Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-414*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-05-1647

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vpden XVen meij 1647" (15/05/1647).

Type: Uitslag van het 'huisberecht' door de schepenen van Ieper in een scheidingsgeschil tussen de abdij van Zonnebeke en David le Cocq, in het voordeel van de abdij

Beschrijving: Er was een geschil ontstaan tussen de abdij van Zonnebeke (eisers) en Dauid le Cocq, als echtgenoot van de weduwe van Franchois vanden Kerchoue (verweerders), betreffende de scheidingsmuur tussen de refuge van de abdij te Ieper, en de brouwerij Sint-Jacobs. De schepenen-huisberechters gingen de situatie ter plaatse bekijken, en oordelen in het voordeel van de eisers.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-414** werd aan BRU-AGSBf-Z-414* vastgehecht. // Het droogzegel dat te zien is op foto 0414g.jpg werd in map 414 teruggevonden; het is niet helemaal duidelijk bij welk document het hoort; mogelijk bij BRU-AGSB-Z-414*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op tgheschil Ende different gheresen vpden XV.en meij 1647 Tusschen myn heere den Prelaet van Zunnebeke heeschere te eenen Ende Dauid le Cocq ghetrauwet mette wedewe Franchois vanden kerchoue verweerere ten andere Voor dher ende meester Jan Baptiste van ackere ende dher Loijs elle loco dher Cornelis meese Schepenen huusberechters ghuilleijn vande muelene Ende maeillaert moenes meesters Steede wercklieden midtsgaders P[iete]r vardinoijs clerck van dien al tsaemen ghecommitteert Jn huusberechte ende Erfscheede Binnen de steede ende Schependomme van ijpre Ter cauze dat de verweerdere[?] ofe zijn naerzaet hadde ghetrocht vp zeekre mure staende Tusschen darfuen vande Refugie van myn heere den Prelaet ende vande ghonne vande huuse Ende Brauwerie ghenampt Sinte Jacobs Binnen de zelue steede die den heeschere Sustineerde gheheel toe te behooren tvoorseyde Refugie twelcke dhuisbrau[...?] vande ver[...?]eghe [...?]waltaerd zoo zy voorgaendelick ghedaen hebben myn heeren Schepenen huusbereyters ghenomen hebbene doculairen Jnspectie van tghonne dies questie

test

Partyen vergaendelick gheheert ende vp als ghelet hebben gheweesen zoo sij wyzen Den[?] desen denmu[...?] Jn questien priuatiuelick te competeren ende te gaen met trefugie[?] Dordonneren ouersulcx dat den verweerere Zal we[...?]en thalfue drijcante van zijn byerkeldere ofte andere huuzijnghe dat hij ghet[...?]t heeft vp tverscheyne vande questieuse mure ende oeck van ghelicken hy weiren[?] zal thalue dryekante oostwaerts staende ghevryt vpde mure alhueeren[?] ende Condemneren den verweerere Jn alle de Costen vande huusbereyte[?] ende deghonne daeranne dependerende Actum alsuoren My Toirconde

P. vardinoijs

test

Sententie van het huusberecht vande muer ande brauwerie van S[int] Jacobs 1647

Prelaet van Zonnebeke De costen van desen met thuusberecht bedraeghen vj L xviij s parisis

voor jardinon 3: 16: 0 recus 3: 2: 0 [...?]