Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-348

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-10-1625

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 20 9bre 1624" (datum van verheffing van het leen; 20/11/1624); "den 9 maerte 1665" (09/03/1665); "Ten Iaere 1500"; "Den 19 may 1681" (19/05/1681); "31 ougst 1682" (31/08/1682); "Opden 13.e maerte 1688" (13/03/1688); "Opden 21.e februari 1690" (21/02/1690).

Type: Uittreksel uit het register van het leenhof van de Zaal van Ieper betreffende de heerlijkheid van Zonnebeke

Beschrijving: Uittreksel uit het register van de lenen van het prinselijk leenhof van de Zaal van Ieper, betreffende de heerlijkheid van Zonnebeke, toebehorende aan jonker Jaecques de Vooght [+ alle informatie betreffende deze heerlijkheid: lasten, rechten, situering, …].

Opmerking: Uittreksel uit het register van 1678 door J. Werbrouck. Naast marginale opmerkingen, werd ook informatie betreffende latere verervingen van het leen toegevoegd achter de originele tekst. De data en namen in deze toevoegingen werden ook opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict vuyt tregistre van leenen vande princelycken leen houe van synne maiesteits zaele van Ipre alwaer onder ander folio 126 et seq[uentibus] staet t'naer- volghende Zonnebeke

Joncker Jaecques de vooght heere van sonnebeke Aecq helstwinnynghe Endenhoue[?] etcetera hout een leen van syne maiesteit wesende de heerelyckhede van sonnebeke voornompt danof het fonchier groot is met het opperhof ende nederhof beede behuyst beplant ende bedoluen mette singels ende wallen tsamen achtendertigh banderen[?] ende een gemet landts metten saijlande ende busch daertoe behoorende ende alsulcke vrijheden appendentien ende dependitien als van ouden tijden staende ende liggende te sonnebeke ter plaetse aende noortsijde neffens den kerckhoue streckende tvoornomde fonchier alsoo noort waert tot een straetken dat suyt west waert loopt vuytte straete van sonnebeke meulen naer langemarcq inde Iperstraete door dese heerelijckhede ende de gonne vanden eerweerdighen heere

[in de marge:] Verheuen den 20 [novem]bre 1624 door Joncker Jaeques de vooght by successie van Joncker Jaecques synen vaeder

den 9 maerte 1665 ver[...?]emlop[?] Joncker chaerles devooght by successie van Joncker Jaecques synen vaeder

test

den prelaet van sonnebeke voornompt van westen de beke daer de voorseyde twee heerelyckheden op scheeden daer Iegens den busch genaempt den hulst meesch ende viuere vanden leenhouder paelt van suyden Iegens d'abdie ende kerckhof van sonnebeke voornompt van westen het landt vande weduwe ende hoirs Iacob van eecke ende t'landt vande kinderen ende hoirs Ian de Cantere voorts behoort up[?] desen leene ende heerelyckhede eene erfuelijcke penninckrente van twintigh ponden acht schele parisis sIaers vallende alle Iaere t'elcker nieuwdaeghe die gelicht wort op diuersche landen gelegen onder de voorseyde heerelyckhede alsoo verre als deselue haer bestreckt oostwaert suytwaert, west ende noortwaert vande voornomde kercke van sonnebeke Item behoort noch ten seluen leene eene daenrente[?] vallende alle Iaere een deel op den derthiendagh, ende t'ander deel op Onse L[ieve] vrauwe lichtmisse

test

dagh danof twee endertigh rasieren drije hauot ende het twaelfste deel hauodts euene terwe maete ontfangen worden inden Oosthouck Jnde voornomde prochie ende twee envyftigh rasieren twee hauot een vierendeel ende t'vierenvyftighste deel hauots euene beede Ipersche maete ontfanghen worden inden westhouck der seluer prochie nog vyfthien Capoenen en half vallende alle Iaere t'elcker Sinte maertensmisse Item seuenthien hinnen ende eenen [...?]deel ende tot elcker henne ses eijdren vallende alle Iaere te lichtmisse voornomt vermogende noch tvoornomde leen ende heerelyckhede te stellen eene bailliu een hof van mannen een vierschaere van seuen schepenen ende eenen amman veel diuersche opsittenden ende afsittende laeten middel Iustitie ende nedere te weten pit ende galge ende van [daer] nederwaerts de boete van tsestigh ponden

test

parisis ende daeronder vermagh oock t'sel[?] vont, bastaert ende stragiers goet ende mogen den voornomden Bailliu ende mannen berechten ende kennisse nemen met alsulcke Jurisdictie als ten voornomden leene behoort, naer de wetten, Ceuren ende Coustumen vande saele ende Casselrie van Jpre soo wel in Criminele saecken als Ciuile achtervolghende t'vermoghen vande voornomde heerelyckhede ende als ee[...?]ghelanden vercocht worden onder deselue heerelyckhede geleghen danof behoort desen leenhouder toe oorcoop, ofte marckgeldt te weten vijfthien schele parisis van elck pondt groote ter voornomde vercoopijnghe vanwelck voornomde leen ende heerelyckhede syn gehouden seuenthien achterleenen danof de drye staen ten reliefue van thien ponden parisis de viere ten halfuen reliefue ende d'ander thiene ter bestel

test

vrome t'elcker veranderijnghe staende t'voorschreuen leen aen synne maiesteit ten dienste van trauwe ende waerhede ende t'elcker veranderijnghe t'eenen reliefue van thien ponden parisis ende Camerlinckgelt ende alst verandert bij Coope ofte belast wort [...?] thienden penninck met relief alsuooren vol. desen rapporte in daeten 17 [decem]bre 1625

De voornomde seuenthien achterleenen staen hierachter folio 211 verso tot 214 verso

Memorie dat de landen gehouden vande heerelyckheyt van sonnebeke gelden Iaerelyckx elck gemet inde westhouck een halfue maete hauere maeckende de acht gemeten een Ipersche rasiere hauere ende in penninck rente Iaerelyckx iij d vuyt elck gemet ende inden oosthouck elck gemet Iaerelyckx een derde van een francquaert Ipersche tarwe maete ende in penninck rente iiij d parisis vuyt elck gemet deselue heerelyckheyt vermach Iacht ende vrydom van eene warande gelegen inden Oosthouck der seluer prochie

test

van Sonnebeke volgende desen renteboucke gewesen van weerden ten Iaere 1500

Naer Collatie gedaen Iegens t'voornomde registre is dit extraict daermede beuonden t'accorderen

J.[?] werbrouck 1678

Den 19 mey 1681 door Jan deboutte ouer m'her Charles Jaeques deVooght heere van sonnebeke Aecq etcetera bij successie van Joncker Jaeques synen vader hebbende ghestelt voor bedienende man Jan boutte

31 ougst 1682 ouer m'her Guilli[aume]s frans[ois] devooght by successie van synen broeder m'her charles Jaecques bedienende man nicolais glorie

Opden 13.e maerte 1688 door Jan baptiste ghesquiere ouer m'her Jooris tramcourt heere vande selue plaetse Werchein beaurepaire etcetera als in huywelike hebbende meurauwe margriete philippine de Vooght heritiere vnicque vanden voornomden m'her guill[iaum]es frans de Vooght haeren broeder bedienende man den seluen Ghesquiere

Opden 21.e februari 1690 heeft verheuen Joncker Charles Frans[ois] de trammecourt heere van werchein etcetera hem ghesuccedeert byder doodt ende ouerlyden van synen moeder ende hem ghestelt als bedienende man

ghecollationneert aen t'gonne bij applicatie gheannexeert

test

Extraict vuyt t'registre vande Leenen vande Casselry Jpre nopende [...?] t'vermoghen dheer[lyckhede] sonnebeke 1678

cest icij un copie collation[...?]ee

a uoire la consitan[...?] et les droit donq possee le [...?] sonnebecque et re[...?] autel coppies icij ioin[...?] translatee en frans cis is consonne

rapport vanden iare 1625