Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-236

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-09-1547

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Anno Dominj xv.C quinquagesimo primo" (1551); "In festo Natiuitatis christj Anno xv.C quinquagesimo secundo" (25/12/1552).

Type: Vraag om bevestiging aan de vicarissen van Terwaan door de abt van Zonnebeke van het pachtcontract met Laurentius van Prouin

Beschrijving: De abt en het convent van Zonnebeke laten de vicarissen van Terwaan weten dat zij, omwille van financiƫle redenen, het pachtcontract met Laurentius van Prouin verlengd hebben [zie BRU-AGSB-Z-235 en BRU-AGSB-Z-236**], en de vicarissen worden verzocht de overeenkomst te bevestigen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-236 werd bevestigd aan BRU-AGSB-Z-236*. // BRU-AGSB-Z-236 neemt een oorkonde woordelijk over (BRU-AGSB-Z-236**). BRU-AGSB-Z-235 was blijkbaar de kladversie van het geciteerde document. De eigennamen, instellingen en functies vermeld in de geciteerde oorkonde, worden daar weergegeven [zie BRU-AGSB-Z-236**].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Venerabilibus viris, Dominis Vicarijs Episcopatus Morinensis ypris Residen[tibus] Ioannes calin Permissione diuina humilis Abbas Ricardus willems Prior Iudocus Pentin franciscus mahieu Curatus Ioannes faubert Angelus van Sint Omaers Adrianus Hendryck et Nicolaus fromont presbiterj Religiosi expresse professi Ecclesie seu Monasterij beate Marie de zunnebeka prope et extra Oppidum ypren[sem] Ordinis sanctj augustini Canonicorum Regularium Morinensis diocesis totum conuentum et capitulum facientes et representantes Reuerentiam Obedientiam et honorem Notum vobis facimus quod pro exsolatione subsidij C[atholic]e Ma[jestatis] per sanctissimum dominum nostrum Papam Paulum modernum Iam tertio per suas literas apostolicas concessi pro tuitione fidej cristiane per clerum diocesis morinensis soluen[d...?] et adpresens currentis Et pro reparatione ed[...?]m et censarum Monasterij nostri ruinam minan[...?] Reparatione cotidiana In pecuniarum ordinis sommis nos nos Reperimus onustos et obligatos De quibus promptarj facere solutionem nequeamius[?] Sed pro huiusmodi subsidij ascendentis ad septingentas vigintiquinque libras turon[enses] vigintj stufers pro qualibet libra muneratis[?] nobis et monasterio nostro per C[atholic]e Ma[jestatis] commissarios Impositj et aliorum debitorum nostrorum persolutione facienda In nostro capitularj solito loco post campane ad hoc sementis[?] pulsum simul vna conuenimus et tractatum fecimus per quem perpendentes Nobis Ipsis et ecclesie nostre commodius et vtilius consulere non posse qu[...?] per nouam arrendationem et tractatus noui dationem bonorum terrarum cense nostre de Nortscote quam adpresens occupat Laurentius van prouin eidem laurentio ex nouo prolongandj Cui quidem laurentio vxorj et prolibus suis tractatum nouum dedimus et concessimus bona nostra predicta augementan[...?] spatio Nouem annorum cont[...?]orum Incipien[...?] Anno Dominj xv.C quinquagesimo primo et primus exinde solationis terminus erit In festo Natiuitatis christj Anno xv.C quinquagesimo secundo et sic vlterius de anno In annum et termino In terminum secundum tenorem tractatus concordie desuper per nos cum prefat[o] laurentio et suis factj et partj Preterea promisimus[?] addiximus et Iurauimus promittimus addicimus et Juramus sancte et fide bona per ordines susceptos sacros huic laurentio van prouin cum suis huic nostrum nouum tractatum acceptan[...?] se ga[...?]surum gaudere debuisse et debere post suum tractatum precedentem quadriennalem comple[...?] a nobis Illj concess[...?] et approbatam similiter hoc nostro nouo secundo tractatu nouem annorum Et [...?] concess[...?] effect[...?] tradidit pro gracioso d[...?]o sommam viginti quinque librarum gross[arum] monete flandrie ad nobis In necessitate[?] constitutis succurrend[...?] absque aliqua defalcatione fienda super forte principalj Terminus conditonibus et In nostro arrendationis firme nouem annorum nouo contractu seu tractatu modificationibus specificatis Cuiusquidem tractatus nostri noui cum prefato laurentio Iam nouiter ex necessitate Initj verus sequitur tenor talis Condt ende Kennelyck zij allen lieden die dese presente letren van voerwaerde zullen zien oft hoiren lesen Dat wij Jan Calin oitmoedich Abt ende heere vander kercke ende heerlicheit van zunnebeke Ricardt willems Prieur Joos Pentin fransois mahieu prochipape Ian faubert Inghele van Sint Omaers Adriaen hendric ende Nicolaes fromont priesters ende Religieusen vander voirnomde kercke ende cloistre van zunnebeke tgheheel capittele makende ende representerende ouer ons Kennen ende lyden bij desen wel ende duechdelic verhuert ende verpacht hebbende verhueren ende verpachten Lauwers van prouin ende nanekijn zijnen wyf ende zyne kinders tvoirseyde lauwers behoef zyns wyf ende kinderen ons goedt ende hofstede ende thiende van noortscote Poesele vutghesteken ende bliuende tonsen proffite In sulcke quantiteit ende groote van landen metgaders den woenhuyse schueren ende stallen als hij lauwers voirseyt tot nv toe In pachte ghehouden heeft tot zestich ghemeten oft daerontrent emmers de vierhoucken ende middewaert enen termijn van neghen Iaeren lanck gheduerende deen den anderen eenpaerlic achteruolgende ende dat omme de somme van dertich ponden grooten siaers zuuer ghelt ende viere hondert ponden bueters Te leueren In onslieder cloister ende conuent naer onse gheliefte duechdelic vprecht ende ghetrauwich goedt zonder [...?]nich paeyment ende afslach vande voirnomde .xxx. ponden groten waer af tierste betalende Iaer vallen zal te bamesse xv.C tweenviftich Te betalene de voirnomde somme van .xxx. ponden groten ten twee paeymenten telcken Iare Te wetene middewinter dierste ende

Sint Iansmesse tlaeste Naer elcke gheuallen bamesse daer af dierste paeyment te middewintere xv.C twee en vijftich ende dandere te Sint Iansmesse xv.C drienvijftich daer naer volghende ende alzo voirts van Iare te Iare ende paeymente te paeymente totten expirerenne vanden voirnomden .ix. Jaeren waerof den voirnomden huerdere ons betaelt heeft den behoirlicken goidspenninck ende van lijfcoepe x lb parisis ITem noch es den voirnomden pachtere verbonden ons te leueren alle Iare zesse hondert ponden boeters ten twee scellinghen parisis tpont ende dat In minderinghe van zynen pachte ende paeymenten Noch bouen dien zo wert den pachtere gehouden te bewarene ende tonderhouden twee hondert olmen Jndient ons gheliefde die te doen planten ten minsten grieue scade ende Interest van ons ende onse pachtere voirnomt dewelcke olmen ghepoit ende gheplant zynde zullen groeyen ende beteren ten proffite ende orboire van ons ende onsen ... behoudens dat die nyet geplant en zijn gheduerende dierste neghen Iaren waer of dierste Iair viel anno xv.C drienveertich Noch es desen pachtere ghehouden alle Iare [...?] Konijnen[?] wateringhen landtschulden ende alle andere ordinaire costen ende lasten die van ouden tyden up ons voirnomt goedt gheweest zijn die te betalene ende te wederstaene quietantie ouer te bringhe Inde handen van ons ter ontlastinghe van onser kercke zonder betalinghe daer mede te doene, vp paine Indien bij zyne negligentie ennige costendaer up quamen die te verreyckenne upden voirnomden pachtere ende zijne borghen ITem wij consenteren den voirnomden pachtere te moighen breken drie ghemeten gherslant oft daerontrent omme zaeijen behoudens dat hij pachtere de voirnomde drie ghemeten wederomme te gharse legghe drie Jaren voor texpireren van zynen pachte Desen pachtere es oick ghehouden alle de huysinghen vanden voirnomden goede te wetene twoenhuijs metter nyeuwe camere de schueren de westcoestallen metter poorte tzwynstal ende tpertstal aende straete te onderhoudenne tsijnen costen vanden oziedroepels nederwaert pachterssche ghijse ende and[...?]s nyet Indient de voirnomde huysinghen oft ennighe van dien verghinghen ternyeuten oft verbranden byder Roeckeloesheit ende toedoene vande huerdere oft zynen meslieden zo wert desen huerdere oft bij ghebreke van hem zynen borghen ghehouden ende gheobligiert andere huysinghe voore die te stellene te ghuerlieder costen oft emmers die te betaelne met ghelde ten zegghen van goede mannen hemlieden dies verstaende Mair Indient dat meschief oft bij fortune oirloghe blixem dondere wijnden oft andere tempeeste commende van gods ghenade toequame werdt ten laste van ons ende van onser kercke Desen pachtere men mach desen pacht nyemandt voirts verhueren noch oick mes vanden goede voeren noch laten voeren zonder tconsent van ons Nemair es voirwaerde ende bespreck da... Jndien desen pachtere ende nanekin zijn wijf afliuich wierden eer desen pacht gheexpireert ware dat zynen kinderen desen pacht zullen ghebruycken totter expirene [sic?] vanden voirnomden termynen Indiens zij daer toe ydone ende suffisant zijn up tsleue zekere oft andere Indiens wij begheren ter bewaernesse van onsen kercke ITem desen pachtere heeft ouere In laetpryse de somme van .lxv. ponden x s parisis dies behouden wij alle de steenweghen Jnt hof, Noch heeft desen pachtere In bewaernesse hondert ende dertich vpgaende boomen dewelcke ons toebehoiren ende groeyen tonsen proffite zonder alle dandere die desen pachtere ouerghenomen heeft van wijlen marcx Jnghemaet dewelcke groeyen ten proffite vanden voirnomde pachtere ITem xij. appelenten ende zeuen hondert wulghebuucken Ende hij pachtere en vermach gheen houdt te hauwene noch boomen te tronckene voordere dan haecx ende haumes schuldich zijn van gaene Ende ten fijne dat al goed vast ghestadich ende van weerden wezen zoude tgh[...?]e dies voirseyt es, ende alle conditien ende bespreken [...?]commen zouden wesen zo[?] hebbe [...?] voirnomde pachtere ende Caerle van prouin Meester michiel heyneman ende Pieter cocquel ende elck bezundere verkendt borghen ouer den voirnomt pachtere alle conditien te vulcommene Indiens desen pachtere Jn ghebreke ware daer Jnne verbindende elck zunderlinghe huerlieden persoenen ende goedt present ende toecommende Ende In bewaernesse ende versekertheden van elcken zo hebben wij dese leteren van voerwaerde ende loyalen pachte doen zeghelen met onsen zeghelen van onser abdie ende Conuente hier onder vuthanghende Aldus ghedaen ende veraccordeert desen vierden In hoeijmaent In Iair ons heeren Duyst vijfhondert zeuenenveertich Sub debito vobis Referentes Iuramento commodus et vtilius Nobis et ecclesie nostre consulere non posse Vos obinde exorantes adhuc currente per nos dicto laurentio censitorj nostro fact[...?] et addict[...?] confirmare et stabilitione ordinare firma stabilire et approbare Auctoritatem nostram ordinariam consensum pariter et assensum Jnterponere et prestare literasque confirmation[...?] et approbation[...?] expendirj facere Mandare Digneminj et velitis Et Jn his Rem piam facietis Jn quorum omnium et singulorum fidem Robur et testio[...?] Sigilla nostre dignitatis abbatialis et Conuentus nostrj presentibus duximus apponendum Datum et actum In pretacto nostro monsterio Anno Dominj Millesimo quingentesimo quadragesimo septimo Mensis septembris die decimatertia.

test

[Nota] vp dese hondert ende dertich valboomen binnen desen Jeghen- woordeghen pachtbrief ghespecifiert zoo zynder gheuelt ende veroorboort ende nieuwe schuere vande voornomde goede twee ende dertich noch blyuende xxviij[?] bomen dewelcke aldaer groeyen ten prouffijte van onse kerke van zunnebeke Torconde mij [...?] J. Calin Abdt ende heere van zunnebeke

desen xiij.e In[?] Nouember 1551[?]

test

Pacht vande Landen ende thienden Jn Noordschote Noordtschote Oneratio Terre de noortschote per Abbatem Calin et Conuentum anno 1547