Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-288

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Situering van een stuk grond te Zonnebeke

Beschrijving: Situering van een stuk grond te Zonnebeke [document onvolledig].

Opmerking: De tekst is onvolledig.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[bovenste regel moeilijk leesbaar; papier kapot]

Den el[...?] ten zuutwesthoucke van d'hofstede Jonker ferdinande de betthe schietende vandaer naer de oude dreue van Jan [...?]oenst in de sluperstraete in hem behelsende het gheheele stijck van Jan Carpentier haelende vijt het selue de v schouen dat light tusschen de voorseide dreue? ende het beginsel t[...?] dese splete, keerende voorts van de selue dreue bijcans zuutwaert lancxt de voorseide sluperstraete tot op het knooxken van de groen straete ende alsoo ouer ouer de voorseide straete noch zuutwaert lancxt eenen voetwech die loopt naer moorselede tot Jnde Jperstraete tusschen de oude mansackers van Oosten en dese volle thiende an de westzijde van daer keerende ende loopende lancxt de selue straete drije roen oostwaert keerende dan wederom en loopende zuutwaert op de oostzijde van de quoial[...?] vijuerdam tot den buijzetap vanden zeluen vijuer van daer keerende en schietende westwaert deur den voornomden vijuer tot op een barremken dat light tusschen t'landt Jaques Colpaert ende t'gonne van Joiris gellekens noch van daer wat westwaert lancxt t'voorseide douuerken ofte barremken tot den zuutwesthouck van t'sticxken gellekens keerende ende loopende vier roen en half noortwaert tot Jegens ouer t'gapen van eenen dijck en also keerende wederomme westwaert lancxt den seluen dijck op t'suut hende van een stijcxken Landt toebehoorende fransois moens tot den suutwesthouck van t'selue stijckxken vandaer streckende bijcans noortwestwaert deur een stijck lants toebehoorende mijn Heere van Terreghem op een roe naer den westhouck van t'selue stijck noch bijcans noortwaert deur drije stijcken Lants toebehoorende guilliame Soenen tot den middel van een stijck Lants dat light noort achter den hofstede d'heer P[iete]r de meulenaere daer eertijden een appelboom placht te staene die maeckte t'ghescheit van dese velde ende smalle thiende. voort deur t'selue stijck noch wat noortwestwaert ouer de straete loepende naer meenen tot den zuutoosthouck van d'hofstede guilliame Soenen keerende van daer ende loopende bijcans noortwestwaert lancxt t'selue straetien tot de dreue van mijn Heere van Terreghem streckende vandaer noortwestwaert op de zuutsijde vanden dreue ende hofstede van den seluen Heere tot inde bollantbeke keerende ende loopende vandaer altijts lancxt de selue beke oostwaert tot daer die es [rest niet meer leesbaar]