Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-583

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-02-1679

Type: De abt en heer van Zonnebeke stelt een gevolmachtigde aan om in zijn naam voor leenhoven te verschijnen

Beschrijving: Jacobus Piers, abt en heer van Zonnebeke, geeft Bulteel, religieus en ontvanger van de abdij, volmacht om in zijn naam voor jonker Phlippe de la Haije, hoogbaljuw van de burcht van Waasten, en de leenmannen van dat leenhof, en van andere leenhoven, te verschijnen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copije

Wij Jacobus Piers Abt ende heere van Sonnebeke, Bourgoignen, hernest etcetera Aucthoriseeren, denomeren ende constitueeren heer Bulteel Religieus ende ontfanger om vut onsen naeme te compareeren voor Joncker Phlippe de la haije hooghballiu ende mannen van Leene vande Burcht van waestene ende voor andere Leenhouen daer het noodich sal wesen, ende aldaer te verheffen onse Leenen eende volcommen al tgonne in ghelijcke occasijen noodich sal wesen, generaelijck ende specialijck te doene dat wij In persoone soude moeten volcommen, houdende voor goet, vast, ende van weerden al tgonne dat door den voorseyden heere ghemachtichden sal ghedaen worden onder Clausele van verbant naer stijle, Actum in onse Abdije den 23.en februari 1679

test

authorisatie om Leenen te schotten