Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-265

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-06-1581

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1581".

Type: Aanstelling door afgevaardigden van Ieper van een amman voor de ammanie die Bourgogne genoemd wordt

Beschrijving: Jacob de Wilde en Jaques de Buus, afgevaardigden van de stad Ieper voor geestelijke zaken in het kwartier van Ieper, stellen Gillis Priem aan als amman van de ammanie gevormd vanuit de bezittingen van de abdij en heerlijkheid van Zonnebeke, met name Bourgogne, en gelegen in Zonnebeke, Beselare, Poelkapelle, Langemark, Roeselare, Neerwaasten, de Mispelare, Klerken, Pittem, Hooglede, Rumbeke, Leisele en Diksmuide, met alle bevoegdheden, rechten en plichten van een amman.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Kennelick zij alle den ghonne die dese presente lettren zullen zien ofte hooren lesen hoe dat de heer Jacob de Wilde ende dheer jaques de buus Als ghecommeteerde van weghen mijn heere den hoochbailliu voocht ende Schepenen der stede van ijpre tot beleede vande gheestelicke ghedijnghe Jnt quaertier van ijpre hebben ghestelt ende gheautorijseert zoo zij oock stellen ende autorijseren bij desen den Eerzamen gillis priem Omme te wezen ende bedienen Onse Ammannije sprutende uut de abdie ende heer lichede van zunnebeke ghenaemt [tussengevoegd: ‘en’]de bourghongne haer bestreckende binnen alle dese naervolghende prochien Eerst Jn zunnebeke Jn beselare jn Capelle te poele Jn Langhemarck Jn Roeselare Jn Neirwaesten up het ghoet daer Robeert bouserie woont ghenaemt mispelare Jn cleerken Jn pittheem Jn hoochle Jn Rumbeke Jn Leijseele ende Jn dulsmunt Voorts zoo zal Onsen Amman vermeughen te doen ende laten vut onser name als een wettelicken Amman behoort te doene ende zal oock vermeughen te verbieden ende Jnterdijseren dat hem niemant en veruoordere eenighe verboden voghelen te vanghen ofte schieten up de boete daer toe staende ende bouendien haerlieder ghaerne ende alle andere accoutrementen ofte gheweere daer mede dat zij lieden den voormelden amman eenich belet ofte schade zouden meughen doen dies Voert oock ghehouden den voormelden amman Reghaert te nemen vanden goedijnghen voormelde abdie ende heerlichede alle de selue te bewaren van schaden alsoo verre alst hem meughelick es ende allesins zijnen eedt oprechtelick te

test

bedienen lastende ende beuelende der voormelden Amman alle het voorschreuen neerstelick te onderhouden ende dies Jn ghebreke zijnde werdt den voormelden Amman vercranct ende verlaten van sijn Offijsie midsdesen zal den voormelden amman ten sijnen proffijte hebben als den voorleden amman ofte andere vande voormelden abdie ende heerlichede van oude tijden ghehadt hebben Mijne voormelde heeren lasten ende beuelen Een ijeghelick wie hij zij alle het zelue dat van Onsen Amman beuolen ende ghedaen werdt neerstelick te Obegieren up de pene daer toe staende Toorconde my desen xijen Junij 1581

By ordonn[antie] Ryckebusch 1581

test

Sonnebeke [...?] Commissie voor den Amman van Zunnebeke ghege[uen] Jnde troubles duer die van Jpre Anno 1581