Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-274

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-10-1597

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "le… xxvje J[our] de may iiijxx xviij" (26/05/1598); "den xxvjen van meye xcviij" (26/05/1598); "Jnt Jaer xciiij" (1594); "vanden Jaere lxxxviij" (1588).

Type: Overzicht van het proces tussen de abdij van Zonnebeke en een aantal verweerders betreffende de grond 'Het Monniksland' te Hooglede

Beschrijving: Verslag van het verloop van het proces tussen de abdij van Zonnebeke (eisers) en een aantal personen (verweerders), betreffende grond te Hooglede, het Monniksland genaamd: de Raad van Vlaanderen besloot dat de abdij de genoemde grond terecht door afwinning verkreeg, dat het nu onder de jurisdictie van de abdij valt, en dat de verweerders de abdij schadevergoeding dienden te betalen voor het gebruik van dat land.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hebbet[...?] ysu [...?]s le[...?] xxvj.e J[our] de may iiij.XX xviij

Scriftueren omme Myn Heeren de Religeusen abt ende conuent van Zinnebeke Heescheres ouer een zyde Jeghens Ende JmpreIudicien van willem spyse de wedewe van antHuenis van valmerbeke clays de gaent pauwels van hoyberghe sanders De vrient als getrauwet hebbende de wedewe van Joos heldtcop ghelein de bert clais de coninc jan de plests ende clais de coninc als voochden van clays plets Kinderen daneel houaert ende pieter van west elc euuenuerre dat hemlieden angaen mach verweerers of ander

Cortewille Aduocaet Ouerbeke procureur

[in de linkermarge:] lb°[?] de heesschers hebben ghehaelt de sticx van desen processe den xxvj.en van meye xcviij

test

Ten hende dat bij v harde hooghe ende moghende heeren myne heeren vanden Edelen Rade myns heeren serdshertoghen van oostrycke Hertoghe van bourgoingen van brabant etcetera Graue van vlaendere etcetera gheordonneert Jn vlaendre ende Residencie houdende binnen der stede van ypre zy ghes[...?]t ghewyst ende verclaerst omme ten proffytte bate ende meeringhe[?] van myn Heeren de Religeusen abt ende conuent van Zinnebeke Heesscheres ouer een zyde Jeghens ende JmpreJudicien van willem spyse de wedewe van anthuenis van valmerbeke clays de gaent pauwels van hoyberghe sanders de vriendt als ghetrauwet hebbende de wedewe van Joos heldtcop ghelein de bert clays de coninc Jan de plests ende clays De coninc als voochden van clays plets Kinderen daneel houaert ende pieter van west elc euenuerre dat Hemlieden angaen mach verweerers of ander Dat de voorseyde heesschers Hemlieden met goede cause becront ende beclaecht hebben met goeder cause huerlieder Jmpetracie vercreghen ende De beuelen daer Jn begrepen ghedaen doen met quader causen Hemlieden de verweerers daer Jeghens ghestelt ende gheopposeert hebben zullen de zelue verweerers ghecondempneert zyn elc ten aduenante van dies zy ghebruuct hebben vanden xv ghemeeten lants daer of hier naer ghesproken te betaelne den heesschers de baten ende proffytten daer of gheuallen sichtent der date dat de heesscheres daer of afwinninghe vercreghen twelke was Jnt Jaer xciiij Ende voort elc Jnt zyne huerlieder hant te lichtene vanden zeluen lands ende de heescheres daerof te

test

laten ghebruuckene als van hueren properen goede Vander[?] zyde zullen de zelue verweerers ghecondempneert zyn den Heesscheres vp te legghene ende te betaelne alle de costen ende theeringhen by hemlieden ghedaen ende noch te doene Jnt achteruolghen van desen processe vanden beghinselle tot den hende ter tauxacie vanden houe Ende omme Jnde zelue fine ende conclusie te behoudene zo tooghen ende zegghen de voorseyde heesscheres tghuent dat hier naer volcht

Aluooren[?] omme ter verstannesse vanden materie te commene zo es waer dat van ouden tyden der kercke van zinnebeke toebehoort hebben xv ghemeten landts ligcghende Jnde prochie van hoochlede

test

Jtem dese xv ghemeten lands zyn ghenaemt van ouden tyden der muenic landt sorteerende onder de Jurisdictie vander kercke van Zinnebeke

Jtem Ende zyn gheleghen ande zuutwestzyde vanden kercke van hoochlede streckende zuut ende noort metten west zyde an tlandt vande wedewe vande velde ghenaemt trice

Jtem ande zuutzyde ghelant Jeghen caerle mandelinc ende ande oostzyde jeghens ghilein De bert ende ande noortzyde Jeghens eenen clays van middelhem

Jtem de voorseyde xv ghemeten lands hebben hier voortyds vute ghegheuen gheweest by myn heeren den Religeusen abt ende conuent van zinnebeke Jn eruelycken cheinse den welken de vutnemere Jaerelycx gheheel ende onghespleten te zekere daghe den Religeusen betalen moeste

test

vj Jtem sichtent den eersten vutnemers zo zyn dese landen by diuerschen successien ghecomme Jnden handen van Diuersche persoonen

vij Jtem Ende hendelyc zyn commen Jnden handen vanden verweerers de welke elc zyn poortie vanden lande ghebruken deene myn dandere meer ende hebben de gheheele Rente onghespleten Jaerelycx betaelt den heesschers tot den Jaere lxxxviij

viij Jtem Ende hoewel de gheene die dese landen hier voortyds beseten hebben den Jaerelycxschen cheins betaelt hebben also voorseyt es ende dat de verweerers als besitters van dien dien ooc behoorden betaelt thebbene Nochtanne zy hebben binnen zekeren termyn haerwaerts gheweest Jn ghebreke Jn zulker wys dat men hemlieden daer of tachter es vanden Jaere lxxxviij Jnclus tot noch

ix Jtem dat ter cause van dien de heesscheres trocken clachtich anden bailliu ende scepenen vanden kercke van zinnebeke onder wiens Jurisdictie tselue landt sorteert ende licht

test

x Jtem Ende vercreghen zekere wettelycke Jndaghinghe vp de voorseyde xv ghemeten lands ende alle de ghone diese bescudden wilden

xj Jtem Ende procedeerde zo verweerere mids[?] datter niement en compaereerde ten bescudde vanden voorseyden lande dat zy by drie wettelycke Jndaghinghe vercreghen contumatien Jeghens alle de ghuene die an tselue lands Recht vermeten wilde

xij Jtem Ende by viertute van diere wettelycke contumatie zo waeren alle andere versteken ende tselue landt by maniere van wettelycke afwinninghe den heescheres anghewyst omme daerof van doe voortan te ghebruuckene als van hueren propren goede

xiij Jtem Ende es dat vonnesse leden Jn crachte van ghewysden dinc mitswelken de verweerers schulden hadden gheweest ende behoorden huerlieder landen daerof ghelicht thebbene ende den heesscheres tghebruuc van dien te latene

xiiij Jtem dies Nochtanne nietJeghenstaende de verweerers zyn ghebleuen Jnt ghebruuc vanden voorseyden landt zonder daerof te willen scedene dies nochtans [...?] ten diuerschen stonden ghesommeert ende versocht

xv Jtem omme daer Jeghens voorsien te zyne by Justicien de de heesscheres zyn commen clachtich hier Jnt hof ende hebben vercreghen uwer heeren opene lettren van commissien Jnhoudende den verweereres beuel te doene den heesscheres te Restitueerene de baten ende proffytten vanden voorseyden lande sichtent der date vanden voorseyden afwinninghe ende nv voordan huerlieder hand daerof te lichtene

xvj Jtem Ende mids dat zy verweerers hemlieden te dien beuelen opposeerden ende delayeerden zo waeren zy ghedachent hier voor vleiden myn heeren teenen zekeren daghe

xvij Jtem Ende naer dat beede partien hemlieden ghepresenteert hadden zo deden zy heesscheres huerlieder Impetracie te faite leden[?] nemende de conclusie bouen verclaerst dar vp zy verweerers namen dach van Rade

test

xviij Jtem Ende dien omme commende deden daer up andwoorden by diuerschen Redenen ende middellen ten welken de heescheres persisterende Jn huerlieder voorstel solucie ende Replycke gheuen also wel by dat voorseyt es als dat hier naer volcht

[?]x ende omme solucie te gheuene Eerst ten ghuenen daer de verweerers zegghen dat tlandt daer vute dese questie[?] spruut licht Jnde prochie van hoochlede onder mynen gheduchten heere ende also es de afwinninghe die de heesscheres zegghen ghedaen zynde neegheen als gheschiet by my Juge

xix Hierup zegghen de voorseyde heesscheres dat wel wesen mach dat tlandt daer vute dese questie spruut gheleghen es Jnde prochie van hoochlede ende es dat land van ouden tyden gheheeten ende ghenaemt gheweest der muenicken landt

xx Jtem tanderen tyden zo es questie gheweest voor den bailliu ende scepenen van zinnebeke noopende den Resortes[?] ende Justicie van desen lande tusschen Roelof damman ende willem dammen heesscheres vanden zeluen landen by successie Jeghen eenen Jan vanden broucke ende zynen zustere de welke sustineerden den zeluen gront ter Jurisdictie[?] vanden voornomden van zynnebeke niet behorende[?]

test

xxj Jtem ende naer diuersche procedueren zo es tselue land verclaerest gheweest behoorende ter Judicatuere ende berecht vanden bailliu ende scepenen vanden kercke van zinnebeke onder tResoort van scepenen myns gheduchs heeren van zynen zale typere

xxij Jtem Ende bydien zo es claer dat de afwinninghe byden heesscheres daer vp ghedaen Jnden manieren bouen verhaelt als ghedaen voor Juge competent wel behoort stede te houdene

xxiij Jtem Ende zonder linghe mids dat de verweerers hebben de voorseyde afwinninghe laten lyden Jn crachte van ghewysder dinc zo en behooren zy verweeres bouen dien ende JnpreJudicien vanden Rechte vanden heesscheres gheen hande[...?]nghe vanden voorseyden lande te nemene emmer zonder huerlieder consent

xxiiij Jtem Ende Jn meerdere consortante vanden Rechte vanden heesscheres het zal blycken dat dit landt es tanderen tyden byden voorsaten vanden heesscheres als der kercke toebehorende vute ghegheuen Jn eruelyckx cheinse

test

xxv Jtem zal voort blycken dat de ghuenne[?] die dit lant best ghebruuct hebben hebben den voorseyden cheins van ouden tyden betaelt hebben tot nv onlancx Jn wiens handen dat de landen gheuallen zyn by successien ofte anderssins dies Jnghebreke hebben gheweest

xxvj Jtem Ende bydien zo behoorden de zelue verweerers ooc den voorseyden cheins wel betaelt thebbene ofte emmere te betoghene eeneghe cause ofte tytle waer by zy hemlieden daer of exempteeren ofte bevrien willen

xxvij Jtem Ende mids dat zy ter voorseyder afwinninghe vp gheroupen wesende gheen Recht daer Jeghens vertoocht en hebben zo behooren zy de zelue [...?] afwinninghe wel te laten soorteren effect

xxviij Jtem Ende mids desen ende den ghuenen diere ghy min heeren vut Rechte toe voughen zult zo zegghen de voorseyde heesschers dat de conclusie bouen verclaerst hemlieden sculdich zyn anghewyst te zyne

test

xxix Jtem dat alle de faiten Redenen ende middellen byden heesscheres vooreghestelt zyn claer warachtich ende vp peinbaer ende dies es ghemeene voix fame ende mare publycke te zinnebeke hoochlede ende elder daerontrent

Byden welken de zelue heesscheres concluderen als bouen loochenende tvoorstel vanden verweerers hemlieden be[...?]e gheuende ende vanden hueren daer preuue toe dient presenteren zo vele te prouuene dat ghenouch wert omme thuerlieder meeninghe te commene ende heesche[...?] costen als bouen

Ouerbr[...?] xiiij.e van octobre xcvij

wy vaernewyc

test

[...?]

Proces van onse vj gemeten landts Canten ende abouten daer onder met oude repartitien vande landen ende Cappoen[en] ghelders