Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-303

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-05-1608

Type: Testament van abt Nicolais Ogier

Beschrijving: Testament van abt Nicolais Ogier van Zonnebeke, opgesteld tijdens zijn ziekte. Hij wil begraven worden in het koor van de kerk van Zonnebeke; de uitvaart moet plaatsvinden in de kerk van Sint-Jacob [te Ieper] [+ praktische bepalingen m.b.t. de uitvaart]. Er zal brood gedeeld worden aan de armen van Zonnebeke en Ieper. Ook geeft hij Maiken Moors, die de abdij trouw gediend heeft, het vruchtgebruik van een huisje naast de refuge van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Pointen en[de] ar[tic]len begrypen[de] den uutersten wille van Damp Nicolais ogier Abt en[de] heere van Zonnebeke by hem te kennen gegheuen en[de] gheordoneert heden den v.en Mey xvj.C achte ter p[rese]ntie van ons onderschr[euen] Notarissen Versoucken[de] en[de] bidden[de] eenen yeghelic wien het soude moghen raken directelic oft indirectelic tvolcommen van[de] onderschr[euen] pointen ende ar[tic]len te onderhouden en[de] obserueren / doen houden en[de] volcommen in alder bester vormen en[de] manieren doenlic zynde / en[de] daer ieghens niet te commen oft doen / noch eenich beletsel obstakel oft dies empeschement te doene.

Alvooren den voorn[omden] Abt crancke en[de] ziec van Lichame zynde maer hebbende door de ghenade en[de] gr[aci]e godts / libre en[de] volco[m]men ghebruuc van zyn vyf zinnen / zoo wanneer den Almoghenden God belieuen zal zyn ziele te roupen uut zyn sterflic Lichaem en[de] dal van tranen / zoo beveelt hy de zelue inde bermhertighe handen van[den] oppersten heere Jmploreren[de] de suffragien en[de] Jntercessien van Maria de Moeder godts en[de] alle godts heilighen / midsg[aders] de bedynghe van alle goede Christenen menschen / recommanderen[de] zyn doode Lichaem de h[eylighen] ghewyde aerde Committeren[de] totten volcommen van mijnder uutvaert Simon caueel onzen vriendt en[de] Secretaris van onzen huuze en[de] heerlichede Versouckende dat de Prouiseurs oft ghecommitteerde totten regimen van dezen huuze en[de] clooster / hem gheuen sullen alle hulpe en[de] subsidie midsg[aders] administreren sulcx hem noodigh wert totter betalynghe en[de] volco[m]men van dien en[de] dat van[der] aller ghereetst[e] Ende zoo verde dies alhier yet te cort ghestelt oft gheordonne[ert] zy Laet het zelue ter dispositie van[den] voorn[omden] gheco[m]mitteerden Cauel met aduize van die van[den] huuze Alles op zynen redel[icken] sallaris Ten eersten wert zyn doot Lichaem begrauen tot zonnebeke inde choor in het midden voor het stapeel daer men dEpistel zynght Duutvaert zal ghedaen wezen deuotelic zonder eenighe pompe behangh van Lakenen nochte wapenen In S[in]t Iacobs Kercke Tot begrauen en[de] vutvaert zalmen ghebruucken en[de] nemen twaelf tortsen / en[de] wafssen kerssen zoo men die uzeert in uutvaerden van grooten gheluude

test

Wilt en[de] begheirt ghenomen te hebben van[den] grane van[den] huuze vyf Razieren coren oft tarwe en[de] datmen die conuerteren sal in broodt die ghedeelt werden ghelyckelic te weten een Raziere an[de] armen der prochie van zonnebeke / en[de] dander viere ande vier disschen van[de] vier prochien binnen der stede van ypre. ten daghen respectiuelic van zynder uutvaert ofte begrauyn[ghe].

Jtem heeft noch te kennen ghegheuen dat alzoo Maiken moors wede[w]e van Iaques Paepken hem en[de] den cloostere menighe ende vele Iaren goeden en[de] ghetrauwen dienst ghedaen heeft zonder eenighe huere gheprofiteert te hebben / daerom heeft hy de zelue gheIont haer leuen ghedueren[de] tghebruuc van het cleyn huuzekin neffens den huuze van[den] refuge van[den] cloostere / staen[de] zuudt van dien / ieghenwoordelic bewoont door Nicolais marten / zonder ter causen van dien eenighe huere oft prestatie ten clooster te ghelden / Versoucken[de] an zynen naerco[m]mer in officie en[de] andere dies angaen mach / tvoorgaen[de] ghebruuc en[de] dintentie van[den] voorn[omden] heere Abt te confirmeren en[de] tzelue Maiken van[den] ghebruucke voors[ey]t te Laten Joysseren den tyt van hare Leuene / te meer midts tzelue maer es betalyn[ghe] van dienste / twelc haer anderssins niet gherecompenseert en es / Wel v[er]staen[de] hier in ooc begrepen te zyne tghebruuc twelc den voorn[omden] Clais martens van[den] voorn[omden] huuze ghenomen en[de] ghehadtt heeft / tot den daghe van heden / daer van hy niet schuldigh es eenighe vergheldyn[ghe] te doene / Alzoo verclaerst / v[er]socht en[de] ghedaen ten daghe en[de] Iare als bouen ter p[rese]ntie van ons onderschr[euen] Notarissen versocht zynde hier van kennisse te nemen en[de] draghen ons Toorcond[en]

Judo[cus] Scho[re?] p[res]b[yte]r pastor Sancti Jacobi Not[arius]

[...] Caueel Not[arius] publ[icus]

Alle het welcke voorschreuen ghelezen en[de] voorghehouden zynde hir

test

I. de coene

Carolo weins

Jan van[den] clichthoue [...?] heer Daneel Dauallo p[res]b[yte]r en[de] broeders en[de] Pieter buzere gheprofeste religieusen van[den] voors[eyd]en clooster / twelc al int gheheele en[de] elc point byzonder zy belooft hebben te houden onderhouden en[de] volcommen naer heml[ieder] v[er]moghen / Ratifieren[de] ende confirmerende voor zoo vele in hemlieden es / de voorgaende ordonnantie Pointen ar[tic]len ende begheirten van[den] voorn[omden] heere en[de] Abt haerl[ieder] ouerste Belouen[de] jeghens de zelue niet te gane doene oft laten gaen en[de] doen directelic noch indirectelic Alzoo ghedaen ten daghe ende Iare als bouen in p[rese]ntie van myn heere den Abt en[de] Prela[et] voors[eit] Ons toorcon[den] heer Jan clichtoue ppore[?] De[?] Daniel Dauallo p[res]b[yte]r Petrus Buserius

Jo[annes] De Coene p[res]b[yte]r Relig[iosus]

Carolus Weijns eiusdem monasterij Religiosus

test

Vuters[t]e wille en[de] ordonnan[tie] van[de] begrauinghe van wylent heer Nicolais ogiers Abt en[de] heere van Zonnebeque Requesta[?] Sonnebeke a[nn]o 1608