In persoone pauwels Vermesch filius victoor woonende binnen de prochie van sonnebecke welcke Comparant heeft verkent soo hy doet bij desen wel ende deuchdelick schuldigh te synne aen en ten proffytte van weduwe ende ghemeene hoirs willent Symoen van neste ter acceptatie van pieter van neste foprs[?] hoir ende broedert van zeluen Symoen de somme van vierentsestigh ponden grooten vlamsch procederende ouer Leuerynghe van bieren by by den comparant tsynen contentemente ontfaen waer van hy gheen Jntrest en zal moeten betaelen tot den v.en Junij xvi.C tweeentseuentigh en vanden seluen tyt voorts heeft den seluen comparant vande zelue somme van vieretsestigh ponden grooten beloft te betaelen Jntrest op aduenante van penninck xvi.ne voor den tydt van drie soo ses naerstcomende Jaeren dies teerste Jaer croeis sal vallen ende verschijnen te betaelenne den v Junij xvi.C drieetseuentygh ende soo voorts van Jaere te Jaere totten expirrren van voorseyde drie soo ses Jaeren Immers totten actuelen afloos die den comparant ofte dese schuldigh wesende sullen vermoghen te doene binnen den zeluen termyn tallen tyden ende wylen alst hemlieden goetdincken en belieuen zal mijts teenderwarf oplegghen de voorseyde capitaele some ende onuergolden verloopen van dies naer raete van tyde ende omme by den comparant de[...?] weduwe ende hoirs tot alsdan te versekeren ende bewaeren heeft daer Jnne alvooren verbonden ende veroblijgiert syn persoons ende goet present ende toecommen ende specyaelick by voorme van staenden seker ende hoostigemente den nombre van ontrent ghemeten[?] Landts gheleghen bynnen der prochie van Sonnebeke voornomt mijts een woonhuijs ende scheure staende op cheijns Lant vande kercke van Sonnebeke an de noordtzyde vande

test

Jperstraete ghenomt de brodsende consisterende Jnde naervolghende partien eerst een stick Landts streckende zuijdt ende noordt abt van oosten carel de boutte van zuyden Jan La ruywe en hoirs Jacob de swarte van de waelstr[...?] en noort Jan verhulst ende de hoirs van voorseyde de swarte groot twee ghemete xx £ parisis Jtem west van tvoorgaende een partie Landts Jn twee recken ab van oosten Jan Pattyn filius Jans zuydt [...?] Liefooghe weest [...?] ende nordt d'Jperstraete groot twee ghemeten twee Lijn iiij.XX Roeden wesende zuyuer ende onbelast ten zy met heerlicke rente als van ouden tyden consenterende den Comparant by faulte van betaelijnghe van een ofte meer Jaeren croeijs van voorseyde somme dat den crediteur ofte crediteuren zullen vermoghen te prochederen ten Laste van scomparans persoons by heerlycke executie ofte by suppaste ende decrete van voorseyde hyppotecke mits doen alleenelick drie sondaeghsche kerckgheboden van veerthien daghen te xiiijen daeghen ende telckens een Jnsynuacie[?] ande debyteur ofte debyteuren sonder breeder wettelyckheyt te moeten oorbooren ende sonder dat deen acite gheJntempteert dander zal comen preJudicieren ofte Jnnoueren nemaer zullen tsaemen moghen wesen vervolght ende sorteren volcomen effect niet teghenstaende stil costuymen ofte vsantien ter contrarie an welcke een comparant mijdts desen heeft gherenunchiert ende by faulte van vplegh van voorseyde capitaele some ende verloopen teinden ghemelden ghelimiterden[?] tydt zal desen staenden zeker sorteren voor absoluit beset versoucken den comparant in alle tgonne vorschreuen ende dat danof soude moghen dependeren te wesen ghecondempnert ende dat de selue condemnacie sal blyfuen wettelick ende executtoir ende tvorseyde verbant in Laste ghewesen thebben Actum binnen de vorseyde prochie van morslede den iij.en [septem]bre 1670 present p[iete]r cruissaert ende p[auwe]ls rougier ghetughen die de mentie deser tmynen Comptoire berusten neffens den comparant ende mij notaris respectiuelick hebben onderthekent torconde J. de Jonghe notaris pubel[...?]

test

ten iaere den 5 iunij 1673 eerste iaer gheuallen vande rente van vier ponden groote tsiaers