Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-517

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-04-1667

Opmerkingen analytische datum: Het document bevat meerdere data van tussentijdse afrekeningen; we nemen de datum van de kwitantie voor het eindbedrag als datering van de bron. // Bijkomende dateringen: "Desen 24en Oust 1665" (24/08/1665); "Bamesse 1664" (01/10/1664); "den 30en July 1660" (30/07/1660); "in daeten 28en July 1664" (28/07/1664); "opden 28en in? July 1664" (28/07/1664); "opden 22en 9bre 1664" (22/09/1664); "opden 4en Julis 1665" (04/07/1665); "desen 25en february 1666" (25/02/1666); "Jn daeten den 24en Oest 1665" (24/08/1665); "bamesse 1665" (01/10/1665); "opden 24en Oust 1665" (24/08/1665).

Type: Afrekening tussen [de abdij van Zonnebeke] en Jan Grimopre over meerdere jaren

Beschrijving: Afrekening tussen [de abdij van Zonnebeke?] en Jan Grimopre, betreffende pacht, de levering van materialen, graan en dieren, over verscheidene jaren, en kwitantie aan Grimopre.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Gherekent desen 24.en Oust 1665 met Jan Grimopre ouer een Jaerpacht verschenen bamesse 1664 van eene hofstede bij pandijnghe in s'heeren handen ghewesen den 30en July 1660 toebehoorende meester Christiaen Renier ende Consoorten groot 23 ghemeten een lynne ende veertich roen ouder dese heerelickheit soorterende bedraeghende den voornomden pacht ter somme van - 95 lb [...?] d[...?] 99 lb [...?] Jtem is schuldich by slote van zijnne voorgaende rekenijnghe in daeten 28en July 1664 - 73 lb 8 s [...?] Somma tsamen bedraecht - 172 lb 8 s [...?]

betalijnghe opde voornomde scult

Aluooren betaelt aenden Heer dispensier opden 28.en in[?] July 1664 - 36 lb [...?]

Item ouer de moienesse van het haelen van calck, steen midtsghaders ouer den pachtbrief publicatie van verpachtijnghe[?] - 6 lb [...?] Jtem ouer leuerijnghe van 6 rasieren hauere - 52 lb 4 s parisis

test

Jtem ouer den coop van 8 coppel kijekens opden 22.en [novem]bre 1664 - 8 lb [...?]

Jtem opden 4.en Julis 1665 11 coppels en half - ii lb 10 s parisis

Jtem ouer de leuerijnghe van 125 gleij wijssen banderoen harbejt vanden deckere plecken van het hoijestal tsamen volghens de billetten danof sijnde - 33 lb 19 s parisis

Somma tsamen bedraecht - 147 lb 3 s parisis

de schult hiervooren bedraecht - 172 lb 8 s parisis

dus rest te betaelen - 24 lb 15 s parisis

tmerck van Jan Grimopre

Andermaels gherekent metten voornomden Jan Grimompre desen 25.en february 1666 den welcken schuldich ghebleuen is Jnde bouens- chreuen rekenijnghe Jn daeten den 24.en Oest 1665 ter Leueringhe[?] van [...?] - 24 lb 15 s parisis

test

Jtem is schuldich ouer een Jaer pachts verschenen bamesse 1665 de somme van - 99 lb [...?] Somma tsamen bedraecht - 123 lb 15 s [...?]

betalijnghe opde voornomde schult

Alvooren betaelt aende dispensier opden 24en Oust 1665 - 12 lb [...?]

Jtem by assignatie van Jan Ome ghepasseert in rekenijnghe - 4 lb [...?] Jtem heeft gheleuert 2 hennen - 20 s [...?]

Jtem ouer den coop van eenen koe de somme van - 52 lb 10 s parisis Somma tsaemen bedraecht - 69 lb 10 s parisis

de schult bedraecht - 123 lb 15 s parisis

dus rest ende blijft den voorseiden Grimompre schuldich ter somme van vierenvijchtich ponden vijf schelle parisis Aldus gherekent date alsbouen met protestatie naer costume Toorconde tmerck van Jan Grimompre

Ontfaen opden 17.en April 1667 de bouenschreuen somme van 54 lb 5 s parisis daer Jnne gherekent den coop van een Jaersche veerse bedraeghende 19 lb [...?]