Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-581

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-02-1679

Type: Recepisse door de hoogbaljuw van Waasten voor het denombrement betreffende het leen van Zonnegem, toebehorend aan de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Recepisse door Petrus Albertus de la Haije, hoogbaljuw van de stad, burcht en het kasteel van Waasten, voor het denombrement door Jacobus Piers, abt en heer van Zonnebeke, ingediend voor het leen van Zonnegem [+ situering en eigenschappen van het leen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck Joncker petrus Albertus de la haije hooch-Bailliu der stede Burch ende Casteele van waesten, dependerende van sijne hoocheijdt den Prince van Oraignen, kenne ontfaen t'hebben een rapport van leene danof t'inhout hiernaer volcht van woorde te woorde. dit is t'Rapport recht, denombrement ende grootte van een Leene dat ick Damp Jacobus Piers Abt ende heere van sonnebeke, bourgoigne, Salinas, Mespelaere, Sonneghem etcetera. doe ende ouergheue aen Jonckere Petrus Albertus de la haije hoogh-bailliu der stede Burch ende Casteele van Waesten t'voorseyde Leen groot ses bunderen Landts ofte daerontrent, alle Jn een stuck, onse Abdije toebehoorende ligghende in de Prochije van Waesten, op de oost-sijde vande waesten Calchie loopende naer Jper, abouterende van westen aende voorseyde Calchie van Noorden aen ons selfs landt, van oosten t'landt Gheeraert de Roulers, ende van suuden t'Landt Noel Vilair, t'welck voorseyt leen, eene vrije heerelijckheijt ghenaempt Sonneghem vermooghende eenen Bailliu, Amman ende vulle banck van seuen schepenen omme elck Recht ende wedt te doene gheschieden, ende daerenbouen de selue heerelijckhede vermacht, hooghe, middele, ende nedere Justitije, tol, vondt, bastaert, ende Lagane goet, ende dierghelijcke, staende mijnen voornoomden Leen ende heerelijckheijt van Sonneghem, ter trauwe, dienste, ende waerheden aenden voornomden Prince van Oraignen, ende schuldich ter doodt van elcken Abt thien ponden parisis, t'eenen relieue, Camerlijnck gelt etcetera. Sonder meer; ende indien datter voorseyde heerelicheyt van Sonneghem meer ofte min beuonden waere dan voorseyt is dat stelle Jck ter discretie vanden seluen houe Jn teecken der waerheijt hebbe dit onderteeckent ende gheseghelt met mijnen ghewoonelicken Seghel desen 23.en februarij xvj.C negenentseuentich Jacobus Abt ende heere van Sonnebecke ende omme dieswille dat den voornoomden Abt, ende heere van Sonnebeke mij t'selue rapport denombrement ende grootte van t'selue Leen ouerghegheuen heeft in behoorlijcke tijde soo hebbe ick hem dese recepisse ghegheuen ende gheseghelt met mijnen seghele desen

P. De la haije Oudenburch