Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-414

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-09-1647

Type: Akkoord tussen de abdij van Zonnebeke en Dauid le Cocq betreffende de scheidingsmuur tussen de refugie van de abdij en brouwerij Sint-Jacobs te Ieper

Beschrijving: De voogd, schepenen en raad van de stad Ieper laten weten dat er een akkoord gesloten werd in het proces tussen de abdij van Zonnebeke, en Dauid le Cocq, als echtgenoot van Franchyneken Kesteman, weduwe van Frans[ois] vander Kerckhoue, betreffende werken aan de scheidingsmuur tussen de refuge van de abdij te Ieper, en de brouwerij Sint-Jacobs.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Vooght schepenen ende Raedt der stede van ypre, Alle de gone die dese presente Lettren sullen sien ofte hooren lesen salut doen te weten dat voor ons commen ende ghecompareert Is In persoone den eerw[eerden] heere Abt ende heere van Sonnebeke ter eender syde ende Dauid le cocq ghetrauwt hebbende de wedewe fran[ciscu]s vander kerckhoue franchyneken Kesteman te kennen gheuende dat soo proces tusschen hemlieden gheresen was voor schepenen huisberechs ter cause den voornomden fran[ciscus] vander kerckhoue ende Dauid le cocq ghebrocht hadden op den noort meur van het refugie van sonnebeke voorseyt den eersten comparant toebehoorende ende dat soo wel van oosten als van westen welcke wercken de tweede comparanten by sententie van t'selue huis berecht ghelast waeren te weeren met costen Soo ist dat partien dies angaende verheenst ende veracccordeert syn jnde manieren naervolghende Te weten dat de voorseyde tweede comparanten ande eersten comparant bekennen de proprieteyt vande voornomde noortmeur dies consenteert den seluen heere prelaet ande tweede comparanten dat tgonne sy op den seluen meur ghevrocht hebben aldaer sal blijuen staene totter tydt toe dat den seluen heere prelaet op den seluen meur sal willen wercken eenich notabel nieuwerck al[...?] tweede comparanten ende sijn naercommers proprietarissen van zijn brauwerie van Sint Jacobs ghehouden werden dadelick de selue wercken zoo van oosten als westen staende jeghenwoordich op den seluen noortmeur te weeren t'heurlieder coste ende die Jn te trecken omme alsoo by den seluen heere prelaet opden seluen meur behoorelick te wercken consenterende hinc jnde jn het onderhouden van desen ghecoucht[?] te zyne dienvolghende hebben wy vooght Schepenen ende Raedt bouen ghenoomt hemlieden daer Jn ghecon[...?]t soo wy doen by desen Jn kennisse daer waerheyt hebben wy hieran ghedaen hanghen den zeghel van vooghdie deser stede den xvij.e septembre xvj.C zeuenenveertich Toorconde

test

Wettelick accoort vande muer palende ieghens de brauwerie van S. Jacobs 1647