Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-356

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-03-1630

Opmerkingen analytische datum: Het stuk zelf is enkel gedateerd met '1630', maar de verkoping waarover het handelt wordt gedateerd op 10/03/1630. // Bijkomende dateringen: "1630"; "te Sinte Jansmesse eerstcommende 1630" (24/06/1630); "Sinte Jansmesse 1630" (24/06/1630).

Type: Overzicht van de kopers van kaphout in de bossen van de dis en kerk van Zonnebeke, en van pachters

Beschrijving: Overzicht van de personen die kaprecht gekocht hebben voor bossen, toebehorend aan de dis en kerk van Zonnebeke, op 10 maart 1630, of die bossen in pacht genomen hebben.

Opmerking: Gewaarmerkte kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Dit naeruolghende zijn alle de goone die taillie van busschen ghecocht hebben toebehoorende den disch ende kercke van zonnebeke vp den 10.en maerte 1630 te betaelen te Sinte Jansmesse eerstcommende 1630 al teenen paeimente, ende oock alle de ghoone die Busschen in pachte ghenomen hebben ten zeluen daeghe bestaen met schueten die zij naer aduenante van de huere moeten vp leggen oock te betaelen Sinte Jansmesse 1630 ende zijn de ghoons hier naer volghende

Eerst

Marthein cochet is schuldich van vier distincte Coopen t'zamen de somme van iiij.XX x £ parisis

Jtem de zeluen is schuldich ter Cause van een busschelken bij hem ghehuerdt voor iiij £ vj s parisis siaers danof de taillie oudt is iij Jaeren dus hier xij £ xviij s parisis

Jan de Canter de Jonghe is schuldich van Coope van taillie van een gt[...?]medt xiiij [...?] busch Liggende in Passchendaele de somme van lxxviij £ parisis

Jtem den zeluen is schuldich an de kercke van zonnebeke ter Cause van twee partijen busch bij hem ghehuert de kercke toebehoorende deene voor l s parisis siaers bestaen met schueten van iij Jaeren ende dander voor vij £ x s parisis siaers bestaen met schueten van twee Jaeren bedraecht tzamen de somme van xxij £ x s parisis

Lammen traetsaert is schuldich van Coope van een parcheel Busch competeerende den disch de somme van xxx £ parisis Den zeluen ter Cause van eenen busch bij hem ghehuert den disch Competeerende Ligghende in passchendale voor de somme van xv £ x s parisis siaers de taillie oudt twee Jaeren compt xxxj £ parisis

Den zeluen noch ter Cause van de huere van eenen busch danof de kercke Competeerdt den helft toeg[...?] xvj £ parisis siaers de taillie oudt iiij Jaeren compt lxiiij £ parisis

test

Bertholomeus de Boutte is schuldich van Coope van een partije taillie den disch competeerende de somme van xxxj £ parisis

Jaecques gardelein is schuldich van coope van taillie competeerende als vooren Ligghende Jn Langhemarq de somme van lvj £ xv s parisis

Nouel Billiau is schuldich ter Cause van eenen busch bij hem ghehuerdt voor de somme van vj £ v s parisis siaers de taillie oudt drie Jaeren compt ter somme van xviij £ xv s parisis

Jan de Baillieu is schuldich ter Cause van eenen busch bij hem ghehuerdt competeerende als vooren voor de somme van vij £ parisis siaers de taillie oudt twee Jaeren compt xiiij £ parisis

Den zeluen ter Cause van eenen busch bij hem ghepacht toebehoorende de kercke de taillie oudt twee Jaeren ten pryse van vj £ v s parisis siaers compt xij £ x s parisis

Joos gyselen is schuldich ter Cause van twee parcheelen busch by hem ghehuerdt competeerende den disch elck voor xij £ parisis siaers danof teene bestaen is met taillie van vijf Jaeren ende tander van iiij jaeren compt ouer de groeytte de somme van j.C viij £ parisis

Somme Totale dat den disch competeerdt in dese vercoopijnghe ende verpachtijnghe bedraecht v.C[?] ij £ viij s parisis

Ende tgoone de kercke competeerdt bedraecht ter somme van lxvij £ parisis

Aldus ghetr[ocken?] wt de Origineele vercoopijnghe ende verpachtijnghe ende daermeede beuonden te accoordeeren mij Toorconde

Baltazar Quinten 1630

test

Verkocht kercke ende dissch bussch ten iare 1630

Verkocht de taillie van kercke ende disschebusschen ten iaere 1630