Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-304

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-11-1680

Opmerkingen analytische datum: Het denombrement en de recepisse dateren van dezelfde dag.

Type: Recepisse door de baljuw van de Zaal van Ieper voor het denombrement van Klerkshove te Langemark

Beschrijving: Jonker Iaecques Winckelman, heer van Walhove en baljuw van de Zaal en kasselrij van Ieper verleent Guillaumes dAncoisme recepisse voor het denombrement dat deze in naam van jonker Guillaumes Gerardij indiende voor het leen van Klerkshove te Langemark [+ beschrijving van het leen].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jck Ioncker Iaecques Winckelman heere van Walhoue etcetera als Bailliu ende Wettelicken Maen- heere van mannen van leene vande princelicken leenhoue van syne maiesteits saele van Ipre kenne by dese opne letteren van recepisse ontfangen thebben t'rapport groot ende denombrement van den leen vuyt handen van s[ieu]r guill[aume]s dancoisme als bedreuen man van leene van Joncker guill[aume]s gerardij danof den Inhouden hiernaer volght van woorde te woorde dit ist tRapport ende denombrement dat ick guill[aume]s dancoisme doe ende ouergeue als bedreuen[?] man van leene ende Joncker guill[aume]s geerardij aen Joncker Jaecq[ue]s Winckelman heere van Walhoue bailliu van syne maiesteits saele ende Casselrie van Ipre genaempt clercxhoue danof t'fonchier groot es vyfthien gemeten een lyne onder meersen synghelen grachten ende saeylant geleghen in langemarcq palende van oosten ende noorden de beke ende van suyden myn heere [...?]dre vermogende ten Causen vant voornomde leen ende heerelickheyt te stellen eenen bailliu te heffen tol bastaert goet ende stragiers ende [...?] als van ouden tijden ten voornomde heere behoort toe vyf rasieren euene Jpremaete sIaers beset op een [...?]e thiende genaempt de heedene thiende In Langemarcq Item noch vyf [schellingen parisis?] onder thiende van welcke leen sijn ghehouden veerthien manschepen ofte achterleenen staende tvoornomde leen ten dienste van trauwe ende waerhede dies t'elcker veranderynge ten reliefue van thien ponden parisis ende camerlinck gelt ende alst verandert by coope ofte belastijnge den thienden penninc [...?]

relief, dit onder alle gewoinelicke protestatien In kennisse der waerheyt hebbe dese Iegenwoordighen letteren van rapporte onderteeckent desen v[...?]te [novem]bre 1680 My toorconde ende is kennisse van welcke hebbe ick bailliu voornomt dese myne lettere van recepisse geteeckent ende geseghelt met mijn hantteecken ende seghel ordinaire ten dage, maende ende Iaere alsuooren toorconde

[...?] L. Wijnckelman Walhoue