Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-412

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-08-1608

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "Jn daten vanden Zesthiensten Oust xvj Achte" (16/08/1608); "den neghenthiensten van Oust xvjC neghen" (19/08/1609); "1608".

Type: Verkoop van een jaarlijkse rente door de abt van Zonnebeke aan Symoen Caueel

Beschrijving: De schepenen van Ieper verklaren dat Carolus Boisot, abt en heer van Zonnebeke, voor hen verschenen is en, zich beroepend op een octrooi verkregen van de bisschop van Ieper, verklaarde dat hij een rente van 6 ponden groten per jaar verkocht had aan meester Symoen Caueel [+ voorwaarden van de rente; + bezetting van de rente].

Opmerking: Het document werd gecasseerd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[gecasseerde oorkonde]

Wy Schepenen der stede van ypre doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert es Jn persoone eerwerdighen heere ende Vader Jn Gode Carolus boisot Abt ende heere van Zunnebeke Den welcken vut crachte van zeker letteren van Octroy vercreghen van syn eerwerdicheyt myn heere den Reuerendissemus deser stede Jn daten vanden Zesthiensten Oust xvj Achte vpden ploy gheteekent Blommaert secretarius ten desen ghesien verkendt heeft wel ende deuchdelick vercocht thebben M[eeste]r Symoen Caueel ten desen vut ende tzelue accepterende een erfuelicke rente van zes ponden grooten siaers te lossen den penninck zesthiene beloopende de gheheele rente ter somme van zessentneghentich ponden grooten ende midsdesen belooft hy de zelue rente te gheldene ende betaelene den voorseyden coopere ofte zynen zekeren bode dese letteren bringhende cause danof hebbende teenen paymente siaers te weten telcken neghenthiensten van Oust ende danof teerste Jaer vallen sal den neghenthiensten van Oust xvj.C neghen ende alsoo voorts van Jaere te Jaere eeuwelick ende erfuelick gheduerende ofte emmers totter lossynghe van diere twelcke den vercoopere sal moghen doen tallen tyden alst hem belieuen sal mids vp legghende de voornomde somme van Zessentneghentich ponden grooten teenderwaert metgaders tverloopt naer rate van tyde met zulcken ghelde als den Graue van Vlaendren sal doen ontfanghen zyne domeynen ende heeft de zelue rente beset ende ghehipotiquiert zoo hy doet by desen vp twee huusen ende erfuen staende ende ligghende neffens ande westzyde vande bollynckstrate wesende de refuyge van tselue cloostere van zuuden den vutganck van mevrauwe van meessen ende van noorden de stallynghe vanden huuse ghenomt Sinte Jacobs wesende zuuer ende onbelast renonchierende midsdesen van alle exceptien ende weer[...?] preuilegen ende gracien vercreghen ofte te vercryghen ende oock alsdat de zelue penninck niet gheconverteert en souden wesen volghende tJnhoudt van tvoornomde octroy ende specialick den rechte dicterende dat generaele[?] renonchiacie niet en oporteert ne zy speciaele vooren gaende verheede partyen voor ons vervanghende by eede deser constitucie van rente te gheschieden ter goeder trauwe ende niet Jn fraude van Jemandt Jn welcker ghedinckenesse ende verzekertheyt wy desen chatere hebbe ghedaen zeghelen metten erfachtighen zeghele der voornomde stede van ypre Jn Oorconschip van dese schepenen Jonker Olliuier ymmeloot dhers Jacques Letten Jonker Jan Kyndt P[iete]r Valcke ende Jan de Keerle Dit was ghedaen desen xix.en Oust xvj.C Achte

test

[...?] Pruem 1608

Gedeelte van

test

Ses ponden grooten siaers penninck xvj.e vallende xix.en ougst ten laste van myn heere den Abt heere van zonnebeke