Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-277

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Informatie betreffende renten en gronden te Hooglede

Beschrijving: Informatie betreffende de gronden door een aantal personen gehouden te Hooglede, en de renten van de abdij van Zonnebeke daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit es den legher die W[ille]m spyse ouer gheeft ter causen van sinen wiue ende heurder vriemersch[?] kinderen een sticke lants ligghende suut ende noert de suutzide an karels manderlinc lant met eenen steide commende te pieter van west bachten huse up [...?] strate de westzide een haghe an claeys agaerts lant de noertzide an [...?] van middelems lant de oestzide an gille loche[...?] lant was

Vp noch drie sticx dien andander caneste stic den suutwest cant ande hoflande mersch Jtem dander sticken de suutzide commende up de hoflande mersch de westzide an claeys conich lant de noertzide de wedewe van volmerbeke lant Jtem terde stic up de noertzide vanden eersten sticke streck[ende] suut ende noert de westzide ande wedewe anthonis voirseyt de oestzide Joessine van hierde lant de noertzide an w[ille]m spys wijfs lant ende diese vier sticx siin groet onder hem vieren vj ghemet[en] ende en half

test

Dyt naeruolghende es de groette vande Rente vanden abt van sunnebeke streckende suut west vander kerke van hoeglede Eerst pauwels van hoyberghe ende pieter van West onder lant ende meersch ij ghemeten ende lxxv Roeden ligghende den an den andere streckende suut ende noert de suutside vanden mersch ende lant up de strate alsoe men gaet van pauwels van hoyberghe te kerke van hoeglede waert de oestzide an Jans plets lant de noertzide an Jans plets mersch de westzide an pauwels van hoyberghe hof waer of pauwels van hoyberghe ghelt de Rechte hielt vander Rente

Dit es den legre van claeis de conic lande twee linen xc roeden streckende suut ende noert metter wesside neffens zynen lande metten noort ende ooc vp lant metten oosside neffens willems spys lande metten zuut ende vp willem spijs mersch zuut vander kerke

Dits den legre van daneel ouare een ymet ende xxxiij roen streckende zuut ende noort metter osside neffens claeis gaens lande vp de wesside gille hermaers lant vp noort ende claes van middeleems lant zuut ende vp kernier[?] stic zuut west vander kerke

Dits den legre van gillis hermaer een 1/2 ymet ende xvij roen streckende zuut ende noort tusschen daneels ouaers lande ende claeis gaens lande vp noort ende clais van middeleems lant vp zuut ende kernier stic

Dits den legre van claeis gaens lande twee linen streckende zuut ende noort vp de oossyde gille hermaers lant vp de wesside de kinder claeis ouaerts lant vp noort ende claeis van middeleems lant zuut ende vp kernier stic

Dits den legre van de kinderen claeis ouaers lande twee linen streckende zuut ende noort vp doosside claeis gaens lande vp de wesside sanders vriens lande vp noort ende claeis van middeleems lant vp zuut ende kernier stic zuut west vander kerke

Dits den legre van Jan den plets twee linen ende xxv roen streckende oost ende west metter zuut zide neffens pauwels van hoiberghe mersch metten westende vp boukins van west lande metter noort zide neffes claeis gaens merchs metten oost ende vp Jans plets lande zuut west vander kerke

Dyt es den legher van sanders vrient ij linen lx Roeden ter causen van sine wiue ende Jacop vander luere ter cause van sinen wiue ligghende suut ende noert ligghende ande oestzide de kinderen claeys houare

test

Hooghlede Geleghertheyt canten ende abouten vande Capoene rente thooghlede ende repartitie vande selue landen

1500