Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-226*

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-11-1540

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten ougste xvC ende drie en veertich" (08/1543); "te Sint Iansmesse vier ende veertich" (24/06/1544).

Type: Huurovereenkomst tussen de abt van Zonnebeke en de pastoor van Noordschote betreffende tienden van de abdij ten Noordschote en Poesele

Beschrijving: Chirograaf met de huurovereenkomst tussen Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, en meester Christiaen Tetin, pastoor van Noordschote, betreffende de huur door deze laatste van tienden van de abdij van Zonnebeke te Noordschote en Poesele voor een termijn van 6 jaar, voor de som van 18 pond grote per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de huur]

Opmerking: Dit document is de onderste helft van de chirograaf met BRU-AGSB-Z-226. Voor de eigennamen, instellingen en functies verwijzen we naar dat document.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den xix.en In Nouember veertich zoo waren vergadert Mijn Heer Jan Calin Abdt ende Heere van Zunnebeke ouer een zijde ende Meestere Christiaen tetin Presbytere ende eruelicke prochiepape van noordtschoten ouer andere Aldaer den voornomden Meester Christiaen huerde ons thienden van noordtschoten ende In Poesele In zulcker voorme als nu laest ghehouden heeft voor deerste maercx Dumaet dijt recxsweerre ende de tweede gheleghen In Poesele Willem pieterszone dijt Keuteman vut hollandt een termijn van zesse Iaren wanof hij deerste vruchten heffen halen ende hebben zal ten ougste xv.C ende drie en veertich Omme de somme van xviij £ groten tsiaers zuuers ghelts te betalene ten tween paeyementen teerste te middewijntere naeruolghende ende tdander helft te Sint Iansmesse vier ende veertich naer vroome ofte emmer bin veerthien daghen daer naer onbe- grepen vp versteken te weesen van beede zijne voornomden thienden Indient mijnen voornomden Heere beliefdt Jtem noch zoo es besprec ende voorwaerde dat den voornomden Huerdere ghehouden wert te gheuene Iaerlicx eenen nieumdeken[?] caes goedt ende vprecht ende eenen angeloot weert wesende zesse ponden parisis ende die te gheuene ter gheliefte van mijnen voornomden Heere Item noch eenen philips gulden voor den godspennijnck ende een gouden croone In specie ter tafelewaert voor den wijn vande religieusen Bouen dien zoo es noch besprec ende voorwaerde Indien den voornomden Meestere Christiaen binnen desen pachte aflijuich wierde Dat als danne Callekin tetin den pacht zal mueghen ghebruucken den termijn voorseyt omme ghelijcke somme midts dien naer den ouerlydene vanden zeluen huerdere twee maenden an mijnen voornomden Heere te be- gheerene ende te kennen te gheuene Sdies zullen zij ghehouden zijn de rechten ende Limijten vande voornomde thienden te bewarene ende tonderhoudene ofte emmers Indien daer eenich on- ghebruuc opghedaen worde bij yemande dat mijnen voornomden Heere te kennen te gheuene binnen de naerste twee maenden daer naer vp peine van dat te moeten veruolghene te huerleder costen Wel verstaende dat hij huerdere ten gheenen fijne hem veruoorderen zal noch Cathelijne zijn nichte vande ghelijcke van dese twee bouenghenomde thienden voort te verhuerene vp versteken tzijne alsvooren Aldus ghehuert ende verhuert ten Iare ende daghe alsbouen ende In breeder bewarenesse van elcken zoo hebben zij deze cyrographie doen scrijuen ende teekenen met dat woort Veritate deen vuten anderen ghesneden

[waar de chirograaf gescheurd werd zijn, de woorden niet leesbaar]