Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-375*

Algemene gegevens

Analytische datum: 26-10-1639

Type: Legger van de Klerkstiende te Oostnieuwkerke

Beschrijving: Legger van de Klerkstiende te Oostnieuwkerke, toebehorend aan heer Jan Stuvaert.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit Naervolgende is den Nieuwen legere met lijsten canten ende aboutten van eene leen thiende toebehoorende d'heer Jan stuvaert haer bestreckende inde prochie van OostNieu- kercke Inde suut gilde ghenaempt s'clercx thiende haelende van drie schoouen de twee ende zyn drie bestreckende danof teerste begont

eerst

Vpde vierstede vanden Suut goede toebehoorende streckende noorde waert duer een sticke Lants gaende metten voornomden goede totten halfsten van twee sticken lants ghenaempt de bustene ende van daer oostewaert onder de strate die compt van Nieukercke naer den Colligie Muelen duer een sticke lants toebehoorende Outer vereecke tot op tgapen van eenen dijck tusschen tlant vande voornomde vereecke ende tlant Pieter verbeecke Loopende oostewaert lancx den voorseyden dijck tot open sticke lants genaempt den willaert loopende noch oostewaert duer noch vier sticken ghenaempt alsvooren toebe hoorende pieter verbeeke voornomt met sijn consoorten tot tlant Joncheer hectoor Jan vande casteele ende van daer noordtoost waert duer het landt vanden voornomden Casteele ouer een straetken ende noch noort oostewaert duer noch een sticke landts alsvooren tot opde oostzijde van een stickxken lants toebehoorende Pieter verbeeke daer eertyden een brugghe ter ligghen plach ontrent den halfsten vande sticke keerende van daer suutwaert lancxt den dyck tot In eenen dijck neffens eenen put ghenaempt den sijepput ten suut hende van tvoorgaende sticxken pieter Verbeecke loopende van daer suutwest waert snedewijs duer diuersche landen tot vpde dyssel duere vanden hofstede Joncheer Charels de Vieron ende van daer noch suut westwaert duer de Landen vanden voorseyden de Vieron ende ouer voorseyde straete die compt van Nieukercke naer den Colligie Muelen tot opde oude dreue vande voornomde suutgoede ende van daer recht tot opde vierstede vanden voornomden goede daer dyt bestreck zyn beginsel ende eindt Nempt

Jtem het tweede bestreck suut tvoorgaende ende opde suut zyd vande groene straete op diuersche Landen ghenaempt de mansackers eerst op eenen dyck tusschen tlant Joncheer Charels de Vieron op oostzyde buuten dese thienden tlant heinderijck heinderyckx aende westzyde binnen dese thiende loopende suutwaert lancx de voornomde

test

dyck tot Jegens tlant vanden voorseyden Joncheere Charels de Vieron oock buuten dese thienden kerende wetewaert lancxt den dijck ende noch west duere een sticke lants toebehoorende tot op eenen voetwech loopende noordewaert lancxt den voorseyden voetwech tot Inde groenestra[ete] ende zoo oste waert lancxt de groene straete tot den dyck daer dijt bestreck zijn begin ende eindt Nempt //

Voorts begindt het derde ende laste wat west vaen daer vpden suutoosthouck v[...?] een stickerken lants toebehoorende den disch van Nieukercke opde oostzyde van het hooch landt

Streckende van daer suutwestwaert totte swyns dreue kerende van daer noort westewaert lancxt de voornomde swyns dreue tot Inde strate die loopt van Nieukercke naer paessendaele loopende noort ouer de voorseyde straete vp ontrent een ghemet lants In een sticke lants toebehoorende wouter vereeke ende In een styck oost daeran toebehoorende v[idu]a christiaen Veranneman commende wederomme suut oostewaert tot Inde voorseyde straete tot op het tgapen van eenen dyck opde suutzijde vande straete tusschen tlant v[idu]a christiaen veranneman vpde oostzijde onder de heerlicheyt van Ougierlande Loopende suutwaert lancxt den voorseyden dijck tot lant wouter vereecke ende van daer suutoostnoersch duer tlant vanden seluen vereeke tot het tgapen van eenen dijck tusschen het hofstedeken Jan de Mre van suuden onder dese thiende ende tlant w[idu]a Joos de Meestere van noorden onder Ougierlande loopende lancxt den voornomden dijck oostwaert tot verhaecken vande sticke keerende noordewaert ende wederomme ostewaert lancxt den dijck tot Inden dijck die maeckt ghescheet van dese thiende ende Ougierlande loopende suut waert lancxt den voorseyden dijck tot den suutoosthouck van tvoornomde disch lant daer dit bestreck zijn beginsel ende einde Nempt Aldus dese thiende men belegeert by mij Francois depours gheswooren lantmeter vanden Lande vanden vrijen ende Oostijperamb[acht] naer voorgaende kercke ghebodt ter Platse gheconstumeert ghedaen tot vp roupen van alle anne ende Jeghen paelen thienden ter Presentie ende belede van Rougier kemele ende Boudewijn Bezelare desen xxvj.en Octobre xvj.C negenendertich My Toorconden ende was onderteeckent

[in de marge:] Clerx Thiende in Nieukercke