Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-276

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-01-1597

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den Jaere lxxxviij" (1588).

Type: Overzicht van het proces tussen de abdij van Zonnebeke en een aantal verweerders betreffende de grond 'Het Monniksland' te Hooglede

Beschrijving: Verslag van het verloop van het proces tussen de abdij van Zonnebeke (eisers) en een aantal personen (verweerders), betreffende grond te Hooglede, het Monniksland genaamd.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

ten hendere Ende Residencie houdende binder stede van ypre zy gheseyt ghewyst ende verclaerst Omme ten proffyte bate ende meerynghe[?] van w[ille]m spise ende andere verweerers Jeghen myne heeren de Religieusen abdt ende conuent van Zynnebeke heescheres dat hemlieden de voornomde heescheres metguader cause becroont ende beclaecht hebben vanden verweerers zulder af te vallen ende van al hueren voortstelle hue[?] jmpetracie vercreghen ende de beuelen daer Jnne begrepen den verweerers ghedaen doen ende zullen de verweerers van hueren heessche ende conclusie by uwer heeren goeden vonnesse ende ouer Recht ghewyst werden los ledich ende quyten Ende zullen de heescheres betalen de costen van desen processe Omme Jn dese finen ende conclusien tobtinueren zo teeghen ende zegghen de voorseyde verweerers Al ghuendt dat hier naer volcht

Aluoeren so tooghen ende zegghen de voorseyde verweerers dat al claer ende notoire es naer Rechte Als yemendt eeneghe ofwinninghe van eeneghe landen vercricht[?] voor Jughe daer zulc land niet onder en licht zulcke afwynninghe es Jn haer zeluen negheen zo dat die der erfuachteghe niet en preJudiciert

test

ij Item die ghepresupponeert ouer waerachtich es waer dat de heescheres maintenerende Jnde prochie van hoochlede ligghende xv ghemeten lands hemlieden zeker Rente gheldende ende die ooc ghehouden van huerlieder heerlichede van zynnebeke

iij Item zo hebben dezelue heescheres tzelue landt omme zekere achterstellen van Renten die zy mainteneerden hemlieden sculdich zynde tzelue Land In doen daghen voor bailliu ende scepenen ende van huerlieder voornomder heerlichede van zynnebeke

iiij Item ende hebben vp tzelue land zo verweerere gheprocedeert dat zy dat daer ofghewonnen hebben

v Item twelcke ofghewonnen hebbende mainteneerden dat de verweerers tzelue land besettende waeren hebben vercreghen commissie van desen houe Jnhoudende zekere beuelen

vj Item ende vut crachte van dien hebben de verweerers doen doen zekere beuelen ende mids huerlieder delaye hebben hemlieden doen dachuaerden hier Jnt hof daer zy Jeghens hemlieden zelueren heesch ende conclusie ghemaect ende ghenomen hebben

test

vij Jtem dat de verweerers daerup andwordende hebben ghedaen zegghen dat zy niet en wisten dat zy eenich land beseten den heescheres Rente gheldende

viij Jtem ende al besaten zy eenich land Jn hooch lede den heescheres Rente gheldende dat men zo en salmen niet beuinden dat zy besitten eenich land Jn hoochlede ghehouden of Resorterende ter heerlichede van Zynnebeke

ix Jtem want het zal blycken dat al tland datde heescheres mainteneren afghewonnen hebbenen Jn hoochlede ghehouden es van mynen gheduchten heere ende alzo vp dat zy eeneghen afwynninghe vercreghen hadden te zynnebeke al besaten de verweerers den zeluen grond dat neen die afwynnynghe als ghebuerd voor non Juge en mach den verweerers niet preJudicieren midswelken nemen de conclusie hier bouen begrepen Jnt Jntendi

x Jtem ende naer heesch andworde Repl[ycke] ende dupl[ycke] zo es Jnde sake zo verre gheprocedeert datdie ghewyst es te st[...?]ene

xj Jtem nv segghen de verweerers dat de conclusien hierbouen begrepen Jnt Jntendit hemlieden sculdich zyn ende behoeren anghewyst te zyne niet Jeghenstaende tydel voortstel vanden verweerers Ten welcken de verweerers gheuen solucie ende dupl[ycke] alzo wel by tghuendt dat voorseyt es als dat hier naer volcht

test

xj Ende omme den heescheres solunt te gheuene eerst ten ghonen daer zy segghen datzy t'anderen tyden vut ghegheuen hebben In ghescrift In seynse xv ghemeten lands ghenaemt den mueneken land Ligghende In hoochlede zuut west vanden kercke streckende zuut ende noort metter weestzyde An tland vanden wedewe vanden velde ende andere

xij Zegghen daer Jeghen de voorseyde verweerers, dat als vanden vutgheuen ghedraghen hem In tghuendt datter of es beuonden wert

xiij Item nietmin al waert zo es Impertinent want al hadden de heescheres tzelue land vutghegheuen In seynse daer by en volcht niet dat tzelue landt van huerlieder heerlichede van zynnebeke ghehouden es

xiiij Jtem ten anderen daer zy zegghen dat de xv ghemeten ligghen zuut west vanden kercke, van hoochlede streckende zuut ende noordt an tland vande wedewe vanden velde teender plecke ghenaemt der mueneken Landt de verweerers en hebben daer te diere plecke [...?] twee ghemeten Lands ligghende oft daer ontrent

xv Jtem welcke twee ghemeten den verweerers toebehoeren ghehouden van mynen gheduchten heere zoo ooc es al tland ter zeluer plecke ende leghere daer ontrent ligghende

test

xv[?] Ten anderen daer de voorseyde heescheres segghen dat de voornomde xv ghemeten Landt by successien commen zijn Jnden handen vanden verweerers die Jaerlycx de gheheele Rente betaelt hebben tot den Jaere lxxxviij

xvj Zegghen daer jeghen de verweerers dat niet blycken en zal dat zy tvoorseyde land beseten oft ghebruucken ende al waert zo dat men ghemerct dat de voornomde afwynniinghe ghewyst es by non Juge zo voorseyt es zo ne mach die den verweerers niet prejudicieren

xvij Jtem ende als dat zy verweerers de zelue Rente betaelt zouden hebben Al waert zo dat zoude gheweist hebben by erruere meenende hemlieden ghehouden zynde Jnde zelue Rente

xviij Jtem Nietmin wat daer of es es Jmpertinent Indese Instancie daer de heescheres den verweereres ansprekende vut crachte vanden voornomden vonnesse dat Jn hem zeluen negheen es, ende als besittende den voornomden grondt daer of ooc niet blycken en zal zo voorseyt es

x... Ten derden daer de voorseyde heescheres zegghen datter cause van desen lande, daer of questie es, tanderen tyden questie gheweist heeft voor de wet van zynnebeke tusschen Relof Damman ende W[ille]m Damman heescheres Jeghen jan vanden broucke ende zynder syster de welcke sustineerden den voornomden grondt ter Jurisdictie van zynnebeke niet behoorende daer nochtans tzelue landt verclaerst was behoorende ter Jurisdictie vanden voorseyden van Zynnebeke

test

xix Zegghen daer Jeghen de voorseye verweerers dat vanden voornomden vonnesse zy hem ghedraghen Jn tghuendt datter of ghevonden wert nietmin wat dat daer of es es Jmpertinent Jn dese Jnstancie want men niet beuinden en zal dat de verweerers ghebruucken tland daer of dat doe questie was

xx Item ooc mids tzelue connesse was ghegheuen by non[?] Juge als wesende van ghescille van jurisdictie daer of v myne heeren de kennesse toebehoort ende niet men el was oec ghewyst ongheroupen ende onghehoort den bailliu myns gheduchts heeren Jn hoochlede de principalyc daer Jn ghejnteresseert zoude zyn

x[...?] Ten lesen daer de heescheres zegghen dat de verweerers de afwynnynghe vanden voornomden Lande hebben laten lyden Jn crachte van ghewysder dinc

xxj Zegghen daer Jeghen de voorseyde verweerers dat de voorseyde ghepretendeerde afwynniinghe ghebuert es Jn huere absencie hemlieden onghehoort es ooc[?] negheen Jn haer zeluen als ghedaen by non Juge zo bouen gheseyt es ende zo naer Rechte[?] en mach [...?] lyden Jn crachte cum q[...?]d[...?] multum est tractu temporis non non compo[...?]essit

test

xxij Jtem dat alle de faiten [...?]

x[...?] Midswelcken

Querbum[?] xxx Lauwe xcvij gheteekent [...?] vaernewyc