Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-235

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-07-1547

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamesse vichthien hondert tweenvichtich" (01/10/1552); "te middewijnter xvC twee ende vichtich" (21/12/1552 of 25/12/1552); "te Sent Jansmesse xvC drye ende vichtich" (24/06/1553); "anno xvC drye ende veertich" (1543).

Type: Verpachting door de abt van Zonnebeke van een goed en tiende te Noordschote en Poesele aan Lauwers van Prouijn en echtgenote

Beschrijving: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, verpacht aan Lauwers van Prouijn en Nannekin, zijn echtgenote, een goed en tiende te Noordschote en Poesele, voor een termijn van negen jaar, voor de som van 30 pond groten per jaar, en 400 pond boter [+ bijkomende bepalingen betreffende de pacht].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-236 neemt een oorkonde woordelijk over (BRU-AGSB-Z-236**). BRU-AGSB-Z-235 was blijkbaar de kladversie van het geciteerde document.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Condt ende Kennelyck zij allen Lieden die deeze prezente Letteren van voorwaerde zullen zien ofte hooren Leezen dat wij Jan Calin byden ghedooghe godts Abt ende heere vander kerke ende heerlicheide van Zinnebeeke ouer ons ende wij dheer Ryckewaert Willems prior # metgaders alle mijn heeren de Religieuzen ende tconuent van Zinnebeeke voorseyt oock ouer ons Kennen ende Lijden bij deezen wel ende deuchdelycke verhuert ende verpacht hebbende Lauwers van Prouijn ende nannekin zyn wijf ende zyne kijndren svoorseyts Lauwers behouff zyns wijfs ende kyndrens behouf ons goedt ende thiende van noortscooten poezele gheexcepteert jn zulcker quantiteit ende grootte van landen metgaders den woonhuuze schuerre ende Stallen als hij Lauwers voorseyt tot nu toe Jn pachte ghehouden heeft tot tzestich ghemeeten ofte daer onttrent emmers de vier houcken ende den middelwaert eenen termijn van neeghen jaren lanck gheduerende deen den andren achteruolghende ende dat omme de somme van dertich ponden grooten sjaers zuwers ghelts ende vier hondert ponden boters te Leeueren jn huerliedere conuent thuerliedere gheliefte deuchdelick vprecht ende ghetrauwich goedt zonder eenich payment ende afslach vanden voornomden dertich ponden grooten wanof het eerste betalende Jaer gheuallen zal te bamesse vichthien hondert tweenvichtich Te betalen de voorseyde somme van dertich ponden grooten ten tween paymenten alle Jare te weeten te middewynter teerste ende te Sente Jansmesse tLaetste ter elcker gheuallen bamesse dan of teerste payment gheuallen zal te middewijnter xvc twee ende vichtich ende tandere te Sent Jansmesse xvc drye ende vichtich daer naer volghende ende alzo voort van Jare te Jare ende paymente te paymente totten expireeren vanden voorseyden neeghen Jaren Wanof den voornomden huerdere mijnen voornomden heeren als verhuerders betaelt heeft den behoorlicken godspennynck ende van Lijfcoope ter tafele vanden conuente .x. ponden parisis Jtem noch es den voornomden pachtere ghehouden ons te Leeueren alle Jare zes hondert ponden boters te ij schellingen parisis tpont ende dat Jn mijnderijnghe van zijnen pachte ende paymenten JTem noch boouen dien zo werdt hij pachtere ghehouden te bewaerene ende tonderhouden tweehondert Olmen Jndient mynen voorseyden heere gheliefde die te plantene ten minsten Grieue scade ende intereste van mynen voornomden heere ende hem pachtere welverstaende dewelke ghepoot ende gheplant zijnde zullen voordan groeyen ende beeteren ten profyte ende oorboore van mynen voorseyden heere ende zijne kerke van Zinnebeeke Behoudens dat mynen voornomden heere die nyet ghepoot ende gheplant en heeft gheduerende deerste neeghen Jaren Waer of het eerste Jaer vuluiel anno xvc drye ende veertich

[in de linkermarge:]

  1. Joos pe[n/u?]tin franciscus priem curatus angelus[?] van Sint omaes Johannes faubert adrianus et nicolaes priesters ende Religieusen vande kerke ende cloistre van zunnebeke tgheel capittel representerende

test

ITem noch es hij oock ghehouden alle Jare Renten Puijnen Waterijnghen Landschulden ende generalicke alle ordinare Costen ende Lasten die van ouden tijden vpt voorseyde goedt gheweest zijn die te betaelene ende te weeder- staene ende quijtantie ouer te brijnghen Jn handen van mynen voornomden heere ter ontlastijnghe vande voorseyde kerke zonder betaelijnghe daermeede te doene vp peyne Jndien bijder zijne negligentie eeneghe costen daer vp quamen die te verreecken vp den voornomden huerdere ende zyne boorghen ITem den voornomden heere consenteerde den voorseyden pachtere te moghen breecken drye ghemeeten gherslandts ofte daer onttrent omme zayen Behoudens dat hij pachtere de voorseyde drye ghemeeten weederomme te gherze Leide drye Jaren tijts voort expireeren van zijnen pachte JTem noch es den voorseyden huerdere ghehouden alle de huusijnghen vanden voorseyden goede te weeten het woonhuus metten nieuwe Camere de schuerre de westcoestallen metter poorte tzwijnstal ende tpertstal ande strate te onderhouden tzijnen costen vanden oziedroepe neederwaert naer pachtersche ghijze ende anders nyet JTem jndien de voorseyde huuzynghen ofte eeneghe van dien verghijnghen te nieuten ofte verbranden bijder Rouckeloosheit ende toe doene vanden voorseyden huerdere ofte zyne meslieden zo werdt hij huerdere ofte bij ghebreeke van hem zijne boorghen ghehouden ende gheobligiert andere huuzynghe voor die te stellene ten huerliedere costen ofte emmers die te betaelenne met ghelde ten zegghen van goede mannen hemlieden dies verstaende welverstaende ist dat zake dat tmeschief ende infortune bij quame bij Oorlooghe blixeme dondere wijnde ofte andere tempeeste commende van godts ghenaden dat werdt ten Laste van mijnen voornomden heere ende zijne kerke Den voornomden pachtere en mach deezen pacht niemant voort verhueren noch mes vanden goede voeren noch Laeten voeren zonder tconsent van mijnen voornomden heere nemaer es voorwaerde ende besprack dat Jndien den voorseyden Lauwers ende nannekin zijn wijf aflijuich woorden voor ande stont dat deeze voorseyde pacht verscheenen ende gheexpireert ware dat zyne voorseyde kijndren deezen voorseyden pacht zullen ghebruucken totten expireeren vanden voorseyden termijne Jndien zij daer toe jdone ende suffisant zijn vpt zelue zeeckere ofte andere Jndient mijn heeren begheeren ter bewaernesse van huerliedere kerke ende conuente JTem den voornomden huerdere heeft ouere Jn Laetprijze de somme van lxv lb x s parisise dies behoudt myn voornomden heere te hemwaerts alle de steenweeghen jnt hof

test

JTem den voorseyden Pachtere heeft jn bewaernesse hondert ende dertich vpgaende boomen dewelcke mijn heere voorseyt toebehooren ende groeyen te zijndere kerken profijte zondere alle dandere die den voorseyden pachtere overghenoomen heeft van wijlen Marx Onghemaet xij appellenten ende zeeuen hondert wulghebuucken ende hij pachtere de welke groijen ten profijte vanden voorseyden pachtere JTem en vermach gheen houdt te hauwene noch boomen te tronckene voordere dan haex ende haumes schuldich zijn van gane JTem ten fijne dat al goet vast ende van weerden weezen zoude tguent dies voorseyt es ende alle conditien wel ende deuchdelycke vulcommen zouden weezen zo hebben den voornomden pachtere ende zijne boorghen voor ons verkendt ende bij deezen verkennen de voornomde huerre ende pacht goedt deuchdelycke ende effectelycke ghemaeckt zynde Jnder manieren boouen verclaerst Beloouende die alzo te houdene ende tonderhoudene ende Jn verzeekertheiden van dien Caerle van Prouijn meester Michiel heyneman ende Pieter Cocqueel voor ons Jn persoonen compareerendee hebben huerliedere verkendt boorghen ende bij dezen verkennen de boortucht ouer den voorseyden Lauwers van prouijn alle conditien te vulcommene Jndien hij Pachtere dies Jn ghebreeke ware daer Jnne verbyndende elck zonderlijnghe den voornomden Lauwers Kaerle meester Michiel ende Pietere Coqueel huerliedere Persoons ende huerliedere goedt present ende toecommende Ende Jn breeder bewaernesse ende verzeekertheit van elcken zo hebben wij Jan Calen als Abt ende heere voorseyt deeze letteren van voorwaerde ghezeeghelt ende ghehantteekent met onzen ghewoonelijcken zeeghele ende hantteekenne Ende wij Dheer Rijckewaert Willems als prior metgaders mijn heeren de Religieuzen ende tconuent vander voorseyde kerke bij ^ hebben oock deeze presente Letteren ghezeeghelt metten onzen ghemeenen zeeghele vanden conuente Actum den[?] den iiij.en Jn hoeymaent Anno xv.C xlvij Te Zunnebeke

[in de linkermarge:] ^ ghemeenen consente ende verzoucke van hemlieden

test

Zunnebeke

Fran[sois] Spilliaert ende Clare zijn wijf omme xxxvj £ groten sjaers grot lx[...?] eenen pacht van neghen Jare Ingaende te bamemesse 89 de huzen tonderhoudene van [...?]ken staken placken voor [...?] pachtersche wijse wynt ende watere vt ghestopt alzoet behoort zonder payment ofte ofslach van pachte puntinghe ende zettinghe pachters laste zonder ofslach van pachte 1547

Pacht brief van Noordtschoote

Bewerp vanden voorwaerde van Lauwers van Prouijn