Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-241

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1549

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum werd gebruikt om het te dateren. // Bijkomende dateringen: "Ter coude Ypermaert xvC ende xl" (1540); "bamesse van den zeluen Jare daer in begrepen" (01/10/1540).

Type: Rekening door de baljuw van de abt van Zonnebeke voor diens heerlijkheid van de Mispelare

Beschrijving: Rekening opgemaakt tussen de abt van Zonnebeke en Jan van den Douye als diens baljuw van de Mispelare, voor de periode sinds de laatste rekening (1540), nu 9 jaar geleden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hier naer volcht den staet ofte Rekenijnghe tusschen mijn heere den prelaet van zinnebeke ende my Jan van den Douye als zijn bailiu vanden mispelare sichten ons laeste Rekeninghe typere in zyn huus ghehouden ter coude ypermaert xv.C ende xl bamesse van den zeluen Jare daer in begrepen ende was al doe al quite tusschen ons beeden ghedaen ende gherekent[?] in den presencie van Jan de Roy zynen bailiu van sinnebeke ende meer[...?]

Jtem zijn sichtens gheloopen neghen Jaren bamesse xv.C ende xlix daerin begrepen Jtem ten iij £ parisyse by Jare voor mijn jaerlixsche gage camt van desen xxvij £ parizyse Jtem jaerlycx half maerte bedinct Rekeninghe van wesen ende den gheltdach met scepenen van den dorps[?] als wettelick [...?]le[...?]den betaelt voor elcke dinghedach xiiij s parisis compt van desen ix £ vj s parizyse Somme van desen te zamen xxxiij £ vj s parzyse Jtem in hier vp ontfaen by my dovij vut der name van den voorseyden myn heere den prelaet erft van zyn paertjonler[?] Rente van de voornomde ix jare ten xxxvij s x d parisyse by Jaere compt van desen xvj £ vj s vj d parizyse Jtem noch by my ontfaen van den prelaet van Waestenne vut den name van mijnen voornomden heer van Sinnebeke erft[?] van vier Jaren Rente te [...?]sse by Jare compt - x £ parizise Jtem noch in een ander paertie van den zeluen heer paschier marijage[?] prelaet tot vyf Jaren Rente ten l s parizyse by Jare compt den laeste xij[?] £ x s parisyse dus bedraecht myn ontfanck alte zamen tot xxxviij £ xvj s vj d parisis dus blyf ic Rente in dese rekeninghe tot de Somme van l s parizyse

test

Dit blijft angherekent

1549