Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-315

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-06-1606

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "in daeten vanden xxviij.e Juny xvj.C zesse" (28/06/1606); "Bamesse xvj.C drie" (01/10/1603); "desen xxviij.e Juny xvj.C zesse" (28/06/1606).

Type: Verkoop van grond te Noord- en Zuidschote door het klooster van de Klarissen-Urbanisten te Ieper aan Franchois Spilliaert, en door naastingsrecht aan Jooris van Prouyn

Beschrijving: De schepenen van Noordschote verklaren dat Simoen Caueel, gevolmachtigde van het klooster van Klarissen-Urbanisten te Ieper [+ tekst van de machtigingsbrief], in naam van het klooster enkele stukken grond te Zuidschote en Noordschote verkocht aan Franchois Spilliaert, poorter van Ieper. Het klooster zag zich genoodzaakt om dit te doen wegens financiƫle problemen ten gevolge van de bouw van een nieuw klooster te Ieper [+ modaliteiten van de verkoop]. Jooris van Prouyn filius Caerele verklaarde echter dat hij door zijn laatschap het naastingsrecht van die grond had, een recht dat door de koper erkend werd. De grond werd dus gekocht door de genoemde Prouyn.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict Vutten Registre van erfuen ende onterfuen tbesedt van Renten Verbanden ende ander wettelicke passeerijnghe Rustende ter greffie van Noort ende Zuutschoten waer onder anderen staet tnaeruolghende

Wij Hendrijck de Vos, Jan de Labaere Caerel de langhe Berthelemeux buedin ende Andries thieren Schepenen etcetera Doen te wetene allen Lieden dat voor ons commen ende ghecompareert es in properen persoone d'heer Simoen caueel machtich bij procuracie absolut ende Jrreuocable ouer tghemeene conuent ende Clooster van sinte Claeren Vrbanisten binnen ypre in daeten vanden xxviij.e Juny xvj.C zesse ghezeghelt met twee zeghelen in Rooden wasse daerop ghedruckt onderteeckent Margriete Abdesse, welcke voorschreuen procuratie wy ten passeeren van desen ghezien ende ghelesen hebben, ende beuonden gaue gaue in Lettren ende gheschrifte dannof tInhouden van woorde te woorde hier naer volcht Alzo wy Vrau margriete de schildere Abdesse Jo[ffe]re margriete Roux Presidenteghe Jo[ffe]re Adriaene colenbuere bourchiereghe Jonckvrauwe Christine storin, Catelynne cochiels[?] ende Jo[ffe]re Jaecquelynne Reniers ouderlynghen Religieusen

test

tzaemen Representeerende tghemeene Conuendt ende Cloostere van Sinte Claeren Vrbanisten binnen ypre ons vynden in groote Lasten ende schulden ter cause vande erectie van eenen nieuwen Clooster ende Edificien, ghestelt ende ghesticht binnen der voornomde stede, Tot furnyssement van welcke wy gheenen beteren noch bequaemer middele gheuonden en hebben dan by vercoopynghe van eeneghen cleene paertyen van Landen ons toebehoorende zoo yst dat wy Abdesse ende Religieusen voorseyt by Raede ende aduyse van Lieden met eeren ende Resolutie ende ouer eendraghene van ons ghemeene conuent, wel ende ter goeder trauwe vercocht hebben an Franchois spilliaert dict Robbere een ghemet zesthien Roen gharslandt emmers de vier houcken ende middelwaert zonder die breeder by maete te moeten ouerleueren gheleghen in Noortschote bet oost vande west straete Loopende van ypre naer Noortschote abboutteerende mette westzyde Jeghens tlandt vanden Cloostere van zunnebeke metten zuuthende ande boomgaert van maykin de wedewe Jacob de Vos ende metten noorthende eendels jeghens de beicke ende

test

eensdeelen Jeghens tlandt vanden voornomden Cloostere van Zunnebeicke ende dit voir drie schelle parisis van Godtspennynghe ende twintich ponden grooten eenen van principaelen coope den hoop te betaelen ter erfuenesse ghereet in handen van Simoen caueel onzen Ontfanghere zuuer ghelt, alle oncosten zoo van erfuen onterfuen ende alle andere hoedanich die zoude moghen wezen ten Laste vanden coopere alleene, zonder afslach, zoo oock ten laste vanden coopere blyft mer Vrauwe van meessene landtschult vut de zelue Landen gaende ende omme den voornomden Coopere wel ende wettelick in possessie te stellen vande voornomde Lande, zo hebben wy Abdesse ende Religieusen voorseyt gheconstitueert ende ghestablyceert zo wy constitueeren ende stablyceeren den voornomden onzen Ontfanghere hem gheuende absolut beuel, procuratie, macht ende authoriteyt omme ouer ende vut onzen name te gaene ende compareeren voor Bailliu ende Schepenen der heerelichede van Noortschote ende ouer al elderen waert van noode werdt ende hem vut onzer name te ontutten ende onterfuen van het voornomde ghemet ende xvj Roen landts Ende den voornomden Franchois spilliaert ofte zynne ghecommitteerde

test

daerin te erfuen met alle de solempniteyten daertoe gherequyreert ende noodich zynde de pennynghe vande voornomde coop cleuende te ontfanghen ende quycten van dien te gheuen behoudens Rekenynghe ende Relicqua, ende voorts alles te doene dat wy zleue voor ooghen present zynde zouden moghen doen, Te zweeren in onze zielen desen coop goet ende Loyael wezende ende niet ghedaen omme yemant het zynne te ontsteicken ofte veronghelycken waertoe wy onsen Ontfanghere voorseijt authoryseeren ende gheuen absolut beuel macht ende authorisatie speciaele ende Jrreuocable Belouende vp tverbandt van onze temporele goedynghen goet vast ende van weerden te houden wes hy hierin ghedaen zal hebben, Wezende de voornomde Landen noch verhuert an Pauwels de langhe[...?] eenen termyn van neghen Jaeren Ingaende Bamesse xvj.C drie volghende den pachtbrief In kennessen der waerheyt hebben wy Abdesse voorseyt onsen ende der voorseyden Conuenten zeghel hierup ghedruckt desen xxviij.e Juny xvj.C zesse vut onzen Conuente binnen ypre toorconde onder stont margriete Abdesse ende ghezeghelt met twee zeghelen in rooden wasse daerup ghedruckt welcken voorschreuen Simoen Caueel vut crachte vande voornomde

test

Procuratie hem ontuut ende onterft heeft van tvoornomde ghemet ende xvj Roen gharslandt verzouckende dat den voornomden Fran[ciscu]s spilliaert poorter der stede van Ypre alhier present daerInne gheerft zoude zijn als cooper van dien, daer naer es ghecompareert jooris van prouyn filius Caerele onzen medeconfrere in wette Laedt deser heerelichede ende vierschaere van Noort ende Zuutschoten voornomt, de welcke versochte vut crachte van zyn voornomde Laedtschip te hebben de naerhede van tvoorseyde ghemet ende xvj Roen gharslandt nampthieren ten dien fynne goudt ende zeluere presenteerende de pennynghe ande coop dependeerende te furnieren binnen den iijen daghe naer daer van desen ende den voornomden frans. spilliaert coopere kennende den voorschreuen Prouyn de naerhede dienvolghende was den voorseyden Jooris van Prouyn vut crachten van zyn voornomde Laedtschip de naerhede aenghewesen van tvoornomde ghemet xvj Roeden gharslandt ende wat metter Roede van Juustitie byden Bailliu deser vierschare daerJnne gheerft ende gheJnuesteert voor hem zynne hoiren ende naercommers behoufue Oorbore ende proffytte houdende den voorseyden Simoen caueel vut crachte vande voorseyde procuratie ende den voornomden Spilliaert metten voorseyden

test

Prouyn wel te vreden ende content, Belouende den zeluen Caueel Jnden name alsuooren tzelue Landt te garrandeeren ende Jndempneeren van alle Lasten ende seruituden ghereserueert mer voornomde Vrauwe van meessene Rechte Landtschult daer Jaerelijcx Vutte blyuen gaende ende anderen niet, Jn kennesse etcetera Actum den Laedtsten Junyne xvj.C zesse

Accordeert met tvoorseyde Registre desen xij.en January xvj.C xviij my toorconde als clercq vanden hote 1618

test

noordtschote diuersche saeters waer in mentie ghemaeckt wort van canten ende Abouten van onse ghemet Landen in noortschote ende daer ontrent

Vercoopijnghe van een ghemet 16 roeden Garslant Jn nortschoote door mevrauwe dabdesse vande Rycke klaren anno 1618