Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-260

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-07-1567

Type: Opdracht van de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder om een partij te dagvaarden in het tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en Jan vander Eecke filius Jans

Beschrijving: De raadslieden van de Raad van Vlaanderen geven de eerste deurwaarder van de Raad de opdracht om Jan vander Eecke filius Jans te dagvaarden voor het hof. Zij ontvingen immers een verzoek van de abt van Zonnebeke, waarin vermeld staat dat de abdij sinds onheuglijke tijden een tiende int in de parochie van Zonnebeke, maar dat de genoemde Jan vander Eecke filius Jans nu inbreuk gemaakt heeft op haar recht, en de havertiende in de zuidhoek van de parochie ontvreemd heeft; de abdij leed hierdoor 30 pond parisis schade. De deurwaarder krijgt de volmacht om dit alles te doen.

Tekst

[VOORLOPƏG]

test

De Raedslieden Sconincx van Castillien van Leon van arragon Graue van vlaendren gheordonneert jn vlaendren den eersten [deurwaerd]re vande camere vanden rade ons voorseyts heere In vlaendren hier vp versocht saluut Wy hebben Ontfaen de suplicatie van den prelaet vanden cloostere van zunnebeke Inhoudende hoe dat hy remonstrant ten goeden juusten tytele te verclaersene In tyden ende wylen ten goeden juusten tytele te verclaersene jn tyden ende wylen [sic] heef recht ende es jn goede duechdelicke possessie ende saisine [...?]e zelue prochie van Zunnebeke daere thaelene [...?]al Te gheheele thiende zowel van corene euene [...?]as andersins jn possessie ende saisine De vruchten buten profficten ende emolumenten danof commende theffene [...?]effens ende bestedene tzynen oerboere ende [...?]off[...?]te a[...?]lleene ende [...?] van desen ende meere andere rechten pertinent heeft hy remonstrant ende zyne voorzaeten ghevseert ene ghepossesseert van zo ouden ende langhen tyden dat ghenouch es omme goede ende duechdelicke possessie ende saisine vercreghen thebbene ende [...?] langhe byder lester t[...?]schee[...?] ende exploicte [...?][...?]dal eyst zodat niemant gheorloof en es den remonstrant jn zynen voorseyde possessie ende saysine te perturberene oft onghebruuc te te doene Desen niet teghenstaende heeft belief Jan vander Eecke filius Jans de contrarie te doene inden Euen ougst lestleden ende hem remonstrant ontvoert de Euen thiende van omtrent drie zo vier ghemeten Landt gheleghen jnden zuudthouck der voorseyde prochie perturberende alzoo den voorseyden remonstrant by zynen voors[eijden] Rechten possessien ende saisine tse[...?] ende by [...?] onduechelick ende van meux[?] schaede doende ter Somme van dertich ponden parisis behoudens Juuste ende suuere[?] zoo hy zecht versouckende onse prouisie waeromme wy anghesien de zaecke voerschreuen v ontbieden ende beuelen van sconing weghen dartoe commiterende [...?] dese [...?] dat ghy vp[...?] van dies voorseyt es dachuaert Jan vanden Eecke filius Jans te compareren voor v te zekeren daeghe ende huere ter plaetsen daer den [...?]tle ghebuert es ouer alle andere plaetsen contentieulx Ende [...?] houdt ende mainteneert van ons voorseyden heere weghen den voorseyden supplicant oft zynen procureur vuter name van hem Jnde rechten possessie ende saisine voorscreuen metten vruchten buten proufficten ende Emolumenten daertoe behoerende weerende ende afdoende alle beletten hem daerJnne ghe[...?] ter [...?] beuel doende van ons voorseyden heere haluen den voorseyden perturbateur dat hij hem verdraeghe den voorseyden supplicant meer zulcke ofte ghelycke beletten te doene In zyne voorscreuen rechten possessie ende saisine hem vplegghende ende betaelende om de schaede de voorseyde Somme van dertich ponden parisis Ende jnt cas van oppositie ofe delay de nieuwichede gheweert de zaken contentieulcx ghenomen ende ghestelt jn ons voorseyt heere handen als opperste omme tgheschil van partien ende stig[?]tablissement ghed[...?] Reuen ende by faicte ofe anderssins duechelick vooren ende [...?]w[...?] eeist dachuaert doppositie ofe delayanten te compareren hier Int hof teenen zekeren ende competetenten daeghe Omme te tooghene de cause van die den supplicant ende procureur generael van vlaendren te ver[...?]ne ter cause voorscreuen met diess[...?] ancleuen macht bet ende te vulle te verclaersene Jn tyden ende wylen vp dat no[...?] zy Te zien ende hooren ordonneren van recreantie ende voort te procedere alzoot hem [...?] sal Dies ons s[...?]mende wies ghy hiertoe ghe[...?] zult hebben Ouer zey[?] tblicken by ghoeden verclaersen Jn ghescrifte want wy u dies diet gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden ende beuelen van Sconing weghen alle zyne officiers ende onderzaeten dat zy v dit doende u stel[...?] oft dit ghegheuen te ghendt Daer den [...?] ghelen vanden voerseyden Camere den xv.en July xv.C zeuenenzestich

By myne heeren vanden rade gheordonneert Jn vlaendren

P. Beueren

test

Thiende in zonnebeke complainte tot laste van Jan van eecke ten Jare 1567 in materie van thiende opghedaen sonder rapport