Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-297

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-02-1601

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "ijen iijen ende andere daghen februari 1601" (02/02/1601 en 03/02/1601).

Type: Juridische stap in een rentengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en inwoners van Hooglede

Beschrijving: Een afgevaardigde van de abt van Zonnebeke begaf zich naar Diksmuide voor een geschil betreffende een penning- en een kapoenrente. De personen die deze rente verschuldigd zijn, inwoners van Hooglede, werden voor het hof gedaagd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Bij virtute van[de] oepene L[ett]ren van Commissie aende marge van[de] welcke dese mijne relacie es gheannexeert v[er]creghen bij Mijne heere den Prelaet van Sunnebecq[ue] etc[etera?] Ende tzijnen verzoucke hebbe Ick d[en] Sonderl[inghen?] Jder[?] ij.[en] iij.[en] ende ande[re] daghen febr[uari] 1601 mij ghetransp[or]teert tot binnen der stede van Dixmude Alwaer dat Ick ter brete[s?]q[ue?] naer publicq[ue] litture des[er] Commissie hebbe van weghen huerl[ieder] hoocheden vijt crachte van aucthorizatie Inde co[mmiss]ie begrepen Den voers[eijden] heere suppliant Ghehouden ende ghemainteneert Inde possessie ende saisine van xvj ghemeten lants Den nombre van xv capoenen iij £ ende iiij s p[arisi]s te Cooke metten baten ende proufijten daeranne cleuende [etcetera?] Ende ouermits tdilaij De zaecke contencieuse nemen[de] Jn ende stellende In handen van huerl[ieder] hoocheden Dachuaerde ter voers[eijder] bretesq[ue] Rogier Angelis ghezeijt rubbrecht Adriaen de cocq Mahieu van hauerbeke De kinderen [onleesbaar; gat in papier]nck Amant de bats jan filaing Rogier Speeke dhoirs Joos de bert de weduwe Charles brouckaert Salomon van roubaix Gheeraert Lammers Pieter v[er]eecken Maijken waele o[m]me Joos Strubbe alle ghelders van[de] voers[eijde] cappoen en[de] pen[ninck] rente Te comp[ar]eren hier Int hof vp vrindaghe den xxiij.[en] van Febr[uari] voers[eijt] Omme te tooghene de ca[us]e van dier Den voers[eijden] suppliant Ende[?] Procur[eur] G[e]n[er]ael van vlaen[deren] te v[er]and[en?] Te zien ende hooren ordonneren van[de] recrean[tie] Van welcke voers[eijde] dachuaert ende dach duerende[?] hebbe gheaduerteert ende copie ghezonden van mijne voers[eijde] commissie met mijne[n] misiue aende voers[eijde] ghedaechde alle woonen[de] binnen der proch[ie] van hoochlede plaetse Jnaccessible omme de periclen van[den] vijandt ende tzelue metten p[er]soon van hector baeten poortere ende Inzetene van ypre die Ick te dien fine exprestel[ick] daer ghezonden hebbe Dwelck warachtich te zijne mij ghebleken es bij Rougier Angelis ende Joos de coninck principale van[den] zel[uen] ghedaechde, de welcke binnen den stede van ypre ghecommen zijnde mij v[er]claersden de zelue copie ontfanghen thebben ende te dien fine ende o[mm]e metten suppl[ian]t te v[er]appoincteeren In stede ghecommen tzijne Mij tor[conden] ten daghe e[nde] Jae[re] als bouen

[...?]uibbere