Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-414***

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-12-1641

Opmerkingen analytische datum: De datum is niet volledig; gezien de notities op de rugzijde, lijkt het redelijk te veronderstellen dat het document dateert van 16/12/1641.

Type: Opdracht door de Raad van Vlaanderen voor de dagvaarding van Jan Moreel wegens wanbetaling

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen geeft, op vraag van een supplicant [vermoedelijk uit Ieper] iemand de opdracht om Jan Moreel te dagvaarden om voor het hof te verschijnen, met betrekking tot een openstaande schuld voor een paard.

Opmerking: De rechterkant van het document is verdwenen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

de president ende Raedtslieden sconincx van Castillien van leon van Arragon Nauarre [...?]re [...?] camere ende Raede hier vp versocht Saluit wy hebben ontfaen de Supplicacie[?] van ypre Inhoudende hoe dat Jan moreel oock tot ijpre voornomt aen hem supplicant schuldich is de andere[?] reste van meerder somme ouer coop ende Leuerynghe van een peert volghens de dilayeert te betaelen tsupplicants priesie Soo hy Seght Versoucks onse Prou[...?] saecken voorschreuen V Ontbieden ende beuelen van S[...?]ps weghe estoec[...?]mittere[...?] doet den voorseyden Jan moreel dat hij ter stont ende interreste sonder dilay anden supplicant betaele de voorseyde Jnterreste [...?]cas van opposicie ofte delay dacht dopposant ofte dilayant te comp[...?] competenten daghe omme te tooghene de cause van diere den supplicant te veranden[?] ter cause voor[...?] Ofte Loochenen [...?]bl[...?] ende hanteeken onderstaende [...?] Jnthimacie hem te kennen gheuende d[...?] voorseyt dachvaert ofte en doet wy sullen voorts precederen soo tbehooren sal ghy hiertoe ghedaen sult hebben Want wij Jn dies gheuen vulle macht ende spec[...?] Ghendt [...?] den zeghel vande Camere vande Raede den xvj.en december xvj.C vier[...?] Bij mijnen heeren vande Raede Gheordonneert in Vlae[nderen] [...?]anesse

test

beueren S[ieu]r Jooris Janssene tot Jpre heeschere Jeghens Jan moreel oock tot Jpre verweerere S. bergie[?]

den 4. Ja[nuari] [...?]17

Ontfaen van esuy s by[?] van Jan moreel ouer de [...?] Jn dese gheschiet ter vi d parisis [...?] s[...?]eencen[?] den xv.en Lauwe 1642

[...?] Matthijs 1642

Somme iiij lb x s