Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-418

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de datum op de achterzijde wordt overgenomen als datering.

Type: Verzoek van parochianen van Zonnebeke aan de abt, betreffende het gebruik van een stuk van het kerkhof voor het bouwen van een school

Beschrijving: Verzoek vanwege een aantal notabelen van de parochie van Zonnebeke aan de abt van Zonnebeke, betreffende het onderwijs in de parochie. Er zijn immers klachten dat de kinderen geen onderwijs meer krijgen, omdat de school al vier jaar gesloten is, ondermeer omdat er geen geschikt gebouw is. De ontvanger van de parochie zal ervoor zorgen dat hout en andere bouwmaterialen gekocht worden. Als locatie zou men een braakliggend stuk grond op het einde van het kerkhof verkiezen (waar de processie nooit passeert, en waar geen begravingen gebeuren).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Supplieerende vertoonen met alle Reuerentie Poijnters ende Notabele vande prochie van sonnebeke te kennen gheuende hemlieder dat zij gehoort hebbende de clachten van veele vande prochiaenen dat hemlieder joncheyt ofte kinderen blyuen ongeleert bij ghebreck van schoole ende schoolmeester die al reede vier jaren heeft ghesesseert, twelcke eensdeels schijnt te causeeren door dien de Prochie niet ent is voorsien van een huijs bequaem om de voorseyde Schoole gheradich gheuonden hebben omme daerInne te voorsien te consenteeren om Baltasaer quinten Ontfanger vande voorseyde prochie van te Coopen houdt ende aendre Materneelen (Materiaelen, maar ik kom er niet) dienende tott Maecken vande voorseyde Schoole die alreede veele ghereetschap daertoe heeft soo datter maer en Resteerleen bequaeme plaetse om de selue te stellen ende alsoo de Suppl[icat]ie bevinden op tlaeste eynde van kerckhof een groote vague plaetse aldaer de processie noynt en passeert noch geene begrauijnghe en gheschiet dunckt hemlieden seer bequaen te wesen om de selue schoole te stellen als wesende drooghe ende wel te luchte Nemaer alsoo zy niet en begeeren de voorseyde schoole aldaer te stellen preallabel Consent van myn voorseyde heere als ouerheere vande voorseyde kercke ende kerck hof cause da sy hemlieden zyn addresserende an myn voorseyde eerweerdich heere

Biddende hem belieue tot welvaert vande Joncheyt vande voorseyde prochie te Consenteeren dat de Schoole soude moghen ghestelt woorden ter voorseyde versochte platse ende sal werck van Caritate helpen verpaerdren[?] etc[etera]

test

Rekeste om een schole vp het kerckhof van sonbeke 1649